dr Dariusz Drążkowski

Podstawowe informacje:

e-mail: dardra@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 104

Telefon: 618292137

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5697-892X

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM203299/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Kół Naukowych
 • Opiekun naukowy Koła Psychologii Społecznej
 • Koordynator projektu Ambasadorowie WPiK
 • Koordynator projektu Mitingi Umiejętności Społecznych

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia Społeczna I – Konwersatorium
 • Psychologia Społeczna II – Ćwiczenia
 • Wprowadzenie do Psychologii Społecznej – Ćwiczenia
 • Psychologia stosowana: Psychologia społeczna – Konwersatorium
 • Psychologia stosowana: Psychologia społeczna – Ćwiczenia
 • Psychologia stosowana: Psychologia społeczna – Wykład
 • Psychologia Zachowań Konsumenckich – Wykład
 • Seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kaczmarek, L.D., Goodman, F.R., Drążkowski, D., Kashdan, T.B., Połatyńska, K., Komorek, J. (2014). Instructional support decreases desirability and initiation of a gratitude intervention. Personality and Individual Differences, 64, 89-93.
 • Kaczmarek, L. D., Kashdan, T., Drążkowski, D., Bujacz, A., & Goodman, F. (2014). Why do greater curiosity and fewer depressive symptoms predict gratitude intervention use? Utility beliefs, social norm beliefs, and perceived self-control. Personality and Individual Differences, 66, 165-170.
 • Monfort, S., Kaczmarek, L. D., Kashdan, T., Drążkowski, D., Kosakowski, M., Guzik, P., Krauze, T., Gracanin, A. (2014). Capitalizing on the success of romantic partners: An experimental investigation on subjective facial and physiological emotional processing. Personality and Individual Differences, 68, 149-153.
 • Kaczmarek, L. D., Drążkowski, D. (2014). MMORPG escapism predicts decreased Well-being: examination of gaming time, game realism beliefs, and online social support for offline problems. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(5), 298-302.
 • Drążkowski, D. (2014). Interwencje redukujące zagrożenie stereotypem w środowisku edukacyjnym. Edukacja, 128(3), 45-60.
 • Kaczmarek, L.D., Kashdan, T.B., Drążkowski, D. Enko, J. Kosakowski M., Szäefer, A. Bujacz A. (2015). Why do people prefer gratitude journaling over gratitude letters? The influence of individual differences in motivation and personality on web-based interventions. Personality and Individual Differences, 75, 1-6.
 • Drążkowski, D., Kaczmarek, Ł. D., Kashdan, T. B. (2017). Gratitude pays: A weekly gratitude intervention influences monetary decisions, physiological responses, and emotional experiences during a trust-related social interaction. Personality & Individual Differences, 110, 148-153.
 • Drążkowski, D. (2017). Determinanty gotowości do pomocy: koszty, korzyści i wiara w grę o sumie zerowej. Przegląd Psychologiczny, 60(2), 319-333.
 • Drążkowski, D., Szwedo, J., Krajczewska, A., Adamczuk, A., Piątkowski, K., Jadwiżyc M., Rakowski, A. (2017). Women are not less field independent than men – the role of stereotype threat. International Journal of Psychology, 52(5), 415–419.
 • Drążkowski, D., Trepanowski, R., Chwiłkowska, P., & Majewska, M. (2020). Self-persuasion increases motivation for social isolation during the COVID-19 pandemic through moral obligation. Social Psychological Bulletin, 15(4), 1-20.

Ważniejsze publikacje:

Drążkowski, D., Kaczmarek, Ł. D., Kashdan, T. B. (2017). Gratitude pays: A weekly gratitude intervention influences monetary decisions, physiological responses, and emotional experiences during a trust-related social interaction. Personality & Individual Differences, 110, 148-153.

