Soroko, E. (2009). Wywoływanie autonarracji w badaniach psychologicznych. Ocena (auto)narracyjności wypowiedzi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp 4

1. Narracja, autonarracja i(auto)narracyjność 7
1.1. Narracja–metafora czy zjawisko naturalne? 7
1.2. Narracja i autonarracja w psychologii - konteksty teoretyczne 11
1.3. Narracyjność i autonarracyjność 17
1.4. Inklinacja autonarracyjna i jej pomiar 21
1.4.1. Określanie poziomu inklinacji autonarracyjnej – kwestionariusz IAN-R.22
1.4.2. Wokół konstrukcji kwestionariusza.23
1.4.3. Niektóre psychometryczne właściwości kwestionariusza IAN-R.25
1.4.4. Statystyki opisowe.25
1.4.5. Trafność kryterialna.27
1.5. Diagnostyczna użyteczność (auto)narracyjności wypowiedzi 27

2. Metody generowania autonarracji 29
2.1. Podejście jakościowe – podstawowe założenia i strategie badawcze 29
2.2. Badania narracyjne 38
2.3. Kontekst relacyjny metod generowania autonarracji 40
2.3.1. Relacja interpersonalna badacza i osoby uczestniczącej w badaniu i jej wpływ na przebieg wywiadu.40
2.3.2.Proces opowiadania a problematyka współkonstruowania danych w relacji badawczej.42
2.3.3.Rola badacza prowadzącego wywiady jakościowe.44
2.4. Przegląd wybranych metod (instrukcji) generowania autonarracji 46
2.4.1.Metody nie-autobiograficzne, sprawozdania słowne i niedostatki w procesie autonarracji.46
2.4.2.Ogólna klasyfikacja wywiadów a charakterystyka metod generowania autonarracji.48
2.4.3.Dialog hermeneutyczny jako przykład metody niesformalizowanej a sformalizowane wywiady tematyczne.50
2.4.4.Metodyka prowadzenia wywiadu na przykładzie biograficznego wywiadu narracyjny Schutze'go.52
2.4.5. Wywiad na temat historii życia i metafora rozdziałów życia.56

2.4.6.Wywiad z wykorzystaniem linii życia i inne metody uwzględniające czasowość egzystencji.59
2.4.7.Wywiad z wykorzystaniem fotografii i innych przedmiotów osobistych .64
2.5. Kryteria dobrej metody autonarracyjnej 66

3. Wybrane aspekty analizy treści i analizy (auto)narracji 70
3.1. Rozumienie i interpretacja 70
3.2. Analiza treści jako metoda interpretowania 75
3.2.1. Podstawowe pojęcia i etapy analizy treści.76
3.2.2. Sposoby kategoryzowania jednostek analizy.79
3.3. Analiza (auto)narracji 84
3.3.1. Hermeneutyczna analiza (auto)narracji.85

3.3.2. Treściowa i formalna analiza (auto)narracji i pomiar narracyjności.86

4. Przebieg badań własnych i analiza danych 96
4.1. Przebieg badań własnych 96
4.1.1. Problem badawczy.96

4.1.2.Ogólny plan badań, sposób doboru próby i charakterystyka grupy badawczej.97
4.1.3.Procedura generowanie autonarracji – tematy, metodyka oraz instrukcje.102
4.1.4.Przebieg wywiadów i modyfikacje przyjętej procedury badania.104
4.1.5.Dwa sposoby transkrypcji wywiadów.109
4.2. Opracowanie wskaźników (auto)narracyjności i sposobów ich pomiaru 110
4.2.1. Opracowanie wskaźników (auto)narracyjności i innych wskaźników opisowych tekstu.111
4.2.2. Opracowanie słownika kodowego.115
4.3. Analiza wyników badań własnych 117
4.3.1. Opracowanie wskaźnika narracyjności.117

4.3.2.Testowanie hipotezy o występowaniu różnic w poziomie narracyjności wypowiedzi w zależności od inklinacji, metody, kolejności lub tematu, a także interakcji między nimi.118
4.3.3. Poszukiwanie wzorców wypowiedzi.122
4.3.4. Efekty grupowania wypowiedzi – charakterystyka podstawowa.122

4.3.5.Efekty grupowania wypowiedzi a inklinacja autonarracyjna oraz warunki prowadzenia wywiadu.127
4.3.6.Efekty grupowania wypowiedzi – charakterystyka szczegółowa.129
4.4. Dyskusja wyników 137

Zakończenie 141
Literatura 143

Kategoria:
Skip to content