dr Dominika Górska

Podstawowe informacje:

e-mail: domigor@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 109

Telefon: 618292300

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5804-8128

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM107411/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik naukowy i kierownik projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr POWR.05.04.00-00-0177/19 w latach 2019-2023 realizując zadanie: Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej w ramach czteroletnich studiów podyplomowych.
 • Kierownik Projektu POWER Laboratorium Kompetencji Zawodowych- program przygotowania studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy do potrzeb gospodarki i społeczeństwa Nr POWR.03.01.00-00-K182/15 W LATACH 2017-2020
  Członek Rady ds uznawania wykształcenia w dziedzinie psychologii klinicznej

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia stosowana – Specjalność: Psychoterapia zaburzeń psychicznych I 23-PSDM-SZA – Wykład 
Psychologia stosowana – Specjalność: Psychoterapia zaburzeń psychicznych I 23-PSDM-SZA – Konwersatorium: Diagnoza w paradygmatach
 • Psychologia stosowana – Specjalność: Psychoterapia zaburzeń psychicznych II 23-PSDM-SZA2 – Ćwiczenia: Strategie i techniki psychoterapii

 • Psychologia stosowana: Wprowadzenie do psychologii klinicznej 23-PSDM-WPK – Wykład 
Psychologia stosowana: Wprowadzenie do psychologii klinicznej 23-PSDM-WPK – Ćwiczenia 
Seminarium magisterskie, 8 semestr 23-PSDM-MGR2 – Seminarium
 • Psychologia stosowana: Psychologia kliniczna 23-PSDM-PKL – Konwersatorium: Diagnoza osobowości MMPI
 • Psychologia stosowana – Specjalność: Psychologia kliniczna I 23-PSZ5-SKL – Wykład

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Górska, D. (2018). Fluctuations of mentalization in the context of relational stimuli and representational contents. Current Issues in Personality Psychology, 4(6), 279–291.
 • Soroko, E., Górska, D. (2018). Beyond descriptions: selected aspects of science and practice in clinical psychology and personality psychopathology. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 261-265.
 • Górska, D., Soroko, E. (2017). Between Verbalization and Reflection: Referential Activity and Narrative Processes in Borderline Personality Organization. Psychoanalytic Psychology, 34(4), 422-433.
 • Górska, D., Soroko, E. (2017). Emotional experience processing in individuals with borderline personality organization. Diagnosing in the process of psychotherapy. The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association, 60(1), 181-196.
 • Cierpiałkowska, L., Soroko, E., Górska, D., Sęk, H. (2017). Evidence-based assessment in a transtheoretical and paradigmatic approach. Current Issues in Personality Psychology, 5(3) 153–162.
 • Cierpiałkowska, L., Górska, D, (red.) (2016). Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM (s. 1-272).
 • Cierpiałkowska, L., Górska, D. (2016). Psychologia zaburzeń osobowości. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna (s. 281-303). Warszawa: PWN.
 • Cierpiałkowska, L., Górska, D. (2016) Psychologia zaburzeń lękowych. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna (s. 305-319). Warszawa: PWN.
 • Górska, D., Jasielska A., (2016). Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna (s. 127-155). Warszawa: PWN.
 • Górska, D., Cierpiałkowska, L. (2016). Mentalizacja jako stan i jako cecha – perspektywa strukturalno-procesualna. W: L. Cierpiałkowska,
 • D. Górska (red.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 13-41). Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ważniejsze publikacje:

Cierpiałkowska, L., Górska, D, (red.) (2016). Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM (s. 1-272).

Książka omawia proces mentalizacji w kontekście wielu różnych koncepcji mentalizacji i pojęć pokrewnych, uwypuklając zagadnienia związane ze strukturalnym substratem mentalizacji, czyli reprezentacjami psychicznymi, oraz mechanizmami mentalizacji czyli procesami transformacji bodźców w stan umysłu. Podnosi na tle współczesnej literatury przedmiotu istotne kwestie teoretyczne, których celem jest usystematyzowanie i uporządkowanie rozległej i różnorodnej w tym obszarze wiedzy, pochodzącej z różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza psychologii, kognitywistyki i neuropsychologii. Ponadto przedstawia zagadnienia związane z badaniem procesu mentalizacji. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Wizyta studyjna: Bournemouth University, Clinical Research Unit, prof. Roger Baker i The Emotional Processing Group – polska adaptacja Skali Przetwarzania Emocjonalnego (Emotional Processing Scale) (Baker i in., 2015).

Zainteresowania badawcze:

Interesuje się problematyką przetwarzania doświadczenia emocjonalno-relacyjnego, regulacji i dysregulacji emocjonalnej, a także mentalizacji, symbolizacji i teorii umysłu w kontekście zaburzeń psychicznych. Bada zależności pomiędzy procesami i reprezentacjami intrapsychicznymi a zaburzeniami, głównie osobowości i lękowymi. Zajmuje się również problematyką przywiązania, eksploracji i separacji-indywiduacji oraz ich adaptacyjnych i dezadaptacyjnych konsekwencji.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Reprezentacje więzi i separacji- indywiduacji w transmisji miedzypokoleniowej. Badanie dotyczy sposobów reprezentowania w umyśle tematów zależności i niezależności w perspektywie typologicznej, indywidualnej oraz międzygeneracyjnej.
 • Model patologicznych cech osobowości według DSM-5 a rodzaje zaburzeń mentalizacji w grupie pacjentów psychiatrycznych. Badanie łączy ze sobą nowoczesne dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości w kontekście modelu patologicznych cech oraz eksplorację zjawiska mentalizacji, która traktowana jest jako kluczowy marker zaburzeń funkcjonowania osobowości (współpraca z dr Moniką Jańczak).
 • Zdolność do mentalizacji psychoterapeutów a ich skuteczność w naprawie siły sojuszu terapeutycznego z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline. Badanie dotyczy czynników występujących po stronie psychoterapeutów – zdolności do mentalizacji (cechy) i jej aktywowania (stanu) – odpowiedzialnych za na fluktuacje przymierza terapeutycznego w dwóch kontekstach: w sytuacji załamania się przymierza terapeutycznego i jego naprawy oraz w sytuacji załamania sojuszu terapeutycznego i przerwania relacji terapeutycznej (zespół: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. UAM dr hab. Emilia Soroko, dr Dominika Górska, dr Monika Jańczak, dr Jarosław Groth).
 • Poznawcza analiza emocji. Badania dotyczą polskiej adaptacji Skali Przetwarzania Emocjonalnego (Emotional Processing Scale) R. Bakera (2015) (Zespół: prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska, prof. UAM dr hab. Emilia Soroko, dr Dominika Górska).

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Realizacja grantu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr POWR.05.04.00-00-0177/19 w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content