Sęk, H. (red.). (2005). Psychologia kliniczna t.1 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp (Helena Sęk)

Rozdział 1
Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (Helena Sęk)

1.1. Źródła i drogi rozwoju psychologii klinicznej
1.1.1. Początki psychologii klinicznej
1.1.2. Psychologia kliniczna wśród innych dziedzin
1.1.3. Drogi rozwoju psychologii klinicznej
1.1.4. Psychologia kliniczna w Polsce
1.2. Psychologia kliniczna - obszar, przedmiot i zadania
1.3. Podsumowanie

Rozdział 2
Orientacje, modele i teorie oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej (Helena Sęk)

2.1. Znaczenie ogólnoteoretycznych i metodologicznych ram w psychologii klinicznej
2.2. Teorie, modele i orientacje w psychologii klinicznej
2.3. Podsumowanie

Rozdział 3
Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej (Helena Sęk)

3.1. Charakterystyka podejścia patogenetycznego
3.2. Charakterystyka podejścia salutogenetycznego
3.2.1. Uogólnione zasoby odpornościowe
3.2.2. Stresory
3.2.3. Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia
3.2.4. Zachowania zdrowotne - styl życia
3.3. Czy modele patogenetyczny i salutogenetyczny można uznać za komplementarne?
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Pojęcia normy, normalności i zdrowia (Helena Sęk)

4.1. Norma i normalność w psychologii klinicznej
4.1.1. Norma ilościowa jako wynik pomiaru
4.1.2. Norma i normalność społeczno-kulturowa
4.1.3. Norma teoretyczna w psychologii klinicznej jako podstawa orzekania o normalności
4.2. Sposoby konstruowania pojęć zdrowia
4.2.1. Koncepcje zdrowia zawarte w teoriach psychologicznych
4.2.2. Metateoretyczne refleksje nad zdrowiem i modele zdrowia
4.3. Podsumowanie

Rozdział 5
Psychologia kliniczna i psychopatologia - wzajemne zależności (Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk)

5.1. Psychologia zaburzeń psychicznych a psychopatologia
5.1.1. Psychologia kliniczna w perspektywie dwóch tradycji badawczych a zagadnienia zaburzeń psychicznych
5.1.2. Psychopatologia jako nauka z pogranicza psychologii i psychiatrii
5.2. Pojęcia: zaburzenie zachowania, dysfunkcja psychiczna i nienormalność
5.2.1. Zakres zmienności terminów stosowanych w definiowaniu zaburzeń psychicznych
5.2.2. Kategorialne, dymensjonalne i prototypowe podejście w definiowaniu zaburzeń psychicznych
5.2.3. Opisowe, wyjaśniające i etiopatogenetyczne podejście do zaburzeń psychicznych
5.3. Psychopatologia procesów psychicznych i mechanizmów przystosowawczych
5.3.1. Psychopatologia procesów psychicznych
5.3.2. Psychopatologia mechanizmów przystosowawczych i regulacyjnych
5.4. Kontrowersje wokół pojęć nienormalny i patologiczny
5.5. Psychologia kliniczna a współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych
5.5.1. Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych - DSM-IV
5.5.2. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych - ICD-10
5.6. Wybrane podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6
Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej (Lidia Cierpiałkowska)

6.1. Perspektywy współczesnej psychoanalizy
6.2. Psychoanaliza jako teoria rozwoju i zaburzeń okresu edypalnego
6.2.1. Model dynamiczny i rozwojowy
6.2.2. Model topograficzny i strukturalny osobowości
6.2.3. Koncepcja nerwic i perwersji seksualnych
6.3. Teoria relacji z obiektem jako koncepcja zaburzeń psychicznych okresu preedypalnego
6.3.1. Podstawowe założenia w kontekście psychoanalizy
6.3.2. Koncepcje rozwoju - od symbiozy do dojrzałej zależności
6.3.3. Od modeli strukturalnych do adaptacyjnych
6.4. Psychologia self jako koncepcja zaburzeń narcystycznych
6.4.1. Założenia koncepcji dwóch linii rozwoju
6.4.2. Model rozwoju struktury self
6.4.3. Patologia struktury self
6.5. Podsumowanie

Rozdział 7
Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej (Helena Sęk)

