Kaliszewska, K. (2007). Nadmierne używanie internetu. Charakterystyka psychologiczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp.
Rozdział 1. Internet jako środowisko funkcjonowania człowieka.
1.1. Internet - definicje. historia.
1.2. Internet w perspektywie psychologicznej.
1.2.1. Psychologiczna charakterystyka przestrzeni wirtualnej.
1.2.1.1. Psychologiczne cechy cyberprzestrzeni ujmowanej globalnie.
1.2.1.2. Psychologiczne cechy poszczególnych wymiarów cyberprzestrzeni.
1.3. Jak Polacy wykorzystują zasoby oraz możliwości Internetu?
1.4. Zakończenie.

Rozdział 2. Charakterystyka nadmiernego używania Internetu.
2.1. Skala zjawiska.
2.2. Dyskusja wokół ram teoretycznych i terminologii.
2.3. Skutki nadmiernego używania Internetu.
2.4. Przegląd proponowanych kryteriów diagnostycznych.
2.5. Propozycja ukazania genezy i mechanizmu zjawiska w modelu teoretycznym: Poznawczo-Behawioralny Model Nadmiernego Używania Internetu Davisa.
2.5.1. Dwa typy nadmiernego używania Internetu.
2.5.2. Przyczyny kształtowania się zjawiska .
2.5.2.1. Czynniki dystalne.
2.5.2.2. Czynniki proksymalne.
2.6. Zakończenie.

Rozdział 3. Nadmierne używanie Internetu - założenia teoretyczne badań. Problem i metoda badań własnych.
3.1. Nadmierne używanie Internetu - definicja i kryteria diagnostyczne.
3.2. Czynniki związane z mechanizmem kształtowania się i utrzymywania zjawiska oraz ich kontekst teoretyczny.
3.2.1. Osobowościowe uwarunkowania nadmiernego używania Internetu.
3.2.2. Społeczny kontekst funkcjonowania użytkowników Internetu.
3.2.3. Nadmierne używanie Internetu a nieefektywna samoregulacja podmiotu.
3.2.3.1. Siła woli w koncepcji Kuhla.
3.2.3.2. Styl radzenia sobie w sytuacjach stresowych w koncepcji Endlera i Parker.
3.2.4. Nadmierne używanie Internetu jako proces utraty kontroli nad zachowaniem.
3.3. Główne problemy badawcze.
3.4. Zmienne i ich operacjonalizacja.
3.4.1. Zmienne zależne.
3.4.2. Zmienne niezależne.
3.5. Narzędzia badawcze.
3.5.1. Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru (TCI).
3.5.2. Skala Kontroli Działania Kuhla (ACS-90).
3.5.3. Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS).
3.5.4. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS).
3.5.5. Skale Ryzyka Nadmiernego Używania Internetu (SNUJ).
3.5.6. Kwestionariusz Danych Osobowych (KDO).
3.6. Procedura badania.
3.7. Charakterystyka osób badanych.

Rozdział 4. Analiza i dyskusja wyników.
4.1. Taksonomia sposobów wykorzystywania zasobów i możliwości Internetu.
4.2. Wstępna analiza związków występujących między zmiennymi uwzględnionymi w proponowanym schemacie zjawiska.
4.3. Charakterystyka osób korzystających z Internetu w sposób funkcjonalny, ryzykowny i nadmiemy.
4.4. Predyktory zjawiska nadmiernego używania Internetu.
4.5. Propozycja modelu zjawiska nadmiernego używania Internetu.

Rozdział 5. Podsumowanie wyników prac badawczych.

Literatura.

Excessive Internet use. Psychological characteristics (Summary).

Kategoria:
Skip to content