dr Aleksander Hauziński

Podstawowe informacje:

e-mail: hauzinsk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 86

Telefon: 618292352

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9064-953X

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia środowiskowa

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Hauziński, A. (2017a). Psychologiczny model procesu tranzycji z edukacji zawodowej
  do pracy. W: Chirkowska – Smolak, T., Hauziński, A. (red.). Zarządzania oparte na dowodach. Teoria i praktyka (s. 141-153). Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Hauziński, A. (2017b). Informatyzacja środowiska pracy jako źródło kryzysu
  zagrażającego integralności osoby i efektywności organizacji. W: A. Bańka, K. Popiołek, K. Zalewska-Łunkiewicz, (s. 142-161). Poznań, Katowice: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura-Uniwersytet SWPS.
 • Hauziński, A. (2016a). Regulacyjna funkcja przywiązania do zawodu. Czasopismo
  Psychologiczne – Psychological Journal, 22, 1, 61-72.
 • Hauziński, A. (2016b). Mapy poznawcze zainteresowań. Czasopismo Psychologiczne –
  Psychological Journal, 22, 2, 237-251.
 • Hauziński, A. (2015a). Przywiązanie do zawodu a postawa wobec przejścia z systemu edukacji zawodowej do pracy. W. T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red). Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 87 – 96.) Warszawa: Wydawnictwo Libron.

Ważniejsze publikacje:

Hauziński, A. (2017b). Informatyzacja środowiska pracy jako źródło kryzysu
zagrażającego integralności osoby i efektywności organizacji. W: A. Bańka, K. Popiołek, K. Zalewska-Łunkiewicz, (s. 142-161). Poznań, Katowice: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura-Uniwersytet SWPS.
Computerization of the work environment as a source of crisis threatening the integrity of the person and the effectiveness of the organizationSłowa klucze: społeczeństwo informacyjne, społeczność wirtualna, proces komunikacji, integralność osobowościKey words: information society, virtual community, communication process, personality integrityStreszczenieW artykule przywołano szereg badań i analiz dotyczących zmian spowodowanych procesem informatyzacji środowiska pracy. Do najważniejszych konsekwencji tych zmian należą rozbicie struktury pracy, realizacja zadań zawodowych w „obszarach pracy” a nie w zawodzie i na stanowisku pracy. Rozwój technologii komunikacyjnych spowodował powstanie społeczeństwa informacyjnego oraz organizacji i przedsiębiorstw wirtualnych. Zmiany te konfrontują pracownika ze środowiskiem wirtualnym, w którym aktywność kieruje się inną logiką niż w świecie realnym. Przeciążenie informacją jest jedną z przyczyn szeregu dysfunkcji poznawczych a uzależnienie od Internetu jest stanem psychicznym zagrażającym efektywnej i bezpiecznej pracy.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, członek

Zainteresowania badawcze:

Psychologia pracy i organizacji, tranzycja z edukacji do pracy

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content