dr Karolina Appelt

Podstawowe informacje:

e-mail: karolina.appelt@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 84

Telefon: 618292138

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3106-8959

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM107152/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • od 2005 – kierownik Kursu Dokształcającego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego

 • od 2014 – kierownik Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów

 • 2020 – 2024 członek uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów UAM

 • od stycznia 2021 roku – Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Uniwersytetu Otwartego

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia stosowana – Specjalność: Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne
 • Psychologia stosowana: Psychologia edukacji
  Zdrowie publiczne
 • SF: Skale Inteligencji Stanford-Binet 5 i inne metody pomiaru inteligencji u dzieci i młodzieży
 • Seminarium magisterskie,
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Appelt, K., Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Scholar; ISBN – 978-83-7383-722-5.
 • Appelt, K. (2015). Kontekstowe uwarunkowania jakości społecznego środowiska rozwoju małych dzieci w Polsce. Polskie Forum Psychologiczne, 3 (20), 358-379.
 • Appelt, K. (2015). Wiek i płeć dziecka a społeczne środowisko rozwoju małych dzieci w Polsce. Psychologia Rozwojowa, 3 (20), 37 – 51.
 • Appelt, K. (2015). The egalitarian approach to early childhood development support. W: J. Bąbka, A.I. Brzezińska (red.), Early support for a child with a disability in the Polish and international perspective (tom nr 8 w serii: International Forum for Education) (s. 58-71). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek ISBN 978-83-8019-444-1; ISSN 2084-4204.
 • Brzezińska, A. I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Appelt, K. (2017). Edukacja małych dzieci w Polsce – zmiany i wyzwania w obszarze wczesnej edukacji. W: M. Górowska-Fells (red.), Zrozumieć edukację w Europie. 20 lat EURYDICE w Polsce (s.29-48). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Appelt, K. (2019). Relacje międzypokoleniowe w rodzinie: rola dziadków w percepcji wnuków w wieku szkolnym. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych (s. 89- 104). Warszawa: Difin S. A.
 • Appelt, K., Jarzembowska, M. (2020). Aktywność twórcza a korzystanie z urządzeń ekranowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa, 25 (2), 31 – 42; DOI: 10.4467/20843879PR.20.010.12265
 • Bakiera, L., Appelt, K. (2020). Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 623 – 638). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-20768-7
 • Appelt, K. (2020). Rodzicielstwo – wspólna droga rozwoju dziecka i rodzica. W: L. Bakiera (red.), Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 81 – 97). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Appelt, K. (2020). Kompetencje emocjonalne i społeczne dorosłych a wspieranie rozwoju dzieci. W: A. I. Brzezińska, K. Dembska, J. Reksnis (red.), Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym (s. 69 – 90). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Appelt, K., Jabłoński, S. (2018). Wyróżnienie w kategorii „artykuł naukowy” za pracę pt. Miejsce kompetencji społeczno-emocjonalnych w edukacji wczesnoszkolnej, opublikowaną w 2017 roku w Psychologii Wychowawczej nr 53(11), 64-82; DOI: 10.5604/01.3001.0010.5505), w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego, zorganizowanym przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC z siedzibą w Warszawie.

 • Appelt, K. (od 2017 roku) udział w grupie konsultingowej na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu wspierającej realizację projektu Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 pt. 'Preventing disease’ (nr EU.3.1.2.) i tematu 'Promoting mental health and well-being in the young’ (nr SC1-PM-07-2017). W projekcie biorą udział: AWF w Poznaniu, Universidad de Cordoba (Hiszpania), Modum Kommune (Norwegia), Buskerud Fylkeskommune (Norwegia), European Regional and Local Health Authorities ASBL (Belgia)

 • Appelt, K., (2009-2014). Projekt badawczy MNiSzW nr rejestracyjny: NN 106 0588 37, nr umowy: 0588/B/H03/2009/37, pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia. Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska. Poznań: Instytut Psychologii UAM, członek zespołu

KONSTRUKCJA NARZĘDZI BADAWCZYCH

 • Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 3-18 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MNiSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37).

 • Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 18-42 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MNiSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37).

 • Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Wywiad i Obserwacja”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez K. Kaliszewską-Czeremską oraz J. Rawecką przy współpracy zespołu w składzie: A. I.

 • Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, M. Błaszak, Ł. Przybylski, A. Bujacz. Narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MNiSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37).

