Sęk, H. (red.). (2005). Psychologia kliniczna t.2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp (Helena Sęk)

Rozdział 1
Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk)

1.1. Zmiany w zakresie zastosowań psychologii klinicznej
1.1.1. Społeczno-cywilizacyjne czynniki przemian zakresu psychologii klinicznej
1.1.2. Wewnętrzne czynniki przemian w psychologii i psychologii klinicznej
1.2. Utrwalanie się tradycyjnych dziedzin a rozwój nowych subdyscyplin w psychologii klinicznej
1.2.1. Powody utrwalania się dziedzin tradycyjnych.
1.2.2. Powstawanie nowych subdyscyplin a rozwój psychologii klinicznej
1.3. Podsumowanie

Rozdział 2
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia (Irena Obuchowska)

2.1. Ujęcia teoretyczne
2.2. Rozumienie dziecka jako osoby.
2.3. Uwarunkowania problemów klinicznych
2.4. Wybrane problemy kliniczne z uwzględnieniem okresów rozwoju
2.4.1. Okres wczesnego dzieciństwa (okres niemowlęcy i poniemowlęcy)
2.4.2. Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny)
2.4.3. Okres późnego dzieciństwa (wiek szkolny)
2.4.4. Okres adolescencji (wiek młodzieńczy)
2.5. Kierunki i rodzaje pomocy psychologicznej
2.6. Zmiany w rozumieniu problemów klinicznych dzieci i młodzieży
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3
Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych (Lidia Cierpiałkowska)

3.1. Psychopatologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych
3.1.1. Zaburzenia osobowości
3.1.2. Zaburzenia lękowe
3.1.3. Epidemiologia
3.2. Perspektywa psychologiczna - odrębność objawów, wspólnota patomechanizmów?
3.3. Psychoanaliza a zaburzenia osobowości
3.3.1. Psychoanaliza charakteru
3.3.2. Dwa modele patomechanizmu zaburzeń osobowości
3.4. Poznawcze koncepcje zaburzeń osobowości i zaburzeń na tle lękowym
3.4.1. Poznawczo-interpersonalny cykl zachowania a psychopatologia
3.5. Zaburzenia osobowości w teorii społecznego uczenia się.
3.5.1. Ewolucyjno-biospołeczna koncepcja zaburzeń osobowości
3.5.2. Zaburzenia osobowości typu borderline
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4
Psychologia schizofrenii (Krystyna Drat-Ruszczak)

4.1. Schizofrenia. Obraz kliniczny
4.1.1. Objawy i ich klasyfikacje
4.1.2. Perspektywa "pierwszej osoby": choroba w relacjach pacjentów
4.2. Psychologiczne mechanizmy schizofrenii.
4.2.1. Procesy poznawcze: specyfika oddolnego i odgórnego przetwarzania informacji
4.2.2. Dynamika emocji
4.2.3. Indywiduacja i tożsamość
4.2.4. Relacja poznanie-afekt-indywiduacja.
4.3. Niektóre aspekty terapii i rehabilitacji chorych
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5
Psychologia zaburzeń afektywnych (Helena Sęk)

5.1. Dane opisowe dotyczące zaburzeń nastroju.
5.1.1. Zaburzenia afektywne w świetle psychopatologii opisowej
5.1.2. Zaburzenia afektywne w świetle klasyfikacji zaburzeń
5.2. Koncepcje wyjaśniające mechanizm i patogenezę zaburzeń afektywnych 107
5.2.1. Biologiczne modele zaburzeń afektywnych.
5.2.2. Psychoanalityczne koncepcje zaburzeń nastroju.
5.2.3. Poznawczo-behawioralne podejście do zaburzeń nastroju.
5.2.4. Stresowe wydarzenia a depresja - modele podatność-stres
5.2.5. Podejście interpersonalne do zaburzeń depresyjnych
5.3. Wybrane zagadnienia terapii zaburzeń afektywnych metodami psychologicznymi
5.3.1. Leczenie depresji zorientowane psychoanalitycznie
5.3.2. Poznawczo-behawioralna terapia depresji
5.3.3. Podejście interpersonalne w terapii depresji
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6
Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego (Maja Lis-Turlejska).