7.1. Podstawowe założenia podejścia behawioralnego i podejścia poznawczego
7.2. Kierunki behawioralne w psychologii klinicznej
7.2.1. Warunkowanie klasyczne
7.2.2. Warunkowanie instrumentalne
7.2.3. Neobehawioralne koncepcje modelowania i społecznego uczenia się oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej
7.3. Przekonania o sprawstwie, kontroli i własnej skuteczności a zdrowie i zaburzenia
7.4. Całościowe poznawcze koncepcje zaburzeń
7.4.1. Poznawcze koncepcje Ja
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8
Kierunki egzystencjalno-humanistyczne w psychologii klinicznej (Helena Sęk)

8.1. Podstawowe założenia orientacji fenomenologicznej i egzystencjalnohumanistycznej
8.2. Psychologia egzystencjalna, logoteoria i logoterapia
8.3. Psychologia humanistyczna a psychologia kliniczna
8.3.1. Koncepcja zdrowia i samorealizacji Abrahama H. Maslowa
8.3.2. Carla Rogersa pojęcie zdrowia, zaburzeń oraz pojęcie terapii skoncentrowanej na kliencie
8.3.3. Terapia Gestalt Fredericka i Laury Perls
8.3.4. Inne przykłady podejścia nastawionego na osobęi fenomenologicznš metodę analizy
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9
Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej (Lidia Cierpiałkowska)

9.1. Koncepcje rodziny: od podejścia funkcjonalnego do systemowego
9.1.1. Dwa modele wyjaśniania w psychologii kliniczne
9.1.2. Źródła teorii systemów w psychologii rodziny
9.1.3. Sposoby rozumienia terapii rodzin i małżeństw
9.1.4. Klasyfikacje terapii rodzin i małżeństw
9.2. Terapia kontekstualna i teoria rodzinnych systemów transgeneracyjnych
9.2.1. Rodzina w kontekście wielopokoleniowego dziedzictwa
9.2.2. Wielopokoleniowe zwią zki a zdrowie i patologia
9.3. Interakcyjna i komunikacyjna teoria systemów rodzinnych
9.3.1. Rodzina jako struktura interakcyjno-komunikacyjna
9.3.2. Pojawienie sięsympto mów a struktura i przebieg komunikowania się
9.4. Od klasycznej, systemowej terapii rodzin do współczesnej terapii narracyjnej
9.4.1. Rodzina jako system cybernetyczny i lingwistyczny
9.4.2. Sposoby rozumienia objawów i ich diagnozowania
9.5. Teoria terapii rodzin i jej wkład do psychologii klinicznej
9.6. Podsumowanie

Rozdział 10
Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badań psychologicznych (Jerzy Brzeziński)

10.1. Podstawowa triada: teoria - metoda - praktyka
10.1.1. Zgodność teorii psychologicznych
10.1.2. Zgodność teorii psychometrycznych
10.1.3. Wartość psychometryczna zastosowanych testów oraz adekwatność zastosowanych analiz statystycznych przeprowadzonych na wynikach testowych
10.1.4. Mentalna dostępność testów dla osoby uczestniczącej w badaniu
10.2. Diagnoza psychologiczna w kontekście interakcji psycholog (klinicysta) - OUB
10.3. Podsumowanie 178

Rozdział 11
Modele diagnozy psychologicznej (Stanisław Kowalik)

11.1. Wprowadzenie 182
11.2. Psychologiczna diagnoza różnicowa 182
11.3. Psychologiczna diagnoza funkcjonalna 182
11.4. Diagnoza psychospołeczna 188
11.5. Podsumowanie 191

Rozdział 12
Psychologiczna diagnoza kliniczna - etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy (Tomasz Pasikowski, Helena Sęk)

12.1. Ogólna charakterystyka diagnozy klinicznej
12.2. Rodzaje celów i ich znaczenie dla postępowania diagnostycznego
12.3. Charakterystyka postępowania diagnostycznego
12.3.1. Formułowanie problemów
12.3.2. Stawianie i weryfikacja hipotez - badanie diagnostyczne
12.3.3. Opracowanie wyniku diagnozy i przygotowywanie orzeczenia
12.3.4. Komunikowanie diagnozy
12.3.5. Znaczenie modeli psychologicznej diagnozy klinicznej dla postępowania diagnostycznego
12.4. Psychologiczna diagnoza kliniczna problemów społecznych
12.4.1. Diagnoza kliniczna grupy
12.4.2. Ekspertyza psychologiczna
12.5. Podsumowanie

Rozdział 13
Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej (Tomasz Pasikowski)
13.1. Pośrednie metody zbierania danych i pomocnicze techniki diagnostyczne
13.2. Rozmowa i obserwacja
13.3. Metody kwestionariuszowe
13.4. Metody projekcyjne
13.5. Psychometryczne testy właściwości poznawczych
13.6. Inne metody diagnostyczne
13.7. Podsumowanie

