Groth, J. (2003). Rozwój moralny a radzenie sobie ze stresem u nieletnich przestępców. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie...7

Rozdział 1.
Kryminologiczne koncepcje przyczyn zachowań przestępczych...9
1.1. Przedmiot kryminologii...9
1.2. Paradygmaty kryminologiczne...9
1.3. Wybrane koncepcje wyjaśniające etiologię przestępczości...16
1.3.1. Perspektywa biologiczna...19
1.3.2. Perspektywa psychologiczna...28
1.3.3. Stanowisko socjologiczne...42

Rozdział 2.
Znaczenie stresu i napięcia w genezie zachowań przestępczych...50
2.1. Status pojęcia stresu...50
2.2. Pojęcie stresu w ujęciu interakcyjnym...51
2.2.1. Podstawowe założenia stanowiska Lazarusa.51
2.2.2. 0cenapoznawcza...54
2.3. Radzenie sobie ze stresem w ujęciu interakcyjnym...56
2.3.1. Charakterystyka pojęcia "radzenie sobie ze stresem"...57
2.3.2. Funkcje radzenia sobie...58
2.3.3. Radzenie sobie ze stresem jako proces, strategia i styl...60
2.3.4. Efektywność radzenia sobie...69
2.4. Pojęcie napięcia w teoriach kryminologicznych...74
2.4.1. Tradycyjne teorie napięcia.76
2.4.2. Współczesne teorie napięcia...86
2.4.2.1. Źródła napięcia według ogólnej teorii napięcia...87
2.4.2.2. Napięcie a przestępczość i przestępstwo...94
2.5. Radzenie sobie z napięciem w ujęciu teorii napięcia...96
2.5.1. Typy indywidualnego przystosowania w ujęciu Mertona...96
2.5.2. Sposoby radzenia sobie z napięciem wg ogólnej teorii napięcia...101

Rozdział 3.
Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego...107
3.1. Modele badań nad moralnością...107
3.2. Stanowisko psychoanalityczne...114
3.2.1. Freuda koncepcja Nad-Ja...115
3.2.2. Eriksona koncepcja typów etosu społecznego...119
3.2.3. Moralność a przestępstwo - ujęcie psychoanalityczne...123
3.3. Teoriauczeniasię...124
3.3.1. Koncepcje moralności w ramach teorii uczenia się...125
3.3.2. Moralność a przestępstwo - ujęcia behawiorystyczne...130
3.4. Podejście poznawczo-rozwojowe...132
3.4.1. Charakterystyka stadialności rozwoju moralnego...133
3.4.2. Stadialny model Piageta...140
3.4.3. Stadialny model Kohlberga...144
3.4.4. Stadialny model Resta...162
3.4.5. Moralność a przestępstwo - ujęcie poznawczo - rozwojowe...169

Rozdział 4.
Rozwój moralny a radzenie sobie ze stresem u nieletnich przestępców. Problem badawczy i hipotezy...175
4.1. Wprowadzenie...175
4.2. Cel badań...176
4.3. Modelteoretyczny...177
4.4. Zmienne i ich definicje...184
4.5. Szczegółowe pytania i hipotezy badawcze...191
4.6. Operacjonalizacja zmiennych...192
4.7. Dobór osób do badań - zasady doboru i charakterystyka grup...199

Rozdział 5.
Rozwój moralny a radzenie sobie ze stresem u nieletnich przestępców. Prezentacja wyników badań...205
5.1. Analiza porównawcza grup...205
5.1.1. Rozumowanie moralne...205
5.1.2. Czynniki kontekstowe...206
5.1.3. Źródła napięcia...210
5.1.3.1. Napięcie wynikające z czynników intrapsychicznych...211
5.1.3.2. Napięcie wynikające z czynników zewnętrznych...213
5.1.4. Ocena pierwotna transakcji...213
5.1.5. Strategie radzenia sobie ze stresem...213
5.2. Całościowa analiza danych....214
5.2.1. Regresja logistyczna...214
5.2.2. Analiza danych przy zastosowaniu analizy skupień...216
5.2.2.1. Charakterystyka skupień...216
5.2.2.2. Charakter rozumowania moralnego a czynniki kontekstowe...220
5.2.2.3. Charakter rozumowania moralnego a pozostałe zmienne modelu...225
5.3. Podsumowanie...231

Załącznik: pytania i hipotezy badawcze...241
Literatura...247

Kategoria:
Skip to content