prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Podstawowe informacje:

e-mail: brzezuam@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 91

Telefon:

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1582-4013

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Z-ca dyrektora Instytutu Psychologii UAM (1978-1981)
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM (w latach: 1981-1985 oraz 1990-1996)
 • Dyrektor Instytutu Psychologii UAM (w latach: 1987-1990 oraz 1999-2016)
 • Założyciel i kierownik Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych (w latach: 1978-2015)

Prowadzone zajęcia:

 • „Metodologia badań psychologicznych ze statystyką”; wykłady część I: Podstawy – kierunek psychologia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
 • „Metodologia badań psychologicznych ze statystyką i etyka badań naukowych” – kierunek kognitywistka (studia licencjackie)
 • „Etyka zawodu psychologa” (wspólnie z Wł. J. Paluchowskim) – kierunek psychologia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Brzeziński, J. (2000). „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar (2008, wyd. 2 poprawione; 2012, dodruk).
 • Brzeziński, J. (2015). Jeżeli oceniać (jednostki naukowe i badaczy), to JAK oceniać. Przeciwko IF, a za peer review. „Nowotwory Journal of Oncology”, 65 (6), 476-480.
 • Brzeziński, J. (2016). Towards a comprehensive model of scientific research and professional practice in psychology. „Current Issues in Personality Psychology”, 4(1), 2-10.
 • Brzeziński, J. M. (2017). Data integration levels. Between scientific research and professional practice in clinical psychology. „Current Issues in Personality Psychology”, 5(3), 163-171.
 • Brzeziński, J. M. (2019). „Metodologia badań psychologicznych. Wydanie nowe”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2020 – 1. dodruk; 2021 – 2. i 3. dodruk). [poprzednia edycja miała, w latach: 1996-2019, 19 wydań i dodruków].
 • Brzeziński, J. M. (2020). Basic problems of scientific research in psychology. „Health Psychology Reports”, 8(4), 373–384.
 • Brzeziński, J. M., Oleś, P. (2021). „O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem i praktyką społeczną”. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Brzeziński, J., Stachowski, R. (1981). „Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych”. Warszawa: PWN (1984, wyd. 2).
 • Brzeziński, J., Chyrowicz, W., Toeplitz, Z., Toeplitz-Winiewska, M. (2017). „Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe”. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN (2019, 2. wydanie).
 • Brzeziński, J., Hornowska, E. (red.). (1993). „Skala Inteligencji WAIS-R Wechslera. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej” (1998, wyd. 2). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Ważniejsze publikacje:

Trzy pola dokonań:
* Metodologia badań psychologicznych, diagnostyka psychologiczna i psychometria. Tej problematyki dotyczy większość publikacji. – w tym główny podręcznik akademicki: Metodologia badań psychologicznych. Wydanie nowe (2019, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN).
* Etyka empirycznych badań naukowych (i publikacji ich wyników) oraz postępowań diagnostycznych w psychologii – podręcznik ogólnopolski (we współautorstwie) oraz liczne artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych
* Analiza misji uniwersytetu we współczesnym społeczeństwie oraz zniekształcających ją działań państwa – artykuły.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • członek korespondent PAN od: 1998; członek rzeczywisty PAN od: 2007; członek Prezydium PAN (2007-2011);
 • przewodniczący Rady Kuratorów (dwie kadencje) Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i członek Prezydium PAN (w latach: 2011-2014; 2015-2018)

Zainteresowania badawcze:

filozofia nauki, metodologia badań psychologicznych, etyka badań naukowych, ewaluacja działalności naukowej, naukoznawstwo, naukometria, metody statystyczne w psychologii, planowanie eksperymentu, psychometria, diagnoza psychologiczna, kwestionariusze osobowości, Skale Inteligencji Davida Wechslera, uniwersytet.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content