Szwabe, J. (2008). Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp
CZĘŚĆ I. STRUKTURA KOMUNIKATU W MODELU INFERENCYJNYM

ROZDZIAŁ 1. Znaczenia dane i wywnioskowane.
1.1. Ograniczenia ujęcia komunikacji jako kodowania-dekodowania
1.2. Zwrot griceowski - odrzucenie idei 'rozumienie to odkodowanie'
1.2.1. Założenie o racjonalnej naturze działalności komunikacyjnej ­ Zasada Współpracy i maksymy Grice'a .
1.2.2. Bliżej o pojęciu implikatury .
1.2.3. Własności i dystrybucja implikatur
1.3. Rekonstrukcja warstwowej struktury komunikatu we współczesnej pragmatyce: znaczenie zdania - znaczenie typu wypowiedzi - znaczenie mówcy.

ROZDZIAŁ 2. Warstwa znaczenia typu wypowiedzi: uogólnione konwersacyjne implikatury
2.1. Automatyzm i szybkość komunikacji a kwestia obciążenia wnioskowaniami uwagi interlokutorów.
2.2. Argumenty za postulowaniem nieuświadamianych domyślnych interpretacji.
2.3. Heurystyki interpretacyjne.
2.4. Trwały wpływ implikatur na leksykon.

ROZDZIAŁ 3. Warstwa znaczenia mówcy: uszczegółowione konwersacyjne implikatury.
3.1. Zasada Relewancji dla Procesów Poznawczych: parametry wysiłku i korzyści poznawczej.
3.2. Zasada Relewancji dla Komunikacji
3.3. Specyfika perspektywy kognitywnej w próbach wyjaśniania komunikacji

CZĘŚĆ II. ODBIÓR KOMUNIKATU

ROZDZIAŁ 4. Komunikat z perspektywy odbiorcy.
4.1. Rekonstrukcja założenia o prymacie mówcy.
4.2. Odbiorca jako odbiornik w modelu kodu.
4.2.1. Mit biernego odbiorcy.
4.2.2. Intencja informacyjna mówcy i intencja poznawcza odbiorcy.
4.3. Odbiorca jako naiwny optymista w modelu inferencyjnym.
4.3.1. Założenia o dobrej woli i kompetencji nadawcy
4.3.2. Procedura rozumienia w Teorii Relewancji.
4.4. Problematyczne implikacje kategorii znaczenia mówcy

ROZDZIAŁ 5. Powodzenie aktu komunikacji a interes poznawczyodbiorcy.
5.1. Warunki sukcesu i błędu komunikacji
5.2. Presupozycje odbiorcy a powodzenie aktu komunikacji
5.3. Selekcja presupozycji pod presją interesu poznawczego odbiorcy
5.4. Ilu strategii odbioru potrzeba do zrozumienia komunikatu?
5.5. Rozumienie sterowane interesem poznawczym odbiorcy jako spójne z kognitywnym ujęciem komunikacji

Część III. KOMPETENCJA PRAGMATYCZNA

ROZDZIAŁ 6. Przedmiot i reguły kompetencji pragmatycznej
6.1. Odbiór komunikatu a kompetencja odbiory.
6.2. Implikacje modelu inferencyjnego w zakresie przedmiotu kompetencji pragmatycznej
6.3. Nieadekwatność zastanych ujęć kompetencji komunikacyjnej i pragmatycznej do opisu mechanizmów kierujących wnioskowaniami konwersacyjnymi
6.4. Postulowane cechy reguł kompetencji pragmatycznej: uniwersalność, automatyzm, niezależność od kulturowo nabytej wiedzy

ROZDZIAŁ 7. Atrybucja stanów mentalnych na podstawie zachowań a kompetencja pragmatyczna
7.1. Testowanie teorii umysłu, przewidywanie interpretacji
7.2. Korelacje zaburzeń mentalizacji z zaburzeniami odczytywania implikatur
7.2.1. Mentalizacja i zaburzenia komunikacji: schizofrenia
7.2.2. Mentalizacja i zaburzenia komunikacji: autyzm
7.2.3. Mentalizacja i zaburzenia komunikacji: syndrom semantyczno­pragmatyczny
7.3. Mentalizacja i rozwój kompetencji pragmatycznej
7.3.1. Kontrowersje wokół progów w akwizycji
7.3.2. Jak dzieci (nie) rozumieją implikatury - testowanie maksym Grice'a
7.4. Dyskusja kontrargumentów

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content