dr Agnieszka Izdebska

Podstawowe informacje:

e-mail: izdebska@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 115

Telefon: 618292302

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9050-7742

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190334/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Członkini rady naukowej dyscypliny psychologia

Prowadzone zajęcia:

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Izdebska, A. (2020). Personality Disorders in Adult Female Child Sexual Abuse Survivors: Dimensions of Personality Pathology and Characteristics of Abuse. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260520903136

 • Izdebska, A., Zielona-Jenek, M. (2019). Relacja lekarza z małoletnim, który doświadczył wykorzystania seksualnego. Uwarunkowania przebiegu kontaktu i jego znaczenie dla procesu diagnozy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(4), 38–64.

 • Izdebska, A., & Beisert, M. (2018). The Level of Personality Organization and Revictimization in Lives of Child Sexual Abuse Survivors. Journal of Interpersonal Violence. http://doi.org/10.1177/0886260518759061

 • Izdebska, A. (2015). Assessment of personality according to Otto Kernberg’s conception. Current Issues in Personality Psychology, 3(2), 65–83. https://doi.org/10.5114/cipp.2015.52105

 • Izdebska, A., Beisert, M. J., & Roszyk, A. (2015). The early childhood sexual experiences and collusion in adult partner relationship. Psychiatria polska, 49(3), 625–636. https://doi.org/10.12740/PP/41039

 • Beisert, M., Izdebska, A. (2014). Zaburzenia seksualne w zaburzeniach osobowości. W: L. Cierpiałkowska (red.). Zaburzenia osobowości. Zagadnienia diagnozy klinicznej (s.303-320). Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Roszyk, A., Izdebska, A., & Peichert, K. (2013). Planning and inhibitory abilities in criminals with antisocial personality disorder. Acta Neuropsychologica, 11(2), 193–205.

 • Izdebska, A., Pastwa-Wojciechowska, B. (2013). Organizacja osobowości i jej pomiar – polska adaptacja kwestionariusza IPO Kernberga i współpracowników. Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 17-27.

 • Beisert, M., Izdebska, A. (2010). Zaburzenia seksualne jako czynnik ryzyka zachowań suicydalnych w okresie dorastania, Suicydologia, V-VI, 86-96.

Ważniejsze publikacje:

Izdebska, A., & Beisert, M. (2018). The Level of Personality Organization and Revictimization in Lives of Child Sexual Abuse Survivors. Journal of Interpersonal Violence. http://doi.org/10.1177/0886260518759061

Publikacja prezentuje wyniki badań poświęconych związkowi osobowości z rewiktymizacją u kobiet z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Wykazano, iż cechy organizacji osobowości borderline wiążą się z wyższym prawdopodobieństwem rewiktymizacji oraz z jej surowszym charakterem.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Funkcja redaktorki naczelnej kwartalnika “Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2017-2019r.

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej obronionej w 2016r. „Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego” przez Radę Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

 • Grant „Poziom organizacji osobowości, a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie”, WNS, UAM, grant Nr N N106 3535 40, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2016r.

 • II miejsce w konkursie Fundacji Dzieci Niczyje na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2005/2006 z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci za pracę „Wczesne doświadczenia seksualne a koluzja partnerska”.

Zainteresowania badawcze:

 • Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania seksualnego: funkcjonowanie seksualne osób na różnych poziomach organizacji osobowości, psychopatologia osobowości a funkcjonowanie seksualne, terapia zaburzeń seksualnych w nurcie psychodynamicznym

 • Problematyka wykorzystania seksualnego dzieci: czynniki ryzyka, symptomy, konsekwencje, doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie, specyfika kontaktu pracowników ochrony zdrowia z osobami wykorzystanymi seksualnie

 • Normatywny i pozanormatywny przebieg rozwoju seksualnego

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Projekt “Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie”
  Celem projektu jest poznanie doświadczeń rodzeństwa osoby z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie związanych z: a) ujawnieniem wykorzystywania w rodzinie, b) reakcją różnych osób z rodziny na to ujawnienie, c) krótko-i długotrwałym wpływem ujawnienia wykorzystania na członków rodziny, w szczególności na relacje z osobą wykorzystaną seksualnie oraz z innymi członkami rodziny.
  Badanie w Polsce realizowane jest przez zespół Zakładu Seksuologii Klinicznej i Społecznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono częścią projektu międzynarodowego prowadzonego przez School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University.

 • Projekt “Narcyzm a przywiązanie i funkcjonowanie seksualne w okresie wczesnej dorosłości.”
  Projekt poświęcony jest związkom narcyzmu z funkcjonowaniem seksualnym i przywiązaniem u osób w okresie wczesnej dorosłości. Jego celem jest zweryfikowanie opisywanych w literaturze zależności, w szczególności dotyczących 1) związku między lękiem i unikaniem przywiązaniowym a narcyzmem adaptacyjnym i patologicznym; 2) związku między cechami realizacji seksualnej a narcyzmem adaptacyjnym i patologicznym 3) wzajemnych powiązań między narcyzmem adaptacyjnym i patologicznym, lękiem i unikaniem przywiązaniowym oraz realizacją seksualną.
  Projekt realizowany jest przez pracowniczki Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Zakładu Psychologii Osobowości Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Projekt “Ciąża a doświadczanie przez psychoterapeutki pracy zawodowej.”
  Projekt poświęcony jest specyfice doświadczania przez ciężarne psychoterapeutki pracy z pacjentami i pacjentkami.
  Obejmuje weryfikację występowania doświadczeń opisywanych w literaturze (self case studies) w ramach badania ilościowego, a następnie – pogłębienie rozumienia specyfiki dominujących przeżyć w badaniu jakościowym.

 • Projekt “Doświadczenia pracowników ochrony zdrowia w kontakcie z osobami poszkodowanymi przemocą seksualną.”
  Projekt poświęcony jest zagadnieniu specyfiki kontaktu pracowników ochrony zdrowia z małoletnimi oraz dorosłymi pacjentami i pacjentkami z doświadczeniem przemocy seksualnej. Przedmiot zainteresowania stanowią 1) cechy pracowników ochrony zdrowia oraz przejawiane w związku z nimi zachowania mające znaczenie dla odpowiedzi na doświadczenia osoby pokrzywdzonej przemocą, 2) wpływ kontaktu z osobami doświadczonymi przemocą seksualną na funkcjonowanie pracowników ochrony zdrowia oraz uwarunkowania tego wpływu.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Praktyka psychoterapeutyczna i diagnostyczna – Poznańskie Centrum Psychodynamiczne
 • Szkolenia dla pracowników instytucji, np. domów dziecka, dotyczące rozwoju seksualnego, interwencji w przypadkach zakłóceń rozwoju seksualnego, problematyki przemocy seksualnej
 • Publikacje w czasopismach popularnonaukowych (“Psychologia w Praktyce”)
 • Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych dotyczących przemocy seksualnej
 • Współpraca z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej: superwizja szkoleniowa procesów psychoterapeutycznych, realizacja projektów badawczych
 • Współpraca z Polskim Towarzystwem Seksuologicznym: funkcja patronki postępowań kwalifikacyjnych w ramach procedury ubiegania sie o certyfikat seksuologa klinicznego.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content