prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Podstawowe informacje:

e-mail: hornowsk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 98

Telefon: 618292350

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7170-9437

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM963/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych WPiK
 • Przewodnicząca Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych przy WPiK

Prowadzone zajęcia:

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Hornowska, E. (2004). Skale Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera: WAIS-R oraz WAIS III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Hornowska, E., Paluchowski, W. J. (2007). Praca – skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Paluchowski, W.J., Hornowska, E., Haładziński, P., Kaczmarek, L. (2014). Czy praca szkodzi? Wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążania się pracą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Kaliszewska-Czeremska, K., Appelt,K. (2014). The Affordances of Children’s Environments. The Results of Polish Studies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hornowska, E. (2015).Stronniczość testu psychologicznego efektem jego niskiej trafności. W: A. Staniszewska, M. Staniszewski (red.). Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata (s. 411-429). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Paluchowski, J. , Hornowska, E. (2017). Problemy związane z badaniami testowymi osób niepełnosprawnych. W: Paluchowski, J. (red.). Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty (s. 289-300). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 • Hornowska, E., Paluchowski, W.J. (2016). Opiniowanie czy formowanie?Z doświadczeń Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii UAM. Nauka, 2, 163-169.
 • Barciszewski, J., Paluchowski, W.J., Gurda,D., Hornowska, E., Jasielska, A. (2016). Psychology goes molecular. Epigenetics of learning. Nauka, 4, 35-52.
 • Kosnik, K., Hornowska, E. (2020). A preliminary quantitative study of mysticism and religious maturity of contemporary Slavic Neopagans in Poland. Religio: Revue pro religionistiku, 1, 73-93.

Ważniejsze publikacje:

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Książka jest wprowadzeniem w problematykę pomiaru za pomocą testów psychologicznych. W części pierwszej omówiono istotę wnioskowania psychometrycznego, przedstawiono podstawowe modele psychometryczne, zaprezentowano kryteria dobroci testów psychologicznych oraz zagadnienia związane z doborem pozycji do konkretnego testu. Omówiono w niej również społeczny kontekst testowania psychologicznego wraz z zagadnieniami stronniczości wyników testowych oraz sposobami jej szacowania. Część druga to praktyczny przewodnik przeznaczony dla tych wszystkich osób, które – z różnych względów – są zainteresowane zbudowaniem własnego narzędzia pomiarowego.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • (2011-2013) Grant własny (kierownik: Władysław Jacek Paluchowski): Kwestionariusz obciążenia pracą – korelaty (Nr rejestracyjny: N N106 346440),

 • (2009-2014) Grant własny (kierownik: Elżbieta Hornowska): Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia N N106 0588 37;

Zainteresowania badawcze:

 • Metodologiczne problemy psychologii:
  Proces badawczy w naukach społecznych, problematyka operacjonalizacji wielkości psychologicznych, rola operacjonalizacji w procesie badawczym
 • Pomiar psychologiczny: psychometria i teoria testów (podejście klasyczne i w ramach item response theory), adaptacja testów obcojęzycznych do warunków polskich (WAIS-R, DAPT, WIS); testowanie adaptacyjne;

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Wczesna faza stresu pandemicznego–dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem (kierownik: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski)
  Przedmiotem badania jest rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi. Analizowane są dane osób z nielosowej próby, zbierane od dnia 07.04.2020 do przypuszczalnie stycznia 2021.

 • Sensowność empiryczna pojęć teoretycznych w psychologii (kierownik: dr Tomasz Czub)
  Celem projektu jest zarówno uruchomienie niemal nieobecnej w polskim piśmiennictwie dyskusji, jak też sformułowanie pytań i wypracowanie stanowiska/stanowisk w sprawie pełnego niejasności i budzącego nieustanne wątpliwości w psychologii problemu relacji między znaczeniem pojęć teoretycznych opisujących obiekty natury psychicznej (np. osobowość, inteligencja, temperament, czy emocje) a ich empiryczną reprezentacją.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (recenzent wniosków grantowych)

 • Współpraca z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (szkolenia z zakresu stosowania testów w praktyce diagnostycznej dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z województwa wielkopolskiego)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content