Stawicka, M. (2008). Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

Rozdział 1. Autodestruktywność.

1.1. Zjawisko autodestruktywności - podstawowe ustalenia.
1.1.1. Autodestruktywność - definicje.
1.1.2. Koncepcje wyjaśniające zjawisko autodestruktywności dorosłych.
1.2. Autodestruktywność dziecięca.
1.2.1. Skala zjawiska.
1.2.2. Formyautodestruktywności dziecięcej.
1.2.3. Współwystępująca psychopatologia.
1.3. Uwarunkowania autodestruktywności dziecięcej.
1.3.1. Etiologia zachowań autodestruktywnych u dzieci - czynniki ryzyka.
1.3.2. Mechanizmyautodestruktywności dziecięcej - przegląd hipotez.

1.4. Podsumowanie.

Rozdział 2. Przywiązanie społeczne.

2.1. Wprowadzenie.
2.2. Przywiązanie jako system motywacyjno-behawioralny.
2.3. Przywiązanie jako związek dwóch osób.
2.3.1. Figura przywiązania.
2.3.2. Dziecko w relacji przywiązania.
2.3.3. Ontogeneza przywiązania - perspektywa rozwojowa.
2.4. Różnice indywidualne w przywiązaniu - wzorce przywiązania.
2.4.1. Uwarunkowania i wczesna dynamika wzorców przywiązania.
2.4.2. Problem dezorganizacji przywiązania.
2.4.3. Różnice indywidualne w przywiązaniu - okres przedszkolny.
2.4.4. Różnice w jakości przywiązania - badania empiryczne.
2.5. Intrapsychiczny wymiar przywiązania - koncepcja Wewnętrznych Modeli Operacyjnych (Internal Working Mode/s).
2.5.1. Źródła koncepcji WMO.
2.5.2. Definicja i podstawowe uściślenia teoretyczne odnośnie WMO.
2.5.3. Funkcja WMO.
2.5.4. Treściowy aspekt WMO.
2.5.5. Strukturalna organizacja WMO.

Rozdział 3. Autodestruktywność a doświadczenie przywiązania.

3.1. Wprowadzenie.
3.2. Autodestruktywność jako element strategii przywiązania.
3.2.1. Narażanie się na niebezpieczeństwo - koncepcja Lieberman i Pawl.
3.2.2. Inne ujęcia autodestruktywności jako elementu relacji przywiązania.
3.3. Autodestruktywność jako konsekwencja pozabezpiecznego przywiązania.
3.3.1. Orbacha koncepcja autodestruktywności.
3.3.2. Inne ujęcia autodestruktywności dziecięcej w kategoriach teorii przywiązania.

CZĘŒĆ EMPIRYCZNA.

Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań własnych.

4.1. Cel badań.
4.2. Problemy badawcze.
4.2.1. Problemy dotyczące zjawiska auto destruktywności dziecięcej.
4.2.2. Problemy dotyczące związków auto destruktywności dziecięcej z reprezentacją odnoszącą się do relacji przywiązania z matką i ojcem.
4.3. Definicje i struktura zmiennych.
4.3.1. Zmienna zależna: autodestruktywność dziecięca (AD).
4.3.2. Zmienne niezależne.
4.4. Metody badawcze.
4.4.1. Inwentarz zachowań autodestruktywnych.
4.4.2. Metoda niedokończonych historii z zabawą lalkami.
4.4.3. Wywiad z pacynką.
4.4.4. Test Poczucia Bezpieczeństwa.
4.5. Przebieg badań.
I etap - badania przesiewowe.
II etap - badania indywidualne.
4.6. Dobór do grupy badawczej - zasady tworzenia grupy i jej charakterystyka.

Rozdział 5. Wyniki badań.

5.1. Autodestruktywność dziecięca - charakterystyka zmiennej zależnej.
5.2. Rozkład zmiennych niezależnych w badanej grupie.
5.3. Reprezentacja relacji przywiązania dziecka z matką i ojcem a autodestruktywne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.
5.3.1. WMO strategii przywiązania w relacji z matką i jego związki z natężeniem zachowań auto destruktywnych.
5.3.2. Związek WMO figury przywiązania-matki z podejmowaniem zachowań autodestruktywnych przez dzieci.
5.3.3. Zmienne odnoszące się do WMO self w relacji z matką a natężenie zachowań autodestruktywnych.
5.3.4. WMO figury przywiązania - ojca a podejmowanie zachowań autodestruktywnych przez dzieci.
5.3.5. Zmienne składające się na WMO sel! w relacji przywiązania z ojcem a natężenie zachowań autodestruktywnych.
5.3.6. Poczucie bezpieczeństwa w relacji z matką i poczucie bezpieczeństwa w relacji z ojcem a natężenie poszczególnych form zachowań autodestruktywnych.
5.4. Samoakceptacja a zjawisko autodestruktywności dziecięcej.
5.5. Wyniki analizy regresji logistycznej.
5.6. Reprezentacja relacji przywiązania z matką i ojcem oraz samoakceptacja u dzieci przejawiających różne formy zachowań auto destruktywnych - wyniki analizy skupień.
5.6.1. Zmienne odnoszące się do reprezentacji relacji przywiązania z matką a przynależność do skupień.
5.6.2. Zmienne odnoszące się do reprezentacji relacji przywiązania z ojcem a przynależność do skupień.
5.6.3. Samoakceptacja w wyróżnionych skupieniach.

Wnioski.

Zakończenie.

Bibliografia.

Załącznik.

Self-destructiveness in children - the attachment theory perspective (Summary).

Kategoria:
Skip to content