Sakson-Obada, O. (2009). Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie. Warszawa: Difin.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie. 9

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział 1. Znaczenie cielesności dla funkcjonowania człowieka. 15
1.1. Ciało jako obiekt w przestrzeni. Koncepcja schematu własnego ciała. 19
1.2. Ciało jako przedmiot własnego poznania. 21
1.3. Ciało jako przedmiot własnej oceny. 23
1.4. Świadomość doznań płynących z ciała. 27
1.4.1. Koncepcja barierowości Fishera i Clevelanda. 27
1.4.2. Teorie wyjaśniające zjawisko interocepcji. 30
1.5. Ja cielesne jako podstawa tożsamości. 32
1.5.1. Doznania cielesne jako podstawa poczucia siebie w koncepcji Wiliama Jamesa i Gordona W. Allporta. 34
1.5.2. Ja fizyczne - ujęcie rozwojowe. 36
1.5.2.1. Rozwój Ja cielesnego w teoriach psychodynamicznych. 37
1.5.2.2. Przywiązanie jako determinanta zdolności regulacyjnych. 42
1.6. Podsumowanie. 57

Rozdział 2. Trauma jako czynnik ryzyka dla zaburzeń w doświadczaniu ciała. 61
2.1. Definicja traumy. 61
2.2. Typologia zdarzeń traumatycznycb. 62
2.3. Problem diagnozy traumy chronicznej i incydentalnej . 66
2.4. Skutki traumy chronicznej i incydentalnej. 69
2.4.1. Fragmentaryczne odtwarzanie wspomnień związanych z traumą (zaburzenia pamięci). 69
2.4.2. Funkcjonowanie emocjonalne. 71
2.4.3. Somatyzacja. 74
2.4.4. Stan dysocjacji . 75
2.4.5. Zmienione spostrzeganie własnej osoby. 76
2.4.6. Zmienione doświadczanie ciała. 76
2.5. Teorie wyjaśniające nieprawidłowe doświadczanie własnego ciała u ofiar traumy. 78
2.5.1. Teorie neurofizjologiczne oraz psychologiczne tłumaczące zmiany w doznawaniu bodźców płynących z otoczenia. 78
2.5.2. Somatosensoryczna organizacja "wspomnień" traumy - teoria poziomów wspomnień Perrego oraz zaburzonej konsolidacji śladów pamięciowych van der Kolka . 82
2.6. Czynniki warunkujące rozwój zaburzeń na skutek doświadczenia traumy. 87
2.6.1. Czynniki sytuacyjne. 88
2.6.2. Czynniki podmiotowe. 91
2.7. Podsumowanie. 95

Rozdział 3. Próba konceptualizacji pojęcia Ja cielesnego. 97
3.1. Propozycja definicji Ja cielesnego. 98
3.2. Rozwój Ja cielesnego. 100
3.2.1. Schematy sensomotoryczne a rdzenne poczucie siebie. 100
3.2.2. Reprezentacja słowna stanu cielesnego. 103
3.2.3. Złożona interpretacja własnego stanu - ujęcie rozwojowe. 105
3.3. Próba konceptualizacji regulacyjnej roli Ja cielesnego. 111
3.3.1. Ja cielesne a relacje z innymi ludźmi. 111
3.3.2. Ja cielesne a kompetencja samoopiekuńcza. 112
3.4. Silne i słabe Ja cielesne w życiu dorosłym. 113
3.4.1. Opis silnego Ja cielesnego. 113
3.4.2. Opis słabego Ja cielesnego. 114
3.4.3. Mechanizmy wyjaśniające dysfunkcje Ja cielesnego. 117
3.5. Podsumowanie. Ja cielesne w kontekście traumy i relacji przywiązania - model teoretyczny. 127

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział 4. Ja cielesne w kontekście traumy i relacji przywiązania - metodologia badań własnych. 133
4.1. Problemy badawcze i hipotezy. 133
4.2. Zmienne i ich operacjonalizacja. 137
4.2.1. Zmienne zależne. 137
4.2.2. Zmienne niezależne. 142
4.3. Narzędzia badawcze. 146
4.3.1. Narzędzia używane w badaniach psychologicznych. 146
4.3.1.1. Kwestionariusz doświadczeń w bliskich związkach. 146
4.3.1.2. Estezjometr Semmes i Weinsteina. 146
4.3.2. Narzędzia oraz procedury badawcze przygotowane na użytek prowadzonych badań. 147
4.3.2.1. Kwestionariusz Ja cielesnego. 147
4.3.2.2. Kwestionariusz doświadczeń traumatycznych. 149
4.3.2.3. Procedura hiperwentylacji i dotyku interpersonalnego. 151
4.3.2.5. Badanie zdolności do interpretacji własnego stanu. 153
4.3.2.6. Urządzenie typu TempTest do badania progów bólu. 153
4.4. Plan i organizacja badań. 154
4.4.1. Etap przygotowawczy. 154
4.4.2. Badania przesiewowe. Dobór i charakterystyka grupy badawczej. 154
4.4.3. Badania właściwe. 155
4.4.4. Procedura posteksperymentalna. 156

Rozdział 5. Wyniki badań.
5.l. Deklaratywne Ja cielesne - rozkład zmiennej zależnej w całej badanej grupie. 157
5.1.1. Deklaratywne Ja cielesne a czynnik płci. 160
5.2. Wewnętrzne zależności między zmiennymi odnoszącymi się do Ja cielesnego. 162
5.2.1. Wewnętrzne zależności między aspektami deklaratywnego Ja cielesnego. 162
5.2.2. Wewnętrzne zależności między aspektami procesualnego Ja cielesnego. 164
5.2.3. Deklaratywne a procesualne Ja cielesne. 168
5.3. Ja cielesne a komfort w sytuacji bliskości fizycznej innych osób i ochrona ciała. 180
5.3.1. Deklaratywne Ja cielesne a komfort w sytuacji bliskości fizycznej innych osób i ochrona ciała. 180
5.3.2. Procesualne Ja cielesne a komfort w sytuacji bliskości fizycznej innych osób i ochrona ciała. 183
5.4. Ja cielesne, komfort w sytuacji bliskości fizycznej innych osób oraz ochrona ciała w kontekście traumy i reprezentacji relacji przywiązania 188
5.4.1. Deklaratywne Ja cielesne a trauma i reprezentacja relacji przywiązania. 189
5.4.2. Procesualne Ja cielesne a trauma i reprezentacja relacji przywiązania. 196
5.4.2.1. Próg bólu i dotyku a trauma i reprezentacja relacji przywiązania . 196
5.4.2.2. Doznawanie bodźców płynących z ciała a trauma i reprezentacja relacji przywiązania. 200
5.4.3. Komfort w sytuacji bliskości fizycznej innych osób, ochrona ciała a trauma i reprezentacja relacji przywiązania 207

Rozdział 6. Wnioski i dyskusja. 216
Rozdział 7. Zakończenie. 233
Bibliografia 235
Załącznik. Kwestionariusz Ja cielesnego (wersja dla kobiet). 257

Kategoria:
Skip to content