Wycisk, J. (2004). Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie

Część teoretyczna

Rozdział 1
Samouszkodzenia umiarkowane jako szczególna forma zachowań autodestruktywnych
1.1. Autodestruktywność bezpośrednia i pośrednia
1.2. Samouszkodzenia a samobójstwo
1.3. Typologia samouszkodzeń
1.4. Samouszkodzenia umiarkowane - definicja
1.5. Rozpowszechnienie samouszkodzeń umiarkowanych
1.6. Współwystępująca psychopatologia
1.6.1. Samouszkodzenia a zaburzenia osobowości z pogranicza
1.6.2. Samouszkodzenia a zaburzenia odżywiania się
1.7. Etiologia samouszkodzeń umiarkowanych
1.7.1. Czynniki fizjologiczne.
1.7.2. Doświadczenia o charakterze urazowym
1.7.3. Psychologiczne koncepcje wyjaśniające samouszkodzenia
1.7.4. Etiologia samouszkodzeń - podsumowanie

Rozdział 2
Doświadczanie własnej cielesności a samouszkodzenia
2.1. Problem doświadczania własnej cielesności w psychologii
2.1.1. Pojęcie Ja cielesnego
2.1.2. Schontza koncepcja obrazu ciała
2.1.3. Fishera i Clevlanda koncepcja schematu ciała
2.1.4. Pojęcie skórnego ego (skin ego) w teorii przywiązania
2.1.5. Kategoria cielesności w studiach psychologicznych - podsumowanie
2.2. Doświadczanie ciała jako zmienna wyjaśniająca powstawanie tendencji do samouszkodzeń
2.3. Orbacha próba wyjaśnienia roli doświadczania ciała w powstawaniu tendencji samobójczych
2.4. Lisy Cross hipotezy na temat stosunku do ciała u kobiet okaleczających się
2.5. Kulturowo-społeczne determinanty ustosunkowania do ciała u mężczyzn i kobiet a autodestruktywność

Rozdział 3
Rola dysocjacji w wyjaśnianiu zachowań bezpośrednio autodestruktywnych
3.1. Sposoby rozumienia terminu "dysocjacja"
3.2. Dysocjacja jako czynnik sprzyjający podejmowaniu - samouszkodzeń
3.3. Dysocjacja w obrębie ciała jako element psychologicznego mechanizmu samouszkodzeń

Rozdział 4
Zachowania auto destruktywne w kontekście płci i rodzaju
4.1. Ustalenia terminologiczne związane z płcią i rodzajem
4.1.1. Sposoby rozumienia pojęcia "rodzaj" w psychologii
4.1.2. Bem teoria androgynii i schematyzmu rodzajowego (Gender Schema Theory)
4.2. Wyjaśnianie różnic między płciami w zakresie częstości i formy podejmowania zachowań autodestruktywnych
4.2.1. Różnice w przejawianiu zachowań samobójczych przez kobiety i mężczyzn
4.2.2. Samouszkodzenia - różnice między płciami i próby ich wyjaśnienia
4.3.Podsumowanie

Część empiryczna

Rozdział 5
Metodologiczne podstawy badań własnych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Problemy badawcze
5.2.1. Problemy dotyczące wartości zmiennych
5.2.2. Problemy dotyczące zależności między zmiennymi
5.3. Definicje i struktura zmiennych
5.3.1. Zmienna zależna: samouszkodzenia umiarkowane
5.3.2. Zmienne niezależne główne
5.3.6. Stopień internalizacji społeczno-kulturowych wzorców rodzaju
5.4. Hipotezy badawcze
5.5. Metody badawcze
5.5.1. Rozmowa standaryzowana na temat samouszkodzeń i arkusz motywów samouszkodzeń
5.5.2. Kwestionariusz doświadczania ciała w sferze genitalnej i seksualnej
5.5.3. Skala dysocjacji w obszarze ciała
5.6. Przebieg badań
5.6.1. Badania przesiewowe. Dobór i charakterystyka grupy badawczej
5.6.2. Badania właściwe
5.6.3. Procedura posteksperymentalna

Rozdział 6
Wyniki badań
6.1. Samouszkodzenia umiarkowane - charakterystyka zmiennej zależnej
6.1.1. Rozpowszechnienie samouszkodzeń umiarkowanych
6.1.2. Wiek podejmowania samouszkodzeń umiarkowanych
6.1.3. Zróżnicowanie formy samouszkodzeń umiarkowanych
6.1.4. Motywy i emocje przeżywane przez osoby dokonujące samouszkodzeń
6.1.5. Funkcje samouszkodzeń umiarkowanych
6.1.6. Samouszkodzenia umiarkowane a zaburzenia odżywiania się
6.1.7. Charakterystyka samouszkodzeń umiarkowanych - podsumowanie
6.2. Sposób doświadczania ciała - determinanty i konsekwencje
6.2.1. Sposób doświadczania ciała i jego determinanty
6.2.2. Sposób doświadczania ciała - konsekwencje
6.2.3. Doświadczenie urazu a samouszkodzenia
6.3. Sposób doświadczania ciała jako zmienna pośrednicząca pomiędzy urazem a samouszkodzeniami - wyniki analizy skupień
6.3.1. Skupienia-charakterystyka
6.3.2. Skupienia a zdolność do uruchamiania dysocjacji i analgezji
6.3.3. Doświadczenie przemocy i internalizacja kulturowych wzorców rodzaju jako determinanty przynależności do skupienia
6.3.4. Przynależność do skupienia a samouszkodzenia umiarkowane
6.4. Zinternalizowane wzorce rodzaju a samouszkodzenia
6.5. Podstawowe determinanty samouszkodzeń w zaprojektowanym modelu

Rozdział 7
Wnioski

Rozdział 8
Dyskusja

Literatura
Załącznik 1
Załącznik 2

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content