dr Łukasz Budzicz

Podstawowe informacje:

e-mail: lukasz.budzicz@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 112

Telefon: 618292355

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7337-7720

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190093/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Procesy poznawcze
 • Psychologia ewolucyjna

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Rękosiewicz, M., Budzicz, Ł. (2018). The role of social participation in the formation of identity in young people with mild intellectual disability and in intellectual norm: A comparative study. Roczniki Psychologiczne, 21(4), 309-326.
 • Budzicz, Ł. (2017). Interpretacja statystyk w artykułach naukowych – wskazówki dla praktyków. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, (1), 143-158.
 • Budzicz, Ł. (2015). Postscriptum do oszustwa Stapela: niepokojące dane, początek zmian?. Psychologia społeczna, 35, 419-434.
 • Budzicz, Ł. (2015). Post-Stapelian psychology. Discussions on the reliability of data and publications in psychology. Annals of Psychology, 18(1), 25-40.
 • Budzicz, Ł. (2012). Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii. Nauka, 5, 53-80.
 • Budzicz, Ł. (2011). Dlaczego pojawiła się miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia u ludzi. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 60, 333-343.
 • Budzicz, Ł. (2011). Metody badań jakościowych czy metody pisania swobodnych esejów? Refleksje w obronie „świętej krowy oświecenia” – obiektywnej nauki. Nauka, 4, 163-174.
 • Budzicz, Ł. (2018) Ewolucjonizm w psychologii: dowody ilościowe i jakościowe. W: J. Polowczyk, H. Witczak, M. Błaszak (red.), Podejście ewolucyjne w naukach społecznych (s. 53-72). Warszawa: CeDeWu.
 • Budzicz, Ł. (2012). Czas reakcji w badaniu złożonych konstruktów psychologicznych: emocjonalne zadanie Stroopa i test decyzji leksykalnych. [w:] W.J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.) Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 11-25). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
 • Budzicz, Ł. (2011). Niski udział kobiet wśród menedżerów wysokiego stopnia – konkurujące modele wyjaśniające. [w:] K. Palus (red.) Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
 • Budzicz, Ł. (2010). Naturalistyczny model ewolucji kulturowej. [W:] Z. Błaszczak, A. Szczuciński (red.) Wokół Ewolucjonizmu. Dylematy Biologów, Filozofów i Fizyków. Poznań: Oficyna Wydawnicza Batik.

Ważniejsze publikacje:

Budzicz, Ł. (2015). Postscriptum do oszustwa Stapela: niepokojące dane, początek zmian?. Psychologia społeczna, 35, 419-434. Artykuł stanowi uzupełnienie dyskusji dotyczącej rzetelności w nauce, jaka odbyła się na łamach Psychologii Społecznej (nr 3/2012).

W ostatnich latach pojawiły się liczne nowe dane wskazujące na to, że Stapel mógł nie być odosobnionym przypadkiem, lecz symptomem większego kryzysu. Nawet jeśli większość badaczy nie fabrykuje danych, subtelne zafałszowania polegające na arbitralnej obróbce danych i wybiórczych prezentacjach wyników mogą być relatywnie częste i prowadzić do poważnego zniekształcenia obrazu rzeczywistości. Na wybiórcze publikowanie i zniekształcanie danych szczególnie wskazują analizy rozkładu wartości
p w literaturze (p-curve analysis), analizy prawdziwości raportowania wartości p, oraz analizy skumulowanej mocy w artykułach z wieloma badaniami. Artykuł przedstawia także najważniejszy postulaty z toczonej obecnie dyskusji nad gruntownymi zmianami w praktykach badawczych i publikacyjnych. Wskazane
są przykłady, gdzie takie zmiany zostały już zainicjowane.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • W trakcie studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów
 • Członkostwo w towarzystwach naukowych:
  • Polskie Stowarzyszenie
  • Psychologii Społecznej
  • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
 • Pobyt na stypendium Sokrates-Erazmus na Uniwersytecie w Moguncji

Zainteresowania badawcze:

 • ewolucyjne wyjaśnianie zachowania człowieka,
 • problemy z trafnością i rzetelnością danych w psychologii,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • różnice indywidualne

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Ewolucyjne wyjaśnianie zróżnicowania konserwatyzm-liberalizm: pewne dane wskazują, że powyższe zróżnicowanie wynika z fundamentalnego ewolucyjnego przetargu między depresją in- i out-bredową (tj. obniżeniem poziomu dostosowania biologicznego wynikającego ze spółkowania z odpowiednio osobnikami zbyt blisko i zbyt daleko spokrewnionymi). Konserwatyzm jest ewolucyjnie wypracowanym rozstrzygnięciem tego dylematu w taki sposób, że konserwatyści wolą koszty (i korzyści) związane z depresją inbredową, a liberałowie, że wolą koszty (i korzyści) związane z depresją outbredową. W celu przetestowania tych hipotez przeprowadziłem duże (N>700) badanie populacyjne, które generalnie potwierdziło hipotezy: konserwatyści byli mniej skłonni do zawierania związków z osobami z innych narodów.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • działalność gospodarcza konsultingowo-szkoleniowa
 • publikacja artykułów popularnonaukowe (najczęściej w Gazecie Wyborczej)
 • kanał na youtube „Wykłady z psychologii”, gdzie popularyzuję wiedzę psychologiczną

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content