Zainteresowania badawcze:

 • Psychologia rozwoju: proces rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia a szczególnie w okresie dzieciństwa; czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju; zaburzenia rozwoju, wspomaganie rozwoju
 • Psychologia edukacji: psychospołeczne uwarunkowania procesu edukacji; diagnoza i terapia trudności szkolnych; metody edukacji dzieci i dorosłych, konstruowanie projektów edukacyjnych
 • Familiologia i parentologia: rodzicielstwo, duże rodziny, relacje między rodzeństwem

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Tytuł projektu badawczego: Potencjał środowiska rodzinnego jako źródło wsparcia w procesie doświadczania sytuacji trudnych na przykładzie doświadczania pandemii COVID-19
Opracowanie i przeprowadzenie badań dotyczących doświadczania pandemii COVID-19 przez rodziny w Polce. Bbadania eksploracyjne przeprowadzone we wrześniu 2020 roku.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Opinie psychologiczne na zlecenie Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Poznaniu.

 • Brzezińska, A.I., Hornowska, E., Paluchowski, J., Appelt, K., Wojciechowska, J. (2015). Opinia na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Warszawie w związku z kontrolą przeprowadzaną w Ministerstwie Sprawiedliwości P/15/103 „Funkcjonowanie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych”. Ekspertyza dotycząca standardów w diagnostyce i poradnictwie rodzinnym w ramach zadań RODK. Czas realizacji: od 25.05.2015 do 17.06.2015

 • Appelt, K. (2013-2015) ekspert zewnętrzny w zakresie psychologii Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, współpraca z Zespołem Wczesnej Edukacji IBE.
  szkolenia i wykłady dla Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli
  współpraca z instytucjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji dzieci i dorosłych: m in. Związek Dużych Rodzin 3+, Instytut Małego Dziecka, Uniwersytety Trzeciego Wieku

 • 0d 2017 roku Ekspert w dziedzinie psychologii w Bazie Ekspertów UAM.

 • udział w programach telewizyjnych i radiowych jako ekspert z dziedziny psychologii m. in.:

  • Appelt, K. (2018). udział jako ekspert w programie telewizji WTK pt. „Otwarta antena” dotyczącym raportu Rzecznika Praw Dziecka pt. „Postawy wobec przemocy w wychowaniu – czy dobra zmiana?”, 2018.11.16

  • Appelt, K. (2018). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” dotyczącym raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” , 2018.12.18

  • Appelt, K. (2019). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” dotyczącym Uzależnień od Internetu wśród dzieci i młodzieży , 2019.01.15

  • Appelt, K. (2019). udział w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „Wielkopolska warta poznania” dotyczącym Smartphone Zombies, 2019.02.13

  • Appelt, K. (2019). udział w audycji radiowej Radio Poznań dotyczącej finału akcji medialno-edukacyjnej pt. „Zapal znicz pamięci”, redaktor prowadzący Piotr Świątkowski, 2019.10.27

  • Appelt, K. (2019). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” dotyczącym sztuki filmowej dla dzieci i młodzieży, 2019.12.4

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” dotyczącym kryzysu rodziny, uzależnień od gier komputerowych, 2020.01.7

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. Koronawirus informator: Porady z dziedziny psychologii cz. 1. 2. i 3., 17.03.2020

  • Appelt, K. (2020). udział w audycji radiowej Radio Poznań pt. Jak zorganizować przestrzeń w domu, żeby nie zwariować?, redaktor prowadzący Sandra Soluk, 2020.04.08

  • Appelt, K. (2020). Home-office. Jak pracować i nie zwariować. Życie Uniwersyteckie, 5 (321), 15. Przeprowadzająca wywiad: Jagoda Haloszka.

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” nt Jak zmienia się życie społeczne podczas pandemii korona wirusa?, 2020.04.15

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji WTK pt. „Home Office po polsku”, 2020.05.08

  • Appelt, K. (2020). udział w audycji radiowej Radio COSMO – niemiecka, publiczna rozgłośnia radiowa, kooperacja RBB i WDR. 2020.07.28

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” nt O sytuacji psychiatrii dziecięcej w Wielkopolsce, 2020.09.18

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” nt Jakie powinno być kino dla dzieci?, 2020.10.02

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „Witaj Wielkopolsko” nt Jak rozmawiać z dziećmi o pandemii? COVID-19?, 2020.11.05

  • Appelt, K. (2020). Wywiad w Radiu Afera – przemoc domowa względem dzieci i młodzieży w czasie pandemii, redaktor prowadzący: Kamil Paczek, 2020.11.23

  • Appelt, K. (2020). udział jako ekspert w programie telewizji TVP3 Poznań pt. „LUSTRA” nt O problemach psychicznych związanych z pandemią koronawirusa, 2020.12.02

  • Appelt, K. (2021). udział jako gość Polskiego Radia Dzieciom w audycji radiowej Strefa Rodzica, rozmowa nt

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content