Pankalla, A., Kilian, A. (2008). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów? Poznań: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Przedsmak

Rozdział I
Psychologia kultury i kultura psychologów
1.1. Człowiek zaczyna się tam, gdzie zaczyna się kultura
1.2. Rys teoriopoznawczy dla perspektywy psycho-kulturowej

Rozdział II
Nowe czasy, istoty postludzkie
2.1. Psych(-iczne)ologiczne wypełnienie współczesnej przestrzeni kulturowej
2.2. Ciało jako substancjalizaq'a psycho-kulturowej tożsamości człowieka
2.3. Psychescapes - polilog jednostek i kultur
2.4. Psychotranskulturowość. Podmiot psychologiczny i zmiana kulturowa
2.5. O braku jaźni. Nauki o kulturze zawsze przed psychologią?
2.6. Cyberbycie. Wirtualna natura realnej psyche
2.7. Człowiek posthumanistyczny w psychologii kultury
2.8. Współobecny kontekst

Rozdział III
Psychologia o dwu skrzydłach
3.1. Konieczne (w psychologii) pojęcie doświadczenia
3.2. O rozumieniu indywidualnego doświadczenia
3.3. Granice psycho-kulturowych „wistości"
3.4. Człowiek poza granicą równowagi
3.5. Jestem tym, co ścigam? Doświadczający jako doświadczenie
3.6. Fenomen poczucia „ja"- esencja iluzji
3.7. Doświadczenie dotknięcia Innego
3.8. Psychologia a porządek super-ukryty

Rozdział IV
Doświadczenie graniczne w czasach psychescapes
4.1. Doświadczeniem granicznym nie jest
4.2. Idea „wmiędzybycia" - zbliżenie
4.3. Doświadczenie graniczne
4.4. Treść doświadczenia granicznego a psychescapes
4.5. Reaktualizacja sensu poprzez doświadczenie graniczne

Rozdział V
Nie ma nas..., ale jest opowieść. Szczęśliwe wyspy nieobecności
5.1. Narracja jako (jedyna?) "materializacja doświadczenia
5.2. Narracja a doświadczenie graniczne
5.3. Psych-kulturowa dynamika narracji
5.4. Psychescapes - tożsamość z wielu opowieści
5.5. Reautoryzacja mitu personalnego jako doświadczenie graniczne
5.6. Psycholog - obserwowany obserwator

Epilog
Aneks
Jeśli już koniecznie badać, to jak(ość)?
Jak badać?
Badania jakościowe a perspektywa psycho-kulturowa doświadczenie graniczne

Załącznik nr 1
Idea "realnie wyobrażonych" treści psyche (prawdy narracyjnej)
Załącznik nr 2
Drogowskazy w psycho-kulturowej wędrówce. Metoda reaktualizacji mitu personalnego S. Keena

Bibliografia

Kategoria:
Skip to content