Stelter, Ż. (2013). Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie Warszawa: Difin.

Informacje dodatkowe

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Podstawy teoretyczne pracy

Rozdział I. Rodzinny obraz niepełnosprawności intelektualnej dziecka.

1. Znaczenie rodziny w życiu jednostki

2. Rodzina we współczesnym świeci
3. Rodzina jako system
3.1. Modele rodziny - rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcjonalna

3.2 Wpływ niepełnosprawności intelektualne] dziecka na system rodzinny

4. Znaczenie ról małżeńskich i rodzicielskich w życiu człowieka dorosłego
4.1. Małżeństwo a rodzicielstwo
4.2. Czynniki kształtujące rodzicielstwo
4.2.1. Istota macierzyństwa
4.2.2. Istota ojcostwa

4.2.3. Tożsamość rodzicielska

5. Podejmowanie ról rodzinnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

5.1. Realizacja ról małżeńskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

5.2. Macierzyństwo wobec dziecka z ograniczoną sprawnością intelektualną

5.3. Ojcostwo w obliczu niepełnosprawności umysłowej dziecka
5.4. Tworzenie roli matki i ojca dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Rozdział II. Narodziny dziecka niepełnosprawnego znaczące wydarzenie życiowe

1. Reakcja rodziców na niepełnosprawność dziecka w świetle koncepcji

1.1. Koncepcja żałoby i chronicznego smutku

1.2. Stres rodzicielski

1.3. Niepełnosprawność intelektualna dziecka jako sytuacja kryzysowa

2. Radzenie sobie z niepełnoprawnością intelektualną dziecka

2.1. Adaptacja rodziców do niepełnosprawności intelektualnej dziecka
2.2. Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

2.2.1. Istota cierpienia

2.2.2. Rozwojowy aspekt cierpienia w świetle koncepcji K Dąbrowskiego i V.E. Frankla

Część II. Badania własne

Rozdział III. Program badań

1. Problematyka i cel pracy

2. Schemat związków między zmiennymi

3. Pytania badawcze j hipotezy

4. Metodologia badań własnych

4.1. Kryteria doboru j charakterystyka grupy badawczej

4.2. Narzędzia badawcze

4.3. Przebieg badań

4.4. Zastosowane metody statystyczne

Rozdział IV. Wyniki badań własnych

1. Narodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście krytycznych wydarzeń życiowych
1.1. Diagnoza niepełnosprawności dziecka a wydarzenia - analiza wyników

1.2. Emocjonalne konsekwencje niepełnosprawności dziecka - analiza wyników

1.3. Podsumowanie
2. Cierpienie rodziców niepełnosprawnych intelektualnie
2.1 Analiza wyników
2.2. Podsumowanie
3. Poczucie tożsamości rodzicielskiej rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
3.1. Analiza wyników
3.2. Podsumowanie
4. Poczucie sensu życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
4.1. Analiza wyników
4.2. Podsumowanie
5. Modelowanie strukturalne
5.1. Poczucie tożsamości rodzicielskiej
5.2. Poczucie sensu życia
5.3. Podsumowanie

Rozdział V. Dyskusja wyników

Rozdział VI. Wnioski końcowe

Bibliografia

Kategoria:
Skip to content