Ziarko, M. (2006). Zachowania zdrowotne młodych dorosłych. Uwarunkowania psychologiczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

l. Zachowania zdrowotne - podstawy teoretyczne
1.1. Źródła zainteresowań zachowaniem jako czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu się i utrzymywaniu zdrowia
1.2. Zachowania zdrowotne - konceptualizacja pojęcia
1.3. Sposoby klasyfikowania zachowań zdrowotnych
1.4. Związek zachowań zdrowotnych ze zdrowiem
1.5. Czy zachowania prozdrowotne zawsze przyczyniają się do poprawy zdrowia?
1.6. Wnioski
2. Psychologiczne uwarunkowania aktywności zdrowotnej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Teoretyczne modele wyjaśniające podejmowanie aktywności zdrowotnej
2.2.1. Motywacyjne modele zachowań zdrowotnych
2.2.1.1. Model przekonań zdrowotnych
2.2.1.2. Teoria własnej skuteczności
2.2.1.3. Teoria uzasadnionego działania i teoria planowanego zachowania
2.2.1.4. Model motywacji do ochrony
2.2.1.5. Motywacyjne modele zachowań zdrowotnych - podsumowanie
2.2.2. Modele wyjaśniające rozpoczęcie zachowania
2.2.2.1. Koncepcja urzeczywistniania zamiaru Gollwitzera
2.2.2.2. Teoria celów Bagozziego
2.2.2.3. Modele wyjaśniające rozpoczęcie zachowania - podsumowanie
2.2.3. Wielofazowe modele zachowań zdrowotnych
2.2.3.1. Procesualny model zachowań zdrowotnych
2.2.3.2. Teoria kontroli działania Kuhla
2.2.3.3. Transteoretyczny model zmiany zachowania
2.2.3.4. Kompetencyjny model zachowań zdrowotnych
2.2.3.5. Wielofazowe modele zachowań zdrowotnych - podsumowanie
2.3. Wnioski
3. Odpowiedzialność za własne zdrowie we wczesnej dorosłości
3.1. Wprowadzenie
3.2. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości
3.2.1. Okres wczesnej dorosłości w perspektywie life-span
3.2.2. Charakterystyka zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości
3.2.3. Podjęcie odpowiedzialności za własne zdrowie, zdrowie najbliższych i zdrowotność otoczenia jako aspekty zadań rozwojowych wczesnej dorosłości
3.3. Wnioski
4. Model aktywności zdrowotnej - teoretyczna koncepcja badań własnych. Problem i metoda
4.1. Wprowadzenie
4.2. Model aktywności zdrowotnej - teoretyczna koncepcja badań własnych
4.2.1. Faza przeddecyzyjna - ku intencji podjęcia aktywności zdrowotnej
4.2.1.1. Czynniki podmiotowe
4.2.1.2. Czynniki kontekstowe
4.2.2. Faza przeddziałaniowa - ku działaniu
4.2.2.1. Intencja zachowania zdrowotnego
4.2.2.2. Czynniki przyczyniające się do realizacji intencji zachowania zdrowotnego
4.2.3. Faza działaniowa - zachowania zdrowotne
4.2.4. Faza podziałaniowa - konsekwencje zachowań zdrowotnych
4.2.5. Model aktywności zdrowotnej - podsumowanie
4.3. Główne problemy badawcze
4.4. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.4.1. Zmienne zależne
4.4.2. Zmienne niezależne
4.5. Narzędzia badawcze
4.5.1. Metody wykorzystywane w badaniach z zakresu psychologii zdrowia
4.5.1.1. Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia
4.5.1.2. Skala Kontroli Działania Kuhla
4.5.1.3. Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29)
4.5.1.4. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
4.5.1.5. Skala Przekonań Zdrowotnych
4.5.2. Metody przygotowane dla potrzeb rozprawy doktorskiej
4.5.2.1. Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych
4.5.2.2. Pomiar intencji
4.5.2.3. Kwestionariusz Dojrzałości Intencji
4.5.2.4. Kwestionariusz Realizacji Zadań Rozwojowych oraz Zdrowie w Strukturze Wartości
4.5.2.5. Badanie konsekwencji zachowań zdrowotnych
4.5.2.6. Stopień podmiotowości w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu zachowania zdrowotnego
4.5.2.7. Kwestionariusz Źródła Wpływu Społecznego
4.5.2.8. Kwestionariusz Ryzyka Zachorowania
4.5.3.Metryczka
4.6. Etapy procedury badawczej
4.7. Opis badanej grupy
5. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych dorosłych - analiza wyników
5.1. Wprowadzenie
5.2. Analiza szczegółowych zależności
5.2.1. Czynniki związane z intencją zachowania zdrowotnego - faza przeddecyzyjna a faza przeddziałaniowa
5.2.2. Czynniki związane z deklarowanymi zachowaniami zdrowotnymi
5.2.2.1. Charakterystyka zmiennej zależnej - zachowania zdrowotne
5.2.2.2. Faza przeddziałaniowa a zachowania zdrowotne
5.2.2.3. Faza przeddecyzyjna a zachowania zdrowotne
5.2.2.4. Faza przeddecyzyjna i przeddziałaniowa a zachowania zdrowotne
5.2.3. Zachowania zdrowotne a poziom dobrostanu
5.2.3.1. Charakterystyka zmiennej zależnej - poziom dobrostanu
5.2.3.2. Związki pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi a poziomem dobrostanu
5.3. Całościowa weryfikacja modelu
5.3.1. Model związków między fazą przeddecyzyjną a intencją podjęcia zachowania zdrowotnego
5.3.2. Model związków między fazą przeddziałaniową a działaniową
5.3.3. Model związków między działaniem zdrowotnym a jego konsekwencjami
5.3.4. Całościowa analiza relacji
5.4. Podsumowanie
6. Wnioski z badań
6.1. Wprowadzenie
6.2. Empiryczna weryfikacja modelu teoretycznego - interpretacja wyników badań
6.2.1. Faza przeddecyzjna - ku intencji podjęcia zachowania zdrowotnego
6.2.2. Przed rozpoczęciem zachowania zdrowotnego - czynniki przyczyniające się do realizacji intencji
6.2.3. Faza podziałaniowa - następstwa zachowań zdrowotnych
6.2.4. Całościowa weryfikacja testowanego modelu
6.3. Wnioski z badań

Literatura

Załączniki

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content