Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WSTĘP. Co TO JEST I CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOPATOLOGIA?
ROZDZIAŁ 1
KLASYFIKACJE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
1.1. Wprowadzenie
1.2. Sposoby definiowania zdrowia, zaburzeń psychicznych i zachowania

1a. Norma ilościowa, społeczno-kulturowa i teoretyczna
1.2.1. Model ilościowy zdrowia i zaburzeń
1.2.2. Zdrowie i zaburzenia w ujęciu społeczno-kulturowym
1.2.3. Teoretyczne koncepcje zdrowia i zaburzeń
1.3. Systemy klasyfikacyjne w psychopatologii

1b. Modele klasyfikacji zaburzeń
1.3.1. Założenia ogólne współczesnych systemów klasyfikacyjnych
1.3.2. Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-DSM-IV .

lc. Klasy i kategorie zaburzeń psychicznych w DSM-IV
1.3.3. Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia - ICD-lO

1d. Klasy i kategorie zaburzeń psychicznych w ICD-IO
1.4. Podsumowanie .
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 2
BIOLOGICZNE MODELE I KONCEPCJE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. 2.1. Wprowadzenie . 2.2. Podstawy anatomiczne zaburzeń psychicznych
2a. Model progów i zasobów mózgowych
2.2.1. Układ nerwowy
2.2.2. Ośrodkowy układ nerwowy: mózgowie i pień mózgu

2b. Neuroplastyczność na poziomie komórkowym i funkcjonalnym
2.2.3. Obwodowy układ nerwowy: somatyczny, autonomiczny i jelitowy
2.3. Zaburzenia psychiczne z perspektywy biochemicznej
2.3.1. Komórka nerwowa i jej działanie
2.3.2. Komunikacja między neuronami
2.3.3. Upośledzenie transmisji synaptycznej
2.3.4. Układ hormonalny
2.4. Geny a podatność na zaburzenia
2.4.1. Biologiczna podstawa dziedziczności
2.4.2. Dziedziczenie zaburzeń psychicznych

2c. Metody badań w genetyce ilościowej
2.5. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 3
KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
3.1. Wprowadzenie
3.2. Klasyczna i współczesna psychoanaliza
3.2.1. Psychoanaliza jako teoria rozwoju i zaburzeń psychicznych okresu edypalnego
3.2.2. Psychologia ego i teorie relacji z obiektem a zaburzenia preedypalne
3.3. Psychologia poznawczo-behawioralna
3.3.1. Warunkowanie klasyczne i sprawcze a dezadaptacyjne nawyki.

3a. Zjawisko wygasania w terapii fobii
3.3.2. Teoria społecznego uczenia się i poznawczej kontroli zachowania
3.3.3. Modele poznawczo-behawioralne a zaburzenia emocjonalne

3b. Aksjomaty teorii poznawczej i psychopatologii
3.4. Podejścia humanistyczne i egzystencjalne
3.4.1. Samorealizacja a zdrowie i zaburzenia psychiczne

3c. Motywacja braku i motywacja istnienia
3.4.2. Odkrywanie sensu istnienia
3.5. Koncepcje strategiczne i systemowe
3.6. Modele rozwojowe zaburzeń psychicznych
3.7. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 4
POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE I PODSTAWOWE METODY BADAWCZE
4.1. Wprowadzenie
4.2. Modele diagnozy w psychopatologii
4.2.1. Diagnoza różnicowa

4a. Zachowania dewiacyjne w teorii społecznego uczenia się
4.2.2. Diagnoza strukturalno-funkcjonalna
4b. Operacjonalizacja wymiarów w diagnozie psychodynamicznej
4.2.3. Diagnoza epigenetyczna
1 4.3. Postępowanie diagnostyczne w przebiegu psychoterapii
1 4.4. Charakterystyka wybranych metod badań klinicznych
4.4.1. Narzędzia oceny stanu psychicznego i symptomów zaburzeń

4c. Status psychicus praesens
4.4.2. Kwestionariusze i metody projekcyjne
4.4.3. Narzędzia psychometryczne i eksperymenty psychopatologiczne

4d. Piktogram - znaczenie upośredniania w procesie zapamiętywania
4.4.4. Badania neurofizjologiczne i obrazowanie mózgu
4.5. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 5
PSYCHOPATOLOGIA OGÓLNA
5.1. Wprowadzenie
5.2. Zaburzenia procesów poznawczych
5.2.1. Zaburzenia spostrzegania

