mgr Szymon Bręński

Podstawowe informacje:

e-mail: szymon.brenski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 88

Telefon: 618292311

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2530-804X

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM210941/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Ćwiczenia i konwersatoria z Psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 • Konwersatorium z Wprowadzenia do psychologii i historii myśli psychologicznej (studia niestacjonarne).
 • Seminarium fakultatywne „Psychologia behawioralna: od analizy do modyfikacji zachowania” (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Współprowadzenie z dr S. Jabłońskim ćwiczeń „Metoda eksperymentalna w praktyce psychologicznej” oraz „Projektowanie metod usprawniania funkcji” w ramach specjalności „Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne”
 • Indywidualne tutoriale ze studentami w ramach Tutoringu akademickiego.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Bręński, Sz. (2020). Monitorowanie wypowiedzi a realizacja intencji w procesie mówienia. Człowiek i społeczeństwo, 50, 47-64.

 • Bręński, Sz. (2018). Bariery (i pomosty) w komunikacji między nastolatkami a ich rodzicami. W: B. Harwas-Napierała, L. Bakiera (red.), Oblicza współczesnej rodziny (s. 91–117). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

 • Bręński, Sz. (2018). Przypadek Małego Alberta jako studium rozwoju dziecka. Psychologia Rozwojowa, 23(1), 27-40.

 • Bręński, Sz., Obrębska, M. (2017). Język, płeć i władza. Analiza leksykalna przemówień programowych polskich premierów. Socjolingwistyka, 31. 117-132

 • Bręński, Sz. (2017). Wirtualne laboratorium w nauczaniu podstaw psychologii behawioralnej. Kultura i Edukacja, 1 (115), 199-216.

 • Bręński, Sz. (2015). Rola reguł fonotaktycznych w powstawaniu przejęzyczeń. Czasopismo Psychologiczne, 21(2), 229-238.

 • Bręński, Sz. (2015). Wpływ prawdopodobieństwa fonotaktycznego na przetwarzanie języka. Psychologia Rozwojowa, 20(1), 23-39.

 • Bręński, Sz. (2013). Błędy mowy w języku polskim i angielskim oraz czynniki wpływające na ich powstawanie. W: E. Łukasiewicz i E. J. Gorzelańczyk. (red.). Psychologia języka. (s. 89-98) Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ważniejsze publikacje:

Artykuł „Przypadek Małego Alberta jako studium rozwoju dziecka” jest polemiką z rewizją eksperymentu Watsona i Rayner (1920), którą przeprowadzili Bąbel, Bajcar i Ziółkowska (2013). Celem publikacji jest zaprezentowanie najnowszych ustaleń historyków na temat personaliów Małego Alberta, ze szczególnym odniesieniem do argumentów związanych z rozwojem psychomotorycznym chłopca.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Projekt badawczy finansowany ze statutowego funduszu Instytutu Psychologii w ramach konkursu dla młodych naukowców i doktorantów. Tytuł projektu „„Popraw się” – Zmiany rozwojowe i poznawcze uwarunkowania funkcjonowania mechanizmów kontroli i monitorowania mowy”

Zainteresowania badawcze:

 • psychologiczny (szczególnie poznawczy i behawioralny) wymiar zjawisk związanych z rozwojem człowieka i procesem jego socjalizacji,
 • komunikacja interpersonalna i używanie języka w mowie.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt „Kontrola procesu mówienia. Aspekty poznawcze i rozwojowe” jest realizowany w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską. Jego celem jest odpowiedź na pytanie o to jak kontrola procesu mówienia zmienia się w raz z wiekiem i w jakim stopniu rozwój kontroli procesu mówienia koresponduje ze zmianami rozwojowymi funkcji wykonawczych. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Współorganizacja Forum Psychologii Rodziny (począwszy od III edycji)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content