Rozdział 14
Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej (Anna Brzezińska)
14.1. Pojęcie ewaluacji i jej miejsce w procesie pomagania
14.2. Modele ewaluacji
14.3. Związek między koncepcjąpomaga nia a celami i przebiegiem ewaluacji
14.4. Przygotowanie i realizacja programu pomagania a ewaluacja
14.5. Strategia pomagania a miejsce ewaluacji w procesie pomagania
14.6. Strategia pomagania a strategia ewaluacji
14.7. Zadania ewaluacji na kolejnych etapach procesu pomagania
14.8. Kiedy ewaluacja nie przynosi spodziewanych efektów?
14.9. Podsumowanie

Rozdział 15
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (Helena Sęk)

15.1. Pomoc psychologiczna a badania i praktyka psychologa klinicznego
15.1.1. Pomoc psychologiczna jako zachowanie prospołeczne i jego uwarunkowania
15.1.2. Relacja pomocy psychologicznej
15.2. Pomoc profesjonalna a wsparcie społeczne i samopomoc
15.2.1. Wybrane zagadnienia wsparcia społecznego
15.2.2. Wybrane zagadnienia samopomocy
15.3. Podsumowanie

Rozdział 16
Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń z perspektywy psychologii (Helena Sęk)

16.1. Promocja zdrowia
16.1.1. Udział psychologii w promocji zdrowia
16.2. Prewencja psychologiczna
16.2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka
16.2.2. Rodzaje działań prewencyjnych
16.3. Podsumowanie

Rozdział 17
Psychoterapia indywidualna i grupowa (Lidia Cierpiałkowska, Czesław Czabała)

17.1. Modele psychoterapii
17.1.1. Psychoterapia a inne formy pomocy psychologicznej
17.1.2. Systemy terapeutyczne
17.1.3. Diagnoza psychologiczna a psychoterapia
17.2. Psychoanaliza a terapia psychoanalityczna
17.2.1. Warunki konieczne i proces zmiany
17.2.2. Cele psychoanalizy
17.2.3. Psychoanaliza a psychoterapia psychoanalityczna -indywidualna i grupowa
17.2.4. Czynniki leczące
17.2.5. Zasady budowania relacji analityk-pacjent
17.3. Psychoterapia behawioralna i poznawczo-behawioralna
17.3.1. Terapia behawioralna
17.3.2. Psychoterapia poznawcza
17.3.3. Grupowa terapia behawioralno-poznawcza
17.4. Psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna
17.4.1. Przyczyny zaburzeń i cele terapii humanistycznej
17.4.2. Metody psychoterapii humanistycznej
17.4.3. Rogersowskie grupy spotkaniowe
17.5. Klasyczna i postmediolańska systemowa terapia rodzin
17.5.1. Cele terapii strategicznej i podejścia narracyjnego
17.5.2. Strategie postępowania terapeutycznego
17.5.3. Zasady terapii i pozycja terapeuty
17.6. Podejścia integracyjne
17.7. Badania nad efektywnością psychoterapii
17.7.1. Modele zdrowia psychicznego i zmiany w terapii
17.7.2. Badania typu efficacy i effectiveness
17.7.3. W poszukiwaniu nowych rozwiązań - badania skoncentrowane na pacjencie
17.8. Podsumowanie 297

Rozdział 18
Model zawodowy psychologa klinicznego (Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska)

18.1. Metodologiczne osobliwości psychologii klinicznej
18.1.1. Badanie naukowe versus badanie nienaukowe - podstawowa dystynkcja
18.1.2. Praktyka społeczna a praktyka badawcza
18.1.3. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych
18.1.4. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii - jedna czy wiele psychologii?
18.2. Kształcenie w zakresie psychologii klinicznej
18.2.1. Integracyjny interakcyjny model kształcenia
18.2.2. Kim powinien być psycholog kliniczny?
18.3. Dlaczego tak ważne jest ustawowe uregulowanie statusu zawodowego psychologa klinicznego?
18.4. Psycholog kliniczny wobec ustawowych regulacji odnoszących się do ochrony praw człowieka
18.5. Etyczny kontekst działalności zawodowej psychologa klinicznego w świetle kodeksów etycznych
18.5.1. Psycholog kliniczny jako badacz i diagnosta
18.5.2. Psycholog kliniczny jako ekspert
18.5.3. Psycholog kliniczny jako terapeuta
18.5.4. Psycholog kliniczny jako nauczyciel
18.6. Podsumowanie

Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy
O Autorach

Kategoria:
Skip to content