Draheim, Sz.E. (2003). Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie.
Problem psychologicznej oceny zeznań niepełnoletnich świadków 9

Część l. DWA TYPY OSOBOWOŚCI MAKIAWELICZNEJ

ROZDZIAŁ 1. Osobowość makiaweliczna w okresie dorastania 27
1.1. Tendencja do manipulacji jako cecha osobowości 27
1.2. Geneza różnic indywidualnych w wymiarze makiawelizmu 32
1.3. Czy u makiawelistów występuje syndrom chłodu? 35
1.4. Geneza i rozwój cech zimnej osobowości 40
1.4.1. Dwuczynnikowy model psychopatii u dzieci 40
1.4.2. Zaburzenia mechanizmu hamowania przemocy 42
1.5. Reinterpretacja badań Hartshorne'a i Maya 46
1.6. Dwa typy osobowości makiawelicznej - problem i hipotezy 51
1.6.1. Konstrukcja Skali ZGMACH-22 53
1.6.2. Struktura czynnikowa i rzetelność Skali ZGMACH-22 55
1.6.3. Stałość wymiarów osobowości makiawelicznej 60
1.6.4. Osobowość makiaweliczna a potrzeba aprobaty społecznej 63
1.6.5. Dwa typy osobowości makiawelicznej a tendencja do manipulacji interpersonalnej 71
1.6.6. Dwa typy osobowości makiawelicznej a psychotyczność 76
1.7. Podsumowanie 80

ROZDZIAŁ 2. Temperament a typy osobowości miakiawelicznej 84
2.1. Problem i hipotezy badawcze 84
2.2. Neurotyczność i ekstrawersja 88
2.2.1. Relacje z globalnym makiawelizmem 88
2.2.2. Czy wysoki makiawelizm globalny "ukrywa" dwa typy osobowości makiawelicznej
2.2.3. Neurotyczność a dwa typy osobowości makiawelicznej 93
2.3. Energetyczne wymiary temperamentu 98
2.3.1. Reaktywność emocjonalna 98
2.3.2. Wytrzymałość 104
2.3.3. Aktywność 107
2.4. Lęk jako cecha 109
2.5. Podsumowanie 113

ROZDZIAŁ 3. Cechy silnej osobowości makiawelicznej 115
3.1. Reaktywność interpersonalna - problem i hipotezy 115
3.1.1. Globalna empatia dyspozycyjna 118
3.1.2. Troska empatyczna 122
3.1.3. Przykrość osobista 126
3.1.4. Przyjmowanie cudzej perspektywy 129
3.1.5. Skłonność do fantazji 133
3.2. Osobowość makiaweliczna - podsumowanie badań kwestionariuszowych 137
3.3. Wrażliwość niewerbalna - problem i hipotezy 139
3.3.1. Zdolność do rozpoznawania mikroekspresji mimicznych - indywidualne badania komputerowe testem TMM-32 142
3.3.2. Grupowe badania wideo testem JACBART 148
3.3.3. Łączne wyniki badań indywidualnych i grupowych 154
3.4. Inteligencja - problem i hipotezy 156
3.4.1. Badania baterią APIS-P 156
3.5. Zimny typ osobowości makiawelicznej - podsumowanie 161

Część II. RÓŻNICE INDYWIDUALNE W OSOBOWOŚCI MAKIAWELICZNEJ A OCENA
ZEZNAŃ NIEPEŁNOLETNICH ŚWIADKÓW

ROZDZIAŁ 4. Treściowe kryteria prawdomówności 167
4.1. Lista treściowych kryteriów analizy zeznań 169
4.2. Jak weryfikować treściowe kryteria prawdomówności? 174
4.3. Dwa typy osobowości makiawelicznej a treściowe kryteria prawdomówności - problem i hipotezy 182
4.3.1. Kreowanie ekologicznie trafnego scenariusza eksperymentu 183
4.3.2. Osoby badane 189
4.3.3. Kodowanie treściowych kryteriów 190
4.3.4. Trafność treściowych kryteriów w diagnozowaniu zeznań 191
4.3.5. Ocena zeznań przez studentów 202
4.4. Wnioski dotyczące osobowości makiawelicznej 204
4.5. Wnioski dotyczące CBCA jako metody analizy wiarygodności zeznań 205

ROZDZIAŁ 5. Mimiczne wskazówki kłamstwa , 209
5.1. Rozwój zdolności do kłamania twarzą 210
5.2. Zachowania mimiczne a globalny makiawelizm u dorosłych 219
5.3. Typy osobowości makiawelicznej a mimiczne wskazówki kłamstwa u starszych dzieci 222
5.3.1. Uśmiechy spontaniczne i maskujące - problem i hipotezy 224
5.3.2. Mimiczne przecieki emocji - problem i hipotezy 228
5.3.3. System kodowania ruchów twarzy 232
5.3.4. Wyniki badań dotyczące uśmiechów 236
5.3.5. Rodzaje uśmiechów a typy osobowości makiawelicznej 239
5.3.6. Wyniki badań dotyczące emocji negatywnych 244
5.3.7. Emocje strachu, smutku i pogardy a typy osobowości makiawelicznej 249
5.3.8. Ocena zeznań przez studentów na podstawie zachowań mimicznych 255
5.4. Porównanie treściowych kryteriów prawdomówności i mimicznych wskazówek kłamstwa 257
5.5. Podsumowanie 260

ROZDZIAŁ 6. Czy psycholog wykryje fałszywe zeznanie niepełnoletniego świadka? 262
6.1. Trafność grup zawodowych w wykrywaniu kłamstwa 262
6.2. Rozpoznawanie prawdomówności i kłamstwa przez polskie grupy zawodowe - problem i hipotezy 266
6.3. Test Diogenesa 268
6.4. Trafność w teście Diogenesa - wyniki ogólne 270
6.5. Wyniki w podtestach 272
6.6. Kto najlepiej rozpoznaje kłamstwo i prawdomówność? 275
6.7. Różnice między grupami w podteście ZIMACH 278
6.8. Różnice między grupami w podtestach GOMACH i N-ZGMACH 281
6.9. Trafność psychologów i pedagogów 283
6.10. Pewność ocen w teście Diogenesa 284
6.11. Test Diogenesa a zdolność do trafnej oceny zeznań nieletnich świadków 288
6.12. Podsumowanie 297

Zakończenie 299
Literatura 301
Machiavellian personality of adolescent witness (summary) 313

Kategoria:
Skip to content