mgr Dominika Bartoszak

Podstawowe informacje:

e-mail: dominika.bartoszak@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 115

Telefon: 618292302

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8751-4431

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • wykładowczyni
 • Sekretarz Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia stosowana – Specjalność: Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna II

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Bartoszak, D. (2021). Zjawisko seksualizacji dziewcząt w przestrzeni edukacyjnej [w:] J. Szymańska, A. Sobczyk-Gąsiorek, Nowe przestrzenie edukacyjne. Poszukiwanie, wykorzystanie, tworzenie (s. 9-19) . Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Szymańska, D. (2016). Tożsamość a regulacja emocji i wsparcie społeczne w okresie adolescencji. Kwartalnik Pedagogiczny 1(239), s.139-155.
 • Szymańska, D. (2016). Sexual education of people with intellectual disabilities [w:] D. Markova, J. Lechova, Sexuality IX (s. 125-145). Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o.
 • Szymańska, D. (2016). Płeć i seksualność w kontekście antyislamskiego dyskursu w Europie [w:] M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková, S. Neslušanová (red.), Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů (s. 234-241). Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o.
 • Szymańska, D. (2015). The sense of coherence in mothers of children with intellectual disabilities as a factor determining the relationship between a mother and a child [w:] J.Bielski (red.), Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy (s. 419-434). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 • Szymańska, D. (2013). Różnice płciowe w zakresie komunikacji interpersonalnej. W: W. Heller, A.M. Janiak (red. nauk.), Mowa w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia z komunikacji społecznej (s. 24-34). Poznań/Kalisz: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Ważniejsze publikacje:

Bartoszak, D. (2021). Zjawisko seksualizacji dziewcząt w przestrzeni edukacyjnej [w:] J. Szymańska, A. Sobczyk-Gąsiorek, Nowe przestrzenie edukacyjne. Poszukiwanie, wykorzystanie, tworzenie (s. 9-19) . Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgodnie z współcześnie przyjmowanym poglądem seksualność jest wpisana w całościowy rozwój człowieka na przestrzeni jego życia. Rozwija się ona od poczęcia aż do śmierci i powinna być wspierana z taką samą starannością, z jaką koncentrujemy się na fizycznym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym, czy duchowym aspekcie funkcjonowania jednostki (por. Beisert, 1991, 2009, Zielona-Jenek, Chodecka, 2010). Wsparcia wymaga szczególnie wtedy, gdy pojawiają się sygnały mówiące o tym, że w przebiegu rozwoju seksualności dzieje się coś niepokojącego. Zjawiskiem, które określić można mianem niepożądanego i odmiennego od normatywnej seksualności jest seksualizacja. Stanowić może ona szczególny problem, gdy dotyczy ludzi młodych. Celem artykułu jest określenie jej przejawów wśród żeńskiej młodzieży szkolnej oraz ukazanie przestrzeni edukacyjnej, jako takiej, która umożliwia realizowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości na temat zjawiska seksualizacji dziewcząt, profilaktykę, a nawet niwelowania jej negatywnych konsekwencji.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Kierownik projektu współfinansowanego ze środków na badania własne Instytutu Psychologii UAM – grant IP UAM “Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci”.
 • Uczestnictwo w grancie dla młodych naukowców Instytutu Psychologii UAM Rzetelność polskiej wersji narzędzia do oceny ryzyka recydywy seksualnej Static-99/Static-99R.

Zainteresowania badawcze:

 • Problematyka przemocy seksualnej: etiologia, profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe.
 • Zaburzenia emocjonalne u sprawców przestępstw seksualnych.
 • Normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny.
 • Wpływ stanów chorobowych na funkcjonowanie seksualne.
 • Profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt „Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci” ma na celu eksplorację roli zaburzeń regulacji emocji w procesie popełniania przestępstwa seksualnych wobec dzieci. W jego ramach zrealizowano wiele zadań. Zidentyfikowano możliwe mechanizmy (poziomy) ich działania, które następnie osadzono w szerszym kontekście etiologicznym, odwołując się do Zintegrowanej Teorii Przestępczości Seksualnej (Ward i Beech, 2006, 2008). Sprawdzano, w jaki sposób takie czynniki etiologiczne jak: cechy temperamentalne, neurotyczność, specyfika rozwoju seksualnego w okresie adolescencji, stosowanie używek, rodzaj zakładu karnego, w którym przebywa sprawca oraz długość pobytu wiążą się z zaburzeniami regulacji emocji. Weryfikowano również zależności między zaburzeniami regulacji emocji i cechami popełnionych czynów oraz recydywą seksualną. W ostatnim kroku zbadano, czy relacja między zaburzeniami regulacji a cechami czynów jest zapośredniczona przez strategie radzenia sobie ze stresem (szczególnie radzenie poprzez seks). Dokonano także porównań sprawców wykorzystania seksualnego dziecka z grupami kontrolnymi – sprawców przestępstw przeciw mieniu oraz mężczyzn niekaranych, pod względem poziomu zaburzeń regulacji emocji oraz stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Opiniowanie sądowe w sprawach dotyczących przemocy seksualnej.
 • Prowadzenie szkoleń w obszarze seksualności dla rodziców, nauczycieli oraz młodzieży.
 • Konsultacje oraz poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne w ramach praktyki prywatnej.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content