dr Tomasz Czub

Podstawowe informacje:

e-mail: tomasz.czub@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 103

Telefon: 618292306

Orcid:

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki do 2022 roku

Prowadzone zajęcia:

 • Emocje i motywacja
 • Społeczne przywiązanie: teoria, rozwój i zaburzenia
 • Uwarunkowania i mechanizmy zaburzeń u dzieci i młodzieży

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Czub, T. (2003). Gotowość do reagowania wstydem: przyczynek do koncepcji intrapsychicznych mechanizmów autodestruktywności. Forum Oświatowe, 2 (29), 87-95.
 • Czub, T. (2004). Możliwości regulacji emocji u dzieci w środowisku szkolnym. Kwartalnik Pedagogiczny, 4 (194), 53-74.
 • Czub, T. (2005). Wstyd i strategie obrony przed wstydem. W: P. Orlik (red.) Magma uczuć (s. 377-389). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM.
 • Czub, T. (2009). Wartość niewiedzenia. Refleksje w oparciu o koncepcję świadomości L.S. Wygotskiego. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 8 (21), 367-380.
 • Czub, T. (2009). Wstyd u dzieci krzywdzonych – mechanizmy i konsekwencje. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy, t. 1, (s. 51-60). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Czub, T. (2013). Shame as a self-conscious emotion and its role in the identity formation. Polish Psychological Bulletin, 3, 245-253.
 • Czub, T. (2014). Znaczenie wstydu w procesie wychowania. Edukacja, 1, 25-33.
 • Czub, T. (2017). Korzystanie z pojęć teoretycznych w procesie diagnozy na przykładzie pojęcia emocji. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty (s. 59-74). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.

Ważniejsze publikacje:

Czub, T. (2013). Shame as a self-conscious emotion and its role in the identity formation. Polish Psychological Bulletin, 3, 245-253.

W artykule przedstawiono model relacji między mechanizmami wstydu a procesem formowania tożsamości. Główna teza mówi o tym, iż wstyd odgrywa istotną, zarówno wspierającą, jak i zakłócającą rolę w procesie formowania tożsamości, a związek ten zapośredniczony jest przez mechanizmy regulacji emocji.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

 • Psychologia emocji – zagadnienia teoretyczne
 • Udział mechanizmów emocji w rozwoju osobowości
 • Adaptacyjne i dezadaptacyjne właściwości wstydu
 • Status i wartość pojęć teoretycznych w psychologii

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Temat badawczy: Sensowność empiryczna pojęć teoretycznych w psychologii

Celem projektu jest uruchomienie niemal nieobecnej w polskim piśmiennictwie dyskusji, jak też sformułowanie pytań i wypracowanie stanowiska/stanowisk w sprawie budzącego nieustanne wątpliwości problemu relacji między znaczeniem pojęć teoretycznych opisujących obiekty natury psychicznej (np. osobowość, inteligencja, temperament, czy emocje) a ich empiryczną reprezentacją.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content