5a. Pseudohalucynacje i parahalucynacje
5.2.2. Zaburzenia uwagi i pamięci

5b. Zjawisko synestezji a zdolność zapamiętywania
5.2.3. Zaburzenia myślenia i komunikowania się

5c. Rozkojarzenie i splątanie
5.3. Zaburzenia procesów emocjonalnych i motywacyjnych.
5.3.1. Zaburzenia emocji i nastroju
5.3.2. Zaburzenia motywacji
5d. Akinezy i parakinezy
5.4. Zaburzenia świadomości i orientacji
5.5. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 6
ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ORGANICZNYM I UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE
6.1. Wprowadzenie
6.2. Zespoły otępienia w chorobach mózgu
6.2.1. Obraz kliniczny demencji
6.2.2. Otępienie typu Alzheimera

6a. Układy neuroprzekaźnikowe w zespołach otępienia
6.2.3. Demencja pochodzenia naczyniowego
6.2.4. Inne otępienia
6.3. Zaburzenia psychiczne w uszkodzeniu lub dysfunkcji mózgu
6.3.1. Majaczenia
6.3.2. Zaburzenia osobowości
6.4. Obraz kliniczny i przyczyny upośledzenia umysłowego
6.4.1. Stopnie upośledzenia
6.4.2. Przyczyny biologiczne i społeczne

6b. Alkoholowy zespół płodowy
6.4.3. Upośledzenia umysłowe a zaburzenia rozwoju

6c. Syndrom sawanta
6.5. Rewalidacja, rehabilitacja i terapia
6.5.1. Zespoły otępienne i zaburzenia psychiczne
6.5.2. Niepełnosprawność umysłowa
6.6. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 7
ZABURZENIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
7.1. Wprowadzenie
7.2. Nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych
7.2.1. Ostre zatrucia
7.2.2. Szkodliwe używanie substancji
7.2.3. Zespoły uzależnienia i abstynencyjne

7a. Alkoholizm jako choroba
7.2.4. Zaburzenia psychiczne i zespoły na tle uszkodzenia mózgu.
7.3. Koncepcje i modele przyczyn uzależnienia
7.3.1. Uwarunkowania biologiczne
7.3.2. Psychologiczne koncepcje patomechanizmów uzależnienia
7.3.3. Modele psychopatologii rozwojowej
7.4. Programy terapii i grupy samopomocy
7.4.1. Farmakoterapia

7b. Leczenie substytucyjne (agonistami receptorów opioidowych)
7.4.2. Programy terapii alkoholików i narkomanów
7.4.3. Anonimowi Alkoholicy i Narkomani
7.5. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 8
ZABURZENIA AFEKTYWNE
8.1. Wprowadzenie
8.2. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny
8.2.1. Epizod maniakalny
8.2.2. Epizod depresyjny i depresje nawracające

8a. Depresje poporodowe
8.2.3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

8b. Cyklotymia
8.3. Modele i koncepcje genezy i mechanizmu zaburzeń afektywnych
8.3.1. Neurobiologia i neurochemia

8c. Mózgowy system regulacji emocji i jego zaburzenia
8.3.2. Koncepcje psychoanalityczne

8d. Depresja a operacyjne modele przywiązania
8.3.3. Modele poznawcze i społecznego uczenia się

8e. Ryzyko zachowań samobójczych
8.3.4. Podejście integracyjne: podatność-stres
8.4. Farmakoterapia, elektrowstrząsy i psychoterapia
Podsumowanie
Postawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 9
SCHIZOFRENIA I INNE ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE
9.1. Wprowadzenie
9.2. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny
9.2.1. Symptomy pozytywne
9.2.2. Symptomy negatywne

9a. Fenomeny językowe w schizofrenii
9.3. Postacie schizofrenii
9.3.1. Typy schizofrenii
9.3.2. Fazy schizofrenii i ich przebieg
9.4. Zaburzenia schizotypowe, zespoły urojeniowe i schizoafektywne
9.5. Modele i koncepcje zaburzeń schizofrenicznych
9.5.1. Koncepcje biologiczne

9b. Zwiastuny schizofrenii
9c. Model podatność-stres
9.5.2. Koncepcje psychologiczne

