Putko, A. (2008). Dziecięca 'teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp 9
rozdział 1
Dziecięce teorie umysłu - podejścia wyjaśniające 13

Wprowadzenie 13
Metody pomiaru teorii umysłu 16
Podejścia wyjaśniające 19
Teoria teorii 19
Koncepcja "teorii umysłu" jako wrodzonego modułu 23
Teoria symulacji 26
Podejście odwołujące się do funkcji wykonawczych 28
Inne nurty badań 29
Podsumowanie 31

rozdział 2
Funkcje wykonawcze - z perspektywy rozwojowej 33
Problem struktury 34
Struktura funkcji wykonawczej w świetle podejścia PS 37
"Gorące" i "zimne" aspekty funkcji wykonawczych 39
Metody do pomiaru funkcji wykonawczych w badaniach nad dziećmi 41
Teorie rozwoju funkcji wykonawczych 45
Wyjaśnienie rozwoju funkcji wykonawczych odwołujące się do hamowania 46
Wyjaśnienie rozwoju funkcji wykonawczych jako konsekwencji rozwoju pamięci roboczej 50
Wyjaśnienia rozwoju funkcji wykonawczych w świetle teorii złożoności 56
Redeskrypcja jako podstawa poznawczej giętkości 65
Podsumowanie 69

rozdział 3
Problem relacji między rozwojem teorii umysłu i funkcji wykonawczych 72
Rozwój teorii umysłu prowadzi do lepszej samokontroli (Tl) 72
Funkcje wykonawcze jako warunek wstępny rozwoju teorii umysłu (T2). 75
Rozumowanie warunkowe jako wspólny funkcjonalny składnik (T3) 77
Wspólne struktury mózgu (T4) 80
Komponent wykonawczy w testach teorii umysłu (T5) 84
Zadanie z oknami a komponent wykonawczy 85
Wyrazistość rzeczywistego stanu rzeczy a odpowiedzi w teście FP 88
Pytania wymagające przewidywania i wyjaśniania zachowania w testach FP 92
Proces selekcji treści przekonań jako źródło ograniczeń wykonawczych - model Lesliego 94
Podsumowanie 97

rozdział 4
Relacja między teorią umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań nad nietypowym rozwojem 100
Teoria umysłu i funkcje wykonawcze u osób z autyzmem 101
Głębokość deficytu w zakresie FW i TU w autyzmie 102
Jaki aspekt funkcji wykonawczych jest szczególnie osłabiony w autyzmie? 107
Zdolność do planowania 107
Giętkość poznawcza 108
Zdolności inhibicyjne 110
Badania podłużne nad związkiem TU - FW w autyzmie 114
Teoria umysłu i funkcje wykonawcze u dzieci z ADHD 119
Relacja TU - FW w świetle badań nad innymi zaburzeniami rozwojowymi 126
Podsumowanie 128

rozdział 5
Relacja miedzi,- teoria umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań nad normalnym rozwojem 131
Wczesne dzieciństwo 131
Średnie dzieciństwo 134
Teoria umysłu a pamięć robocza 135
Teoria umysłu a kontrola wykonawcza 140
Pamięć robocza i kontrola wykonawcza jako współdeterminanty poziomu teorii umysłu 148
Teoria umysłu a zdolność do planowania 156
Wielość interpretacji wyników badań nad związkiem FW - TU 158
Związek między teorią umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań podłużnych 160
Dane przemawiające za i przeciwko poszczególnym stanowiskom - podsumowanie 174

rozdział 6
Natura utajonej kompetencji mentalnej 189
Zjawisko antycypacyjnej reakcji wzrokowej 190
Utajona kompetencja mentalna jako okres gotowości do odnoszenia korzyści z jawnego uczenia się 197
Wzrokowe reakcje antycypacyjne u dzieci z autyzmem 203
Reakcje antycypacyjne a reguła "widzieć = wiedzieć" oraz pytania kontrolne 211
Czy reakcje wzrokowe faktycznie wyrażają nieświadomą wiedzę? 221
Rola funkcji wykonawczych i syntaktyki w przejściu od utajonej do jawnej kompetencji mentalnej 223
Test prawdziwych przekonań jako zadanie kontrolne 225
Stawianie żetonów jako miara stopnia pewności 227
Dalsze dowody na rzecz niezależności reakcji antycypacyjnych od kontroli hamowania 230
Hipotezy dotyczące natury i pochodzenia reakcji antycypacyjnych 236
Hipoteza wiedzy utajonej 236
Hipoteza niepełnej symulacji 240
Hipoteza błędnej interpretacji pytania testowego 242
Hipoteza "uszeregowania w czasie" 243
Podsumowanie 245

Zakończenie 250

Literatura 253

Child's 'theory of mind' in an expicit and implicit phase of development and executive f unctions (Summary) 276

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content