Wycisk, J., Ziółkowska, B. (2009). Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole. Poznań: Tipi.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Od autorek
Adolescencja. Czas sensytywny dla ekspresji zachowań autodestruktywnych

Wprowadzenie
1. Zadania i potrzeby okresu adolescencji
1.1. zadania rozwojowe
1.2. Potrzeby psychiczne.
2. Na czym polega stadium adolescencji?
3. Kryzys adolescencyjny
3.1. Czym jest kryzys i na czym polega jego trudność?
3.2. Przebieg kryzysu adolescencyjnego i jego rozwiązania
4. Jak nastolatek spostrzega siebie?
4.1. Co to jest obraz siebie i samoocena?
4.2. Ciało jako element obrazu siebie
5. Otoczenie społeczne jako źródło wsparcia w kryzysie
5.1. Jakość wsparcia w procesie rozwoju tożsamości
5.2. Proces socjalizacji a gromadzenie zasobów

II. Autodestruktywność
Wprowadzenie
1. Samouszkodzenia umiarkowane a zaburzenia odżywiania
2. Samouszkodzenia umiarkowane i zaburzenia odżywiania a inne zachowania autodestruktywne
2.1. Nadużywanie substancji psychoaktywnych
2.2. zachowania ryzykowne
2.3. zachowania samobójcze

III. Zaburzenia odżywiania
Wprowadzenie
1. Czym są zaburzenia łaknienia?
1.1. Historia zaburzeń odżywiania
1.2. Rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania
1.3. Klasyfikacja zaburzeń odżywiania
1.4. Zaburzenia łaknienia w kontekście płci
2. Uwarunkowania zaburzeń odżywiania
2.1. Determinanty rodzinne
2.1.1. Właściwości rodzin anorektycznych
2.1.2. Właściwości rodzin bulimicznych
2.2. Determinanty kulturowe
2.3. Determinanty poznawcze
2.4. Determinanty biologiczne
3. Rozpoznawanie zaburzeń odżywiania
3.1. Co to jest anorexia nervosa?
3.1.1. Kryteria diagnostyczne
3.1.2. Obraz kliniczny, mechanizm i diagnoza różnicowa
3.2. Co to jest bulimia nervosa?
3.2.1. Kryteria diagnostyczne
3.2.2. Obraz kliniczny, mechanizm i diagnoza różnicowa
4. Czym są niespecyficzne zaburzenia odżywiania?
4.1. Co to jest zespół kompulsywnego objadania się?
4.2. Czym są zaburzenia jedzenia związane ze snem?
4.3. Co to jest ortoreksja?
4.4. Co to jest bigoreksja?
4.5. Co to jest wilczy apetyt na słodycze?
4.6. Co to jest anarchia żywieniowa?
4.7. Co to jest ustne wydalanie?
4.8. Co to jest otyłość?

IV. Samouszkodzenia
Wprowadzenie
1. Definicja, przejawy i konsekwencje
1.1. Klasyfikacja samouszkodzeń
1.2. Samouszkodzenia jako odrębna jednostka psychopatologii
1.3. Robocza definicja samouszkodzeń
1.4. Formy samouszkodzeń i stosowane narzędzia
1.5. Czynniki spustowe
1.6. Konsekwencje okaleczania się
2. Rozpowszechnienie samouszkodzeń umiarkowanych
3. Współwystępująca patologia
4. Różnicowanie samouszkodzeń i samobójstw
5. Czy tatuaże, skaryfikacje i body-piercing to także formy samouszkodzeń?
6. Samouszkodzenia - kobiecy czy męski fenomen?
7. Zrozumieć osobę okaleczającą się
7.1. Motywacja samouszkodzeń
7.2. Psychologiczne funkcja samouszkodzeń
7.3. Etiologia samouszkodzeń
7.3.1. Czynniki środowiskowe
7.3.2. Czynniki biologiczne
8. Psychologiczne funkcjonowanie osób okaleczających się
8.1. Emocjonalność
8.2. Myślenie
8.3. Dysocjacja
8.4. Obraz siebie
8.5. Funkcjonowanie społeczne

V. Podstawy prewencji
Wprowadzenie
1. Prewencja w obrębie instytucji - ujęcie systemowe
2. Poziom międzyinstytucjonalny
2.1. Współpraca z mediami
3. Poziom instytucji - działania w obrębie szkoły
3.1. Rola dorosłych opiekunów: nauczycieli i innych pracowników szkoły 3
.2. Rola osób pierwszego kontaktu. Zespół kryzysowy
3.3. Psychoedukacja personelu i młodzieży szkolnej
3.4. Postępowanie na terenie szkoły. Od obserwacji sygnałów ostrzegawczych do interwencji
3.4.1. Jak pracownicy szkoły dowiadują się o istnieniu problemu?
3.4.2. Sygnały ostrzegawcze
3.4.3. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Podstawowe zasady komunikacji w obliczu niepokojących zachowań
3.4.4. Skierowanie nastolatka do osoby pierwszego kontaktu
3.4.5. Ocena niepokojącego zachowania pod kątem rozmiarów zagrożenia dla zdrowia lub życia
3.4.6. Interwencja na terenie szkoły
3.4.7. Współpraca z rodzicami
3.5. Procedura postępowania na terenie szkoły
4. Poziom relacji wychowawca - uczeń
4.1. Szczególne znaczenie relacji międzyludzkiej
4.2. Jakiej postawy w kontakcie z nastolatkiem należy unikać?
4.3. Jaką postawę należy przyjąć w kontakcie z nastolatkiem?
4.4. Czego można się spodziewać w relacji z nastolatki cm przejawiającym zachowania autodestruktywne i jak sobie z tym radzić?
5. Poziom osobisty dorosłego opiekuna młodzieży
5.1. Co się dzieje w sferze emocji?
5.2. Co się dzieje w sferze myślenia?
6. Leczenie zaburzeń odżywiania i samouszkodzeń
6.1. Postępowanie medyczne
6.1.1. Zaburzenia odżywiania
6.1.2. Samouszkodzenia
6.2. Psychoterapia

Słowo na zakończenie

Bibliografia

Słowniczek podstawowych pojęć

Materiały pomocnicze
Procedura postępowania wobec zachowań autodestruktywnych
Kompulsywne objadanie się. Czy już trzeba szukać pomocy? Test dla bliskich
Anoreksja. Czy już trzeba szukać pomocy? Test dla bliskich
Bulimia. Czy już trzeba szukać pomocy? Test dla bliskich
Czy jesteś zagrożony ortoreksją? Test Bratmana
Depresja. Test dla bliskich
Samouszkodzenia. Test dla rodziców/opiekunów

Noty o autorkach

Kategoria:
Skip to content