Słysz, A. (2008). Typy diagnostów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Spis treści
Wstęp.       7

Rozdział 1. Charakterystyka procesu diagnozowania.     13
1.1. Sposoby ujmowania procesu diagnozowania.     14
1.2. Struktura myślenia lekarskiego w postępowaniu diagnostycznym    16
1.3. Specyfika diagnozy psychologicznej.     20
1.4. Modele psychologicznej diagnozy klinicznej.     23
1.5. Systemy klasyfikacji chorób.     27
1.6. Etapy psychologicznej diagnozy klinicznej.     28
1.7. Trafność diagnozy klinicznej i statystycznej.     32
1.8. Zakończenie.     36

Rozdział 2. Rola reguł heurystycznych w procesie diagnozowania.     37
2.1. Znaczenie terminu heurystyka.     39
2.2. Strategie przetwarzania informacji diagnostycznych.     44
2.3. Pozytywne znaczenie heurystyk w diagnozie.     46
2.4. Negatywne aspekty stosowania heurystyk w diagnozie.     49
2.5. Zakończenie.     56

Rozdział 3. Podmiotowe uwarunkowania strategii diagnozowania.     58
3.1. Rola typu umysłu w spostrzeganiu i ocenie informacji.     59
3.1.1. Typy umysłu - podstawy teoretyczne.     60
3.1.2. Relacja mózg - umysł, lokalizacja podstawowych funkcji.     63
3.1.3. Stosowanie heurystyk w zależności od ogólnych preferencji poznawczych.     67
3.2. Potrzeba domknięcia poznawczego jako dyspozycja.     71
3.3. Rola paradygmatu teoretycznego w diagnozowaniu.     75
3.4. Wpływ doświadczenia zawodowego na strategie diagnozowania     77
3.5. Zakończenie.     82

Rozdział 4. Prezentacja badań własnych.     83
4.1. Określenie paradygmatu badań.      83
4.2. Badania eksploracyjne.      87
4.2.1. Badanie pierwsze.     87
4.2.2. Badanie drugie.     91
4.3. Główne problemy badawcze.     95
4.4. Zmienne i ich operacjonalizacja.     98
4.5. Metody zastosowane w badaniu.   101
4.6. Charakterystyka badanej próby.   108
4.7. Procedura i przebieg badania.   109
4.8. Zakończenie.   110

Rozdział 5. Wyniki badań i wnioski.   111
5.1. Wskaźniki strategii przetwarzania danych diagnostycznych.   111
5.2. Typologia diagnostów.   118
5.3. Psychologiczna charakterystyka wyodrębnionych typów.   130
5.4. Dyskusja nad wynikami.   135
5.5. Implikacje praktyczne.   142
5.6. Zakończenie.   147

Aneks 1. Analiza Przypadku-Symulacja.   148
Aneks 2. Arkusz Oceny Strategii Diagnozowania.   152
Literatura.   156
Diagnosticians' types. Cognitive preferences of psychologists and diagnostic strategies (Summary).   164

Kategoria:
Skip to content