Interwencje wdzięczności pomagają jednostkom w dążeniu do osiągnięcia większego dobrostanu osobistego i społecznego. Niewiele jednak wiadomo na temat tego, czy interwencje te zwiększają zaufanie interpersonalne. W niniejszym badaniu sprawdziliśmy, czy tygodniowa interwencja zwiększająca wdzięczność zwiększa zaufanie nieznajomemu w grze pieniężnej. Ponadto sprawdziliśmy, czy interwencja ta wpływa na reakcje emocjonalne i fizjologiczne podczas podejmowania decyzji o zaufaniu. Po zakończeniu interwencji polegającej na prowadzeniu dziennika wdzięczności uczestnicy badania brali udział w laboratoryjnej grze w zaufanie. Podczas gry zbierano dane dotyczące walencji emocjonalnej i reaktywności fizjologicznej. Wyniki badania pokazały, że w porównaniu z grupą kontrolną, uczestnicy, którzy ukończyli interwencję wdzięczności doświadczali więcej pozytywnych emocji, co pośrednio wpływało na ich gotowość do powierzenia większej ilości pieniędzy nieznajomemu. Ponadto uczestnicy interwencji odczuwali większą wdzięczność wobec drugiego gracza. Uczestnicy, którzy wykonali interwencję wdzięczności, doświadczali wyższej częstotliwości oddechu i wyższego poziomu skurczowego ciśnienia krwi podczas podejmowania decyzji o zaufaniu – co wskazuje na większą intensywność motywacji do działania, jakiej doświadczali (w porównaniu do uczestników z grup[y kontrolnej). Wyniki badania pokazują, że praktykowanie interwencji wzbudzających wdzięczność może prowadzić do wzrostu zaufania do innych ludzi.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Udział w badaniach naukowych i grantach:

 • Grant w konkursie PRELUDIUM 6. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji – rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indywidualnej. Kierownik, lata 2014-2018; opiekun naukowy: Katherina White z University of British Colombia w Kanadzie.
 • Grant indywidualny w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki i doktorantów IP UAM. Wiara w świat jako miejsce gier o sumie zerowej: badania nad trafnością i modyfikowalnością konstruktu. lata 2013-2014
 • Grant indywidualny w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki i doktorantów IP UAM. Dyferencjacja od negatywnej grupy odniesienia. Kierownik, lata 2015-2016.
 • Grant indywidualny w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych „Badania nad COVID-19”. A. Wpływ autoperswazji na intencje zaszczepienia się na COVID-19. Kierownik, lata 2020-2021.

Stypendia:

 • Stypendium START 2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców (do 30 r. ż.)
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 (do 35 r. ż.)

Nagrody:

 • Nagroda „PRAECEPTOR LAUREATUS” 2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepiej ocenionego w głosowaniu studentów dydaktyka Wydziału Nauk Społecznych.
 • Nagroda główna POZYTYW 2015 w kategorii najlepszy artykuł naukowy za publikację: Kaczmarek, Ł., Drążkowski, D. (2014). Pozytywne interwencje a teoria zachowania planowanego – wyjaśnianie i kształtowanie intencji związanych z poprawą własnego dobrostanu. Przegląd Psychologiczny, 4(57), 465-479.

Pobyty naukowo-badawcze:

 • Wyjazd studyjny. Sauder School of Business na University of British Columbia, Vancouver, Kanada. 02 – 13 stycznia 2018 roku.

Członkostwo:

 • Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zainteresowania badawcze:

 • psychologia konsumencka
 • psychologia społeczna
 • psychologia pozytywna

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 •  role reaktancji w motywacji do brania udziału w protestach przeciwko ograniczaniu wolności
 • wpływ autoperswazji na zwiększenie gotowości do szczepień przeciwko COVID-19
 • spostrzeganie społeczne osób zarażających COVID-19
 • stereotypy płci, płeć marki, zagrożenie stereotypem
 • związki Ja z konsumpcją – jak Ja wyrażane jest w konsumpcji i zmieniane przez konsumpcję określonych dóbr
 • wpływ mediów społecznościowych na psychologiczne i społeczne funkcjonowanie użytkowników

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • współpraca z Fundacja Court Watch Polska
 • współpraca ze stowarzyszeniem Pravda (konsultacja projektu na temat walki z fake newsami)
 • koordynacja patronatów WPiK nad projektami realizowanymi przez licealistów w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”
 • współpraca z Europejskim Forum Studentów AEGEE-Poznań podczas konferencji Mental Health Day (5-6 grudnia 2020 roku)
 • współpraca z Poznańskim Archiwum Historii Mówionej w ramach projektu dotyczącego protestów w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
 • współpraca z Teatrem Animacji w Poznaniu (autor komentarza pt. „Kłamstwa, w które ubierają nas dyktatorzy mody” do sztuki pt „Nowe Szaty Króla”)
 • współpraca z wieloma szkołami średnimi w ramach różnych projketów edukacyjnych, min. z XII, XX, XXVII w Poznaniu, z ZSM im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, z Zespołem Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, z Zespołem Szkół w Mogilnie (od 2017 roku, pod moją opieką zrealizowano ponad 120 warsztatów dla ponad 4,5 tyś uczniów szkół średnich)
 • wywiady dla mediów: Życie Uniwersyteckie, Radio Afera, Radio Emaus, Gazeta Prawna, Przewodnik Katolicki, TVP Poznań

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content