mgr Piotr Haładziński

Podstawowe informacje:

e-mail: hp@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 111

Telefon: 61 829 2335

Orcid:

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM7190314

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje – konwersatorium oraz ćwiczenia

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Słysz, A., Haładziński, P. and Kaczmarek, P. (2020), „Lifelong learning and the structure of professionals’ thinking, on the example of case conceptualisation”, The Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Vol. 15 No. 3, pp. 181-190. https://doi.org/10.1108/JMHTEP-12-2019-0066

 • Haładziński, P. (2017). Związek pozytywnej autoprezentacji z obciążeniem poznawczym i behawioralnym w badaniu kwestionariuszowym. W: W.J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty (s. 175-203). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.

 • Haładziński, P. (2014). Efekt Mozarta: popularny artefakt. W M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska (red.), Neuroestetyka muzyki (s. 79–94). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 • Kaczmarek, Ł., D., Haładziński, P., Kaczmarek, L., Bączkowski, B., Ziarko, M., Dombrowski, S., U. (2012). Validation of the Voluntary Participation in Online Surveys Scale. Polish Psychological Bulletin, 43(3), 210–214.

 • Paluchowski, W. J., Bujacz, A., Haładziński, P., Kaczmarek, L. (red.). (2012). Nowoczesne metody badawcze w psychologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

 • Paluchowski, W. J., Haładziński, P. (2012a). Badanie trafności egzaminu z przedmiotu „Diagnoza Psychologiczna”. Czasopismo Psychologiczne, 18(1), 63–68.

 • Paluchowski, W. J., Haładziński, P. (2012b). Pytania testowe i zachowania studentów: analiza testu wiadomości z „Diagnozy Psychologicznej”. Czasopismo Psychologiczne, 18(1), 69–74.

 • Paluchowski, W. J., Hornowska, E., Haładziński, P., Kaczmarek, L. (2013a). Adaptive or maladaptive perfectionism? Analyzing correlates of the PWSS scale of the Working Excessively Questionnaire (WEQ). Polish Journal of Applied Psychology, 11(4), 31–50.

 • Paluchowski, W. J., Hornowska, E., Haładziński, P., Kaczmarek, L. (2013b). Causes and consequences of lack of control over work – analyzing correlates of the LCWS scale of the Working Excessively Questionnaire (WEQ). Polish Journal of Applied Psychology, 11(4), 7–30.

 • Paluchowski, W. J., Hornowska, E., Haładziński, P, Kaczmarek, L. (2013c). Analyzing correlates of the GBWS scale of the Working Excessively Questionnaire (WEQ). Polish Journal of Applied Psychology, 11(4), 51–66.

Ważniejsze publikacje:

W tekście przedstawiono wyniki badań nad związkiem pozytywnej autoprezentacji w badaniu kwestionariuszowym z wysiłkiem poznawczym oraz emocjonalnym. Punktem wyjścia była dystynkcja między kierowaniem wrażeniem w sytuacji selekcyjnej, a kłamstwem związanym z dyssymulacją. Testowano hipotezy mówiące o tym, że odpowiadanie instrumentalne w sytuacji selekcji będzie mniej obciążające poznawczo i emocjonalnie w porównaniu z odpowiadaniem szczerym. W badaniu wykorzystano kwestionariusz NEO-FFI oraz zadanie poznawcze polegające na rozwiązywaniu równań. Manipulowano instrukcją wzbudzającą motywację do pokazania siebie w korzystnym świetle. W trakcie badania mierzono również aktywność sercowo-naczyniową. Analizie poddano wyniki kwestionariusza, czasy reakcji w NEO-FFI i zadaniu poznawczym oraz zmiany rytmu serca (HRV). Hipotezy znalazły częściowe potwierdzenie w danych.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 2015-2016 Zmienna aprobaty społecznej w badaniach kwestionariuszowych stosowanych w celach selekcyjnych – projekt finansowany przez Komisję ds. Grantów działającą przy Instytucie Psychologii UAM

Zainteresowania badawcze:

 • diagnoza psychologiczna;
 • techniki kwestionariuszowe – konstrukcja, adaptacja;
 • procesy poznawcze i motywacyjne uruchamiane podczas badania psychologicznego.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Wczesna faza stresu pandemicznego – dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem; kierownik projekt: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski;
Przedmiotem badania jest rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi. 

Psychologiczne koncepcje przebaczania; kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Anna Słysz. Celem planowanych badań jest eksploracja przebaczania sobie i innym jako psychologicznych konstruktów.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content