6.1. Zaburzenie po stresie traumatycznym
6.2. Historia odkrywania psychologicznych następstw skrajnego stresu
6.3. Kryteria diagnostyczne PTSD
6.3.1. Zdarzenie traumatyczne - zmiany sposobu definiowania
6.4. Diagnozowanie PTSD
6.4.1. Pomiar ekspozycji na zdarzenia traumatyczne
6.4.2. Pomiar PTSD w badaniach epidemiologicznych
6.5. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń i zaburzenia po stresie traumatycznym.
6.5.1. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń w populacji ogólnej
6.5.2. Rozpowszechnienie PTSD.
6.6. Czynniki ryzyka PTSD
6.6.1. Warunkowe ryzyko PTSD
6.7. Terapia potraumatyczna
6.8. Podsumowanie

Rozdział 7
Psychologia niepełnosprawności umysłowej (Stanisław Kowalik)

7.1. Krótka historia rozwoju poglądów na niepełnosprawność umysłową 136
7.1.1. Oligofrenia
7.1.2. Niedorozwój umysłowy i upośledzenie umysłowe.
7.1.3. Niepełnosprawność umysłowa
7.2. Trzy nurty współczesnych badań nad niepełnosprawnością umysłową.
7.2.1. Psychobiologiczne ujęcie niepełnosprawności umysłowej
7.2.2. Psychorozwojowe ujęcie niepełnosprawności umysłowej
7.2.3. Psychospołeczne ujęcie niepełnosprawności umysłowej
7.3. Podsumowanie

Rozdział 8
Psychologia uzależnień (Lidia Cierpiałkowska).

8.1. Nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych
8.1.1. Rodzaje substancji psychoaktywnych i ich rozpowszechnienie 158
8.1.2. Obraz kliniczny nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych
8.1.3. Neurobiologiczne działanie substancji psychoaktywnych
8.2. Koncepcje i modele uzależnienia.
8.2.1. Genetyczno-behawioralne modele uzależnienia
8.2.2. Psychologiczne koncepcje i modele uzależnienia
8.2.3. Społeczne czynniki ryzyka narkomanii.
8.3. Programy leczenia uzależnienia.
8.3.1. Modele i programy leczenia alkoholików
8.3.2. Modele leczenia narkomanów
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9
Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna (Anna Herzyk)

9.1. Kształtowanie się przedmiotu badań w neuropsychologii klinicznej
9.1.1. Ujęcia statyczne, neuroanatomiczne, skoncentrowane na pytaniu ?gdzie??
9.1.2. W kierunku wyjaśnień dynamicznych - ujęcia strukturalno-funkcjonalne
9.1.3. Współczesne modele wyjaśniające
9.1.4. Mechanizmy adaptacyjne i dezadaptacyjne w uszkodzeniach i dysfunkcjach mózgu
9.2. Charakterystyka wybranych zaburzeń neuropsychologicznych
9.2.1. Objawy globalnej reakcji mózgu na działanie czynników patogennych
9.2.2. Specyficzne zespoły zaburzeń neuropsychologicznych i ich mózgowe podłoże
9.2.3. Neuropsychologiczna analiza demencji (otępienia).
9.2.4. Neuronalne podłoże zaburzeń osobowości i emocji
9.2.5. Dysocjacja wiedzy jawnej i ukrytej w zaburzeniach neuropsychologicznych
9.3. Obszary zastosowań neuropsychologii klinicznej.
9.3.1. Cele i przebieg diagnozy neuropsychologicznej.
9.3.2. Terapia neuropsychologiczna - założenia, cele, przebieg.
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10
Psychologia zaburzeń seksualnych (Maria Beisert).

10.1. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych
10.2. Zaburzenia tożsamości płciowej
10.2.1. Geneza zaburzeń tożsamości
10.2.2. Niektóre rodzaje zaburzeń tożsamości
10.2.3. Interwencja
10.3. Kształtowanie się orientacji seksualnej
10.3.1. Definicja orientacji homoseksualnej
10.3.2. Geneza orientacji seksualnej
10.3.3. Społeczne konsekwencje orientacji homoseksualnej
10.3.4. Interwencja wobec osób zorientowanych homoseksualnie
10.4. Zaburzenia preferencji seksualnych.
10.4.1.Pojęcie i charakterystyka preferencji seksualnych
10.4.2. Klasyfikacje i kryteria diagnostyczne parafilii
10.4.3. Interwencja
10.5. Realizacja roli płciowej
10.6. Dysfunkcje seksualne
10.6.1. Pojęcie dysfunkcji seksualnej
10.6.2. Przyczyny dysfunkcji seksualnych
10.6.3. Typy dysfunkcji seksualnych
10.6.4. Terapia dysfunkcji seksualnych
10.7. Podsumowanie

Rozdział 11
Kliniczna psychologia zdrowia (Irena Heszen).

