Macko, M. (2010). Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie w problematykę pracy 7

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Nowy kontrakt psychologiczny z organizacją 15

ROZDZIAŁ DRUGI
Sprawiedliwość organizacyjna. 33
2.1. Sprawiedliwość organizacyjna jako poczucie sprawiedliwości 38
2.2. Sprawiedliwość dystrybucji 40
2.3. Sprawiedliwość procedur 45
2.4. Sprawiedliwość interakcji: aspekt interpersonalny i informacyjny. 49
2.5. Sprawiedliwość retrybucji (punitywna). 53
2.6. Pomiędzy realizacją własnych korzyści a nakazami moralnymi - integrujące teorie poczucia sprawiedliwości organizacyjnej 55

ROZDZIAŁ TRZECI
Poczucie sprawiedliwości jako wskaźnik aktualnego stanu realizacji kontraktu psychologicznego 77

ROZDZIAŁ CZWARTY
Przywracanie poczucia sprawiedliwości 85
4.1. Zachowania kontrproduktywne 86
4.1.1. Zachowania kontrproduktywne jako odstępstwo od norm organizacyjnych 94
4.1.2. Agresja i przemoc w miejscu pracy. 100
4.1.3. Zachowania kontrproduktywne przełożonych 112
4.1.4. Zachowania kontrproduktywne jako odwet na organizacji 121
4.2. Zachowania uczestnictwa organizacyjnego 137
4.3. Opuszczenie miejsca pracy 149
4.4. Podstawowe problemy definiowania i pomiaru zachowań organizacyjnych 152

ROZDZIAŁ PIĄTY
Problem i metoda badań własnych 157
5.1. Założenia modelu wyjaśniającego 162
5.1.1. Wymiany społeczne w relacjach pracodawca - pracobiorca 163
5.1.2. Dynamiczne wymiany w formule kontraktu psychologicznego 164
5.2. Opis zmiennych i hipotezy badawcze 169
5.2.1. Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej 169
5.2.2. Zaufanie do pracodawcy 175
5.2.3. Zachowania kontrproduktywne 176
5.2.4. Zachowania uczestnictwa organizacyjnego 177
5.2.5. Kontrola sprawowana przez grupę pracowniczą 179
5.2.6. Kontrola formalna w organizacji 180
5.2.7. Autorytet przełożonego 180
5.2.8. Anomia moralna 181
5.2.9. Samokontrola poznawcza 183
5.2.10. Umiejscowienie kontroli 184
5.3. Etapy procedury badawczej 184
5.4. Dobór osób badanych i skład próby 187
5.5. Mierzone zmienne i zastosowane metody 189
5.5.1. Skala Poczucia Sprawiedliwości 189
5.5.2. Skala Anomii Moralnej 192
5.5.3. Skala Samokontroli Poznawczej 192
5.5.4. Skala Umiejscowienia Kontroli 193
5.5.5. Skala Zachowań Uczestnictwa Organizacyjnego 193
5.5.6. Skala Zachowań Kontrproduktywnych 195
5.5.7. Skala Kontroli Organizacyjnej 196
5.5.8. Skala Kontroli Społecznej w Grupie Pracowniczej 197
5.5.9. Autorytet, zaufanie i intencja do odejścia 198
5.6. Prezentacja najważniejszych wyników badań 199
5.6.1. Model korelacyjny: podstawowe przesłanki do weryfikacji modelu 199
5.6.2. Wybrane modele regresji 210
5.6.3. Analizy istotności różnic 215
5.7. Dyskusja wyników 226
5.8. Wnioski. 243

Załączniki 245
Bibliografia 249

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content