prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Podstawowe informacje:

e-mail: lcierp@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój:

Telefon:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3365-9851

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM2679/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • 2012 i nadal Kierownik Studiów Podyplomowych Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej
 • 2017 i nadal Kierownik Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii
 • 2021 Pełnomocnik Rektora ds. Wsparcia i Pomocy Psychologicznej
 • 2021 Przewodnicząca Rady Rektora ds. Wsparcia i Pomocy Psychologicznej
 • 2012 nadal Członek Komisji Nostryfikacji Dyplomów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Prowadzone zajęcia:

 • Wykład Specjalność Psychologia kliniczna studia stacjonarne i niestacjonarne rok 5

 • Wykład Ścieżka Psychologia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych studia stacjonarne 3 rok, studia niestacjonarne 5 rok

 • Wykład Psychopatologia studia stacjonarne i niestacjonarne rok 2

 • Seminarium magisterskie rok 4 i 5

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Bączkowski, B., Cierpiałkowska, L. (2015). Mentalization within close relationships: The role of specific attachment style. Polish Psychological Bulletin, 46, 2, 285-299. DOI: https://doi.org/10.1515/ppb-2015-0035.
 • Cierpiałkowska, L., Groth, J., Kleka, P. (2016). Poziom integracji osobowości w psychopatii. Level of personality integration in psychopathy. Psychiatria Polska, 60, 1-13. DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/65750
 • Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016). Naukowe i społeczne wyzwania dla psychologii klinicznej. Scientific and social challenges for clinical psychology. Roczniki Psychologiczne, Annals of Psychology, 19, 3, 406-436.
 • Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (2016). Dzieci alkoholików z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Cierpiałkowska, L., Zakrzewska, M. (2017). Cechy osobowości a siła sojuszu terapeutycznego w procesie leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu/Personality traits and the strength od therapeutic alliance in the proces of the treatment alkohol-dependent patients. Przegląd Psychologiczny, 60, 1, 65-96.
 • Cierpiałkowska L. (2017). Facets of integration in the theory and practice of clinical psychology. Current Issues in Personality Psychology, 5, 3, 149-152. DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.70141
 • Cierpiałkowska, L., Soroko, E., Górska, D., Sęk, H. (2017). Evidence-based assessment in a transtheoretical and paradigmatic approach. Current Issues in Personality Psychology, 5, 3, 153–162. DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.70141
 • Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cierpiałkowska, L., Chodkiewicz, J. (2020). Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konieczny, P.R., Cierpiałkowska, L. W.(2020). Positive and Negative Life Experiences and Changes in Internal Working Models of Attachment: A Comparative Study. Psychiatria Polska, 2020, 193, 1-20. DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/127457

Ważniejsze publikacje:

Uzależnienie od alkoholu. Oblicza Problemu to autorskie opracowanie aktualnej wiedzy na temat osób uzależnionych od alkoholu, pochodzącą z badań naukowych i studiów klinicznych. Zaprezentowano zjawisko i konsekwencje normatywnego oraz nienormatywnego używania alkoholu w kontekście podejścia do normy i normalności w psychologii klinicznej. Omówiono najnowsze wyniki badań oraz wybrane koncepcje wyjaśniające patogenezę i patomechanizm utrzymywania się objawów uzależnienia. Przedstawiono zasady postępowania diagnostycznego na poziomie opisowym i wyjaśniającym oraz ich zastosowanie w leczeniu, zwłaszcza psychoterapii. Zaprezentowano zagadnienia procesu leczenia i uwarunkowań biologicznych, psychicznych i społecznych jego efektywności.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Członek zespołu naukowego i wykonawca grantu badawczego PARPA pt. Funkcjonowanie psychiczne osób uzależnionych od alkoholu w dobie pandemii 2021-2022.

 • Opiekun naukowy grantu Natalii Nowaczyk pt. Zmiany strukturalne w płatach czołowych a obraz kliniczny poznawczych zaburzeń u mężczyzn uzależnionych od alkoholu” w temacie Wspieranie Badań Naukowych w obszarze czynników ryzyka i chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu” Narodowy Program Zdrowia 2016-2020. Raport końcowy Lidia Cierpiałkowska i Natalia Nowaczyk, 2019.

 • Kierownik projektu badawczego pt. Zdolność do mentalizacji psychoterapeutów a ich skuteczność w naprawie siły sojuszu terapeutycznego z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline. Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM 2021.

 • Złoty Medal za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej 2017

 • Naukowe Stypendium Reaktora UAM 2017, 2018

 • Nagroda Rektora II Stopnia za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne 2013

 • Członkowstwo

 • Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Zdolność do mentalizacji psychoterapeutów a ich skuteczność w naprawie siły sojuszu terapeutycznego z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline. Celem projektu badawczego jest uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące uwarunkowań wpływu psychoterapeuty na siłę sojuszu terapeutycznego w procesie leczenie: 1) Czy występują różnice między psychoterapeutami w zakresie zdolności do mentalizacji (cechy) i jej aktywowania (stanu)? 2) Jakie są właściwości narracji na temat przebiegu sesji w sytuacji załamania się przymierza terapeutycznego i jego naprawy, a jakie w sytuacji załamania sojuszu terapeutycznego i przerwania relacji terapeutycznej (pacjent przerywa terapię)? 3) Jakie są wskaźniki takie poziomu załamywania się przymierza terapeutycznego, które ma istotne znaczenie dla zerwania relacji i odejścia z psychoterapii.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Członek Rady Naukowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa 2021

 • Kierownik Merytoryczny zespołu psychologów klinicznych i psychoterapeutów projektu pt. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu w roku 2016-2017.

 • Kierownik Merytoryczny zespołu psychologów klinicznych i psychoterapeutów projektu pt. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich w ramach „Narodowego Programu

 • Zwalczania Chorób Nowotworowych” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu w roku 2018.

 • Kierownik projektu POWER /PKR /3.1/2016-2018 – Laboratorium Kompetencji Zawodowych. Grant Narodowego Centrum Badania i Rozwoju. Grant jest realizowany dla studentów Wydziału Nauk Społecznych UAM.

 • Current Issues In Personality Psychology – Associate Editors, 2013-2017.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content