11.1. Choroba w paradygmacie stresu psychologicznego.
11.1.1. Współczesne ujęcia stresu psychologicznego.
11.1.2. Wielowymiarowa analiza zjawiska stresu a podejście do problemów zdrowotnych we współczesnej psychologii zdrowia
11.1.3. Dwustronne zależności pomiędzy stresem a chorobą: stres jako przyczyna i jako następstwo problemów zdrowotnych
11.1.4. Radzenie sobie jako specyficzna forma aktywności w obliczu stresu i jej znaczenie dla następstw stresu
11.2. Psychologiczne uwarunkowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stresu
11.2.1. Rodzaje stresorów - podział ze względu na siłę i zakres oddziaływania
11.2.2. Skutki zdrowotne utrapień życiowych
11.2.3. Wydarzenia życiowe a choroby.
11.2.4. Polietiologiczny model chorób somatycznych
11.3. Psychologiczne następstwa choroby jako źródła stresu
11.3.1. Charakterystyka psychologiczna zmian w sytuacji człowieka w następstwie choroby.
11.3.2. Emocjonalne ustosunkowanie się do choroby i związanej z nią sytuacji
11.3.3. Poznawcze ustosunkowanie się do choroby - obraz własnej choroby i jego komponenty
11.4. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja
11.4.1. Specyficzne dla sytuacji choroby formy radzenia sobie z emocjami
11.4.2. Choroba jako zadanie i zachowania chorego ukierunkowane na cele zdrowotne
11.4.3. Zależności między dwoma nurtami radzenia sobie z chorobą
11.5. Psychologiczna problematyka relacji lekarz-pacjent.
11.5.1. Relacja lekarz-pacjent jako zagadnienie interdyscyplinarne. Znaczenie aspektów wychowawczych
11.5.2. Podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza i lęk przed wizytą.
11.5.3. Komunikacja między lekarzem a pacjentem
11.5.4. Wykonywanie zaleceń lekarskich przez pacjentów
11.6. Człowiek w systemie opieki zdrowotnej
11.6.1. Człowiek chory w przychodni
11.6.2. Człowiek chory w szpitalu
11.7. Podsumowanie

Rozdział 12
Interwencja kryzysowa (Dorota Kubacka-Jasiecka)

12.1. Kryzys emocjonalny
12.1.1. Kryzys a wydarzenia krytyczne.
12.1.2. Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu
12.1.3. Kryzys emocjonalny jako szansa rozwoju
12.1.4. Stres a kryzys
12.1.5. Kryzysy w stresie chronicznym.
12.1.6. Kryzys w paradygmacie psychosocjokulturowym
12.2. Rodowód interwencji w kryzysie
12.3. Założenia i zróżnicowany kontekst interwencji kryzysowej
12.3.1. Założenia interwencji kryzysowej.
12.3.2. Interwencja kryzysowa - kontekst i znaczenie terminu
12.4. Indywidualna pomoc w kryzysie
12.4.1. Cele i zadania interwencji kryzysowej
12.4.2. Zasady interwencji kryzysowej.
12.4.3. Przebieg interwencji kryzysowej.
12.4.4. Strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej 268
12.5. Trudności i dylematy interwencji kryzysowej.
12.6. Podsumowanie

Rozdział 13
Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji (Stanisław Kowalik).

13.1. Niepełnosprawność jako zjawisko wieloaspektowe
13.2. Niepełnosprawność w świetle teorii i badań psychologicznych
13.2.1. Relacja ?uszkodzenie organizmu - niepełnosprawność?
13.2.2. Relacja: ?niepełnosprawność - upośledzenie społeczne?
13.2.3. Sytuacja psychologiczna osoby niepełnosprawnej
13.3. Psychologiczne aspekty procesu rehabilitacji
13.4. Podsumowanie

Rozdział 14
Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia (Wojciech Poznaniak)

14.1. Prawa i obowiązki biegłego psychologa w świetle Kodeksu postępowania karnego
14.2. Rola psychologa w sprawach cywilnych.
14.3. Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
14.3.1. Sądowo-psychologiczne ocenianie małżeństwa i sytuacji dziecka po ewentualnym orzeczeniu rozwodu.
14.3.2. Stosunki między rodzicami a dziećmi - władza rodzicielska i obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci
14.3.3. Dobro dziecka
14.4. Psycholog jako biegły sądowy w sprawach karnych
14.4.1. Problem poczytalności sprawcy przestępstwa
14.4.2. Przestępstwo zabójstwa popełnione w stanie silnego wzburzenia
14.4.3. Ocena pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego warunków osobistych
14.4.4. Ocena wiarygodności zeznań - postrzeganie, zapamiętywanie i odtwarzanie inkryminowanych zdarzeń
14.5. Nowe zadania dla psychologa sądowego
14.5.1. Psycholog jako mediator sądowy
14.5.2. Prewencja psychologiczna (na przykładzie gwałtu seksualnego)
14.5.3. Przeciwwskazania psychologiczne do ubiegania się o prawo do posiadania broni palnej
14.5.4. Przeciwwskazania psychologiczne do świadczenia usług detektywistycznych
14.6. Podsumowanie

Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy
O Autorach

Kategoria:
Skip to content