9d. Psychoza jako atak na ego

9e. Gra rodzinna "Trzymanie się w szachu"
9.6. Leczenie i rehabilitacja
9.6.1. Farmakoterapia
9.6.2. Psychoterapia indywidualna i grupowa

9f. Programy psychoedukacyjne
9.6.3. Psychiatria środowiskowa i grupy wsparcia
9.7. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 10
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ZABURZENIA SEKSUALNE
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zaburzenia osobowości
10.2.1. Klasyfikacje zaburzeń osobowości
10.2.2. Typy zaburzeń osobowości

1Oa. Nieprawidłowe nawyki i zaburzenia samokontroli
10.3. Koncepcje genezy i terapii zaburzeń osobowości
10.3.1. Modele genetyczne i rodzinne
10.3.2. Teoria relacji z obiektem i psychologia self
10.3.3. Modele behawioralno-poznawcze i integracyjne
10.4. Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych
10.4.1. Przejawy zaburzeń tożsamości i orientacji seksualnej
10.4.2. Zaburzenia preferencji seksualnej

1Ob. Drag queens i drag kings
10.4.3. Dysfunkcje seksualne
10.5. Przyczyny i terapia zaburzeń seksualnych
10.5.1. Metody leczenia medycznego
10.5.2. Psychoanaliza klasyczna i współczesna
10.5.3. Terapia behawioralno-poznawcza i integracyjna.
10.6. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 11
ZABURZENIA NERWICOWE I ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO.
11.1. Wprowadzenie
11.2. Lęk i strach - funkcja adaptacyjna i dezadaptacyjna
11.3. Zaburzenia lękowe i nerwica natręctw
11.3.1. Zaburzenia lękowe w postaci fobii
11.3.2. Zespół paniki z agorafobią i bez niej
11.3.3. Lęk uogólniony
11.3.4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
11.4. Koncepcje zaburzeń lękowych i ich terapia
11.4.1. Modele biologiczne i farmakoterapia

11a. Odruch wzdrygnięcia a uszkodzenie ciała migdałowatego
11.4.2. Zaburzenia lękowe jako efekt uczenia się
11.4.3. Integracyjne modele behawioralno-poznawcze
11.4.4. Od klasycznej psychoanalizy do koncepcji przywiązania
11.5. Modele zespołów zaburzeń związanych ze stresem i ich terapia
11.5.1. Ostra reakcja na stres i zespół stresu pourazowego

11b. Syndrom potraumatyczny ocalałego
11.5.2. Modele nadwrażliwości neurologicznej
11.5.3. Od dystresu do zaburzeń w postaci traumy
11.5.4. Poznawczy model "sieci strachu" i podejście psychoanalityczne
11.5.5. Terapia i farmakoterapia zespołów związanych ze stresem
11.6. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 12
ZABURZENIA DYSOCJACYJNE I ZESPOŁY ZABURZEŃ POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zespoły dysocjacyjne i inne zaburzenia nerwicowe
12.2.1. Typy zaburzeń dysocjacyjnych

12a. Zespół Gansera
12.2.2. Zaburzenia tożsamości - osobowość wieloraka
12.2.3. Neurastenia i zespół depersona1izacji-derealizacji
12.3. Koncepcje zaburzeń dysocjacyjnych i ich leczenie
12.3.1. Koncepcje psychiatrii dynamicznej i psychoanaliza
12.3.2. Mechanizmy dysocjacji w kategoriach psychologii poznawczej

12b. Umysł dyskursywny i polifoniczne Ja a zaburzenia dysocjacyjne
12.3.3. Uraz psychiczny jako przyczyna dysocjacji
12.3.4. Terapia i farmakoterapia
12.4. Zespoły zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
12.4.1. Zaburzenia somatyzacyjne i dysfunkcje autonomiczne pod postacią somatyczną
12.4.2. Hipochondria i dysmorficzne zaburzenia ciała

12c. Symulacja i zaburzenia pozorowane
12.4.3. Uporczywe bóle
12.5. Koncepcje zespołów pod postacią somatyczną i ich leczenie
12.5.1. Modele integracyjne
12.5.2. Lęk o zdrowie w koncepcjach behawioralno-poznawczych
12.6. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 13
ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ I SNU
13.1. Wprowadzenie
13.2. Specyficzne i niespecyficzne zespoły zaburzeń odżywiania
13.2.1. Jadłowstręt psychