dr Olga Jańczak Monika

Podstawowe informacje:

e-mail: monika.janczak@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 109

Telefon: 618292300

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5739-1124

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM204497/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • (2017-2018) POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15, LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – program przygotowywania studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy do potrzeb gospodarki i społeczeństwa, 2016-06-01, wykonawca
 • od 2012 Organizator i koordynator ćwiczeń terenowych w zakresie specjalności: psychologia kliniczna w Instytucie Psychologii UAM

Prowadzone zajęcia:

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Jańczak, M., Soroko, E., & Górska, D. (2022). Metacognition and defensive activity in response to relational–emotional stimuli in borderline personality organization. Journal of Psychotherapy Integration. Advanced online publication.
 • Jańczak, M. (2021). What’s on your mind? A Guide for Mentalization Assessment in Adults. Wydawnictwo Rys.
 • Jańczak, M. (2021). Polish adaptation and validation of the Mentalization Scale (MentS) – a self-report measure of mentalizing. Psychiatria Polska 55 (6)
 • Jańczak, M. (2018). Mentalization in borderline individuals: an attempt to integrate contradictory research results. Current Issues in Personality Psychology6(4), 266–278.
 • Jańczak, M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej—perspektywapsychodynamiczna. [Mentalization in clinical practice — psychodynamic perspective.]. Psychoterapia4(187), 5–17.
 • Marszał, M., Jańczak, A. (2018). Emotion Dysregulation, Mentalization and Romantic Attachment in the Nonclinical Adolescent Female Sample. Current Psychology37(4), 894–904.
 • Marszał, M. (2017). Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji. W L. Cierpiałkowska, J. Groth, & I. Turbaczewska-Brakoniecka (Red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (ss. 104–132). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marszał, M. (2016). Metody pomiaru zdolności do mentalizacji. W: L. Cierpiałkowska, D. Górska (red. nauk.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 161–182). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Marszał, M., Górska, D. (2015). The Regulative Function of Mentalization and Mindfulness in Borderline Personality Organization. Current Issues in Personality Psychology 3(1), 51-63
 • Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin

Ważniejsze publikacje:

Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin.

Psychologowie i psychoterapeuci wskazują, że nieprawidłowości w zakresie zdolności do mentalizacji stanowią ogromną trudność w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami osobowości. Wydaje się jednak, że większość z nich w pewnym stopniu potrafi mentalizować, zdolność ta jednak „wyłącza się” wtedy, kiedy w grę wchodzi bardzo bliska relacja z drugą osobą – a więc kiedy pojawia się kontekst związany z systemem przywiązania. Jest to przyczyną ogromnych trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących, trwałych relacji. Poszukiwania związków między przywiązaniem a mentalizacją doprowadziły mnie do skonstruowania hipotetycznego modelu zależności, weryfikowanego w projekcie badawczym, który stał się podstawą tej książki. Celem badań własnych był opis zmian zachodzących w zakresie dostępu do zdolności do mentalizacji pod wpływem kontekstu sytuacyjnego, rozumianego jako aktywacja lub dezaktywacja systemu przywiązania.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Model patologicznych cech osobowości według DSM-V a rodzaje zaburzeń mentalizacji w grupie pacjentów psychiatrycznych (grant na działalność naukową WPiK)
 • Adaptacja i walidacja The Mentalization Scale (MentS) – samoopisowego narzędzia do pomiaru mentalizacji (grant na działalność naukową WPiK)
 • Mentalizacja i dysregulacja emocji u dorosłych z przywiązaniem “earned-secure” w ujęciu retrospektywnym
 • Przywiązanie w relacji romantycznej, mentalizacja oraz regulacja emocji jako zmienne wyjaśniające autodestruktywność pośrednią u osób dorosłych z populacji ogólnej (grant na działalność naukową WPiK)
 • Poziom obronności i wymiary przywiązania jako determinanty zdolności do mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline (grant na działalność naukową WPiK)
 • Aktywacja systemu przywiązania a struktura mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline
  2012/05/N/HS6/04070 (grant Preludium NCN)
 • Teoria umysłu a mentalizacja i ich rola w wyjaśnianiu poziomu organizacji osobowości (grant na działalność naukową WPiK)

Zainteresowania badawcze:

W badaniach naukowych koncentruję się przede wszystkim na opisywaniu i wyjaśnianiu patomechanizmu zaburzeń osobowości. Bliskie jest mi psychodynamiczne rozumienie mechanizmów psychopatologicznych, a szczególnie interesują mnie związki między mentalizacją a poziomem organizacji osobowości, a także obraz deficytów mentalizacji u osób z różnych grup klinicznych i u osób zdrowych. Problematyką zdrowej i zaburzonej osobowości zajmuję się z różnych perspektyw – badawczej, naukowej i praktycznej. Jestem członkiem European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Model patologicznych cech osobowości według DSM-V a rodzaje zaburzeń mentalizacji w grupie pacjentów psychiatrycznych.

Projekt badawczy łączy nowoczesne dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości w kontekście modelu patologicznych cech oraz eksplorację zjawiska mentalizacji, która traktowana jest jako kluczowy marker zaburzeń funkcjonowania osobowości. Podstawowym celem badania jest zwiększenie wiedzy o osobowościowych, związanych z patologicznymi cechami, determinantach zakłóceń mentalizacji w grupie osób z zaburzeniami osobowości. Główny problem badawczy odnosi się do a) eksploracji różnic międzygrupowych osób z zaburzeniami osobowości i z niezaburzoną osobowością w zakresie patologicznych cech osobowości, przywiązania i zakłóceń mentalizacji oraz b) weryfikacji zależności pomiędzy nasileniem specyficznych zaburzeń mentalizacji (dających się opisać na osi od braku, przez obniżenie po nadmierną mentalizacji) a nasileniem patologicznych cech osobowości i wymiarów przywiązania.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Górska, D., Jańczak, M. (2020). Osobowość w kryzysie. Magazyn Psychologiczny Charaktery, NR 5. Dostępny na stronie: https://charaktery.eu/artykul/osobowosc-w-kryzysie

 • Marszał, M. Objawy, przyczyny i leczenie depresji – perspektywa psychologiczna. Różne oblicza depresji – rola farmaceuty w procesie leczenia. Konferencja Młodej Farmacji, Poznań 16.03.2016

 • Marszał, M. (2018). Wykład pt.: Gdy rzeczywistość boli – o depresonalizacji i derealizacji z perspektywy psychologicznej. Festiwal Nowa Siła Kuratorska. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Poznań, 8 maja 2018 roku.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content