Krawulska-Ptaszyńska, A. (2003). Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez mężczyzn. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Rozdział 1
Podstawowe ustalenia dotyczące pornografii

1.1. Pornografia - krótki rys historyczny zjawiska.
1.2. Definiowanie pornografii.
1.3. Klasyfikacja pornografii.
1.4.1 Typy dostępnych na rynku materiałów pornograficznych.
1.4.1. Pornografia w druku.
1.4.2. Pornografia w filmie.
1.4.3. Pornograficzne programy i filmy komputerowe, internet
1.5. Przegląd dotychczasowych badań nad zjawiskiem pornografii.
1.6. Podsumowanie.

Rozdział 2
Czynniki warunkujące korzystanie z pornografii.

2.1. Przyczyny "niepowodzeń" w dotychczasowych badaniach nad pornografią.
2.2. Seksualność człowieka jako wyznacznik istnienia pornografii - model psychobiologiczny.
2.2.1. Potrzeba seksualna.
2.2.2. Zachowanie seksualne.
2.2.3. Satysfakcja seksualna.
2.2.4. Potrzeba seksualna, zachowania seksualne, satysfakcja seksualna a pornografia - model psychobiologiczny.
2.3. Czynniki psychospołeczne odpowiedzialne za korzystanie z pornografii - model psychospołeczny.
2.3.1. Poczucie winy na tle seksualnym.
2.3.2. Przedmiotowe traktowanie innych.
2.3.3. Stereotypowy obraz płci.
2.3.4. Poczucie winy na tle seksualnym, przedmiotowe traktowanie innych, stereotypowy obraz płci a korzystanie z pornografii - model psychospołeczny.
2.4. Podsumowanie.

Rozdział 3
Problem badawczy i hipotezy.

Rozdział 4
Charakterystyka badanej próby i opis narzędzi badawczych.

4.1.Procedurabadawcza
4.2. Zmienne i ich operacjonalizacja.
4.2.1. Zmienne zależne.
4.2.2. Zmienne niezależne.
4.3. Charakterystyka narzędzi badawczych.
4.3.1. Ankieta dotycząca korzystania z pornografii.
4.3.2. Lista bodźców uznawanych za pornograficzne.
4.3.3. Kwestionariusz różnorodności zachowań seksualnych.
4.3.4. Kwestionariusz dotyczący stopnia nasilenia potrzeby seksualnej i satysfakcji seksualnej.
4.3.5. Kwestionariusz dotyczący stopnia nasilenia poczucia winy na tle seksualnym, skłonności do przedmiotowego traktowania innych i skłonności do stereotypowego traktowania ról związanych z płcią.
4.4. Charakterystyka osób badanych.

Rozdział 5
Prezentacja wyników badań.

5.1. Korzystanie z pornografii.
5.2. Korzystanie z pornografii a potrzeba seksualna.
I 5.3. Korzystanie z pornografii a satysfakcja seksualna.
5.4. Korzystanie z pornografii a różnorodność podejmowanych zachowań seksualnych.
5.5. Korzystanie z pornografii a zachowania autoseksualne.
5.6. Korzystanie z pornografii a poczucie winy na tle seksualnym.
5.7. Korzystanie z pornografii a skłonność do przedmiotowego traktowania innych.
5.8. Korzystanie z pornografii a skłonność do stereotypowego traktowania ról związanych z płcią.
5.9. Korzystanie z pornografii a wiek.
5.10. Korzystanie z pornografii a wykształcenie.
5.11. Korzystanie z pornografii a posiadanie partnera.
5.12. Korzystanie z pornografii a poziom akceptacji dla pornografii.
5.13. Korzystanie z pornografii a sposób definiowania pornografii.
5.14. Modele analizy regresji.
5.14.1. Logistyczna analiza regresji.
5.14.2. Analiza regresji liniowej dla zmiennej zależnej "korzystanie z pornografii".
5.14.3. Analiza regresji liniowej dla zmiennej zależnej "poziom akceptacji dla pornografii".
5.14.4. Analiza regresji liniowej dla zmiennej "sposób definiowania pornografii"
5.14.5. Modele analizy regresji - podsumowanie.
5.15. Analiza skupień.
5.16.Podsumowanie

Rozdział 6
Interpretacja wyników i wnioski z badań.

Literatura 180.
Załączniki 1-5.

Kategoria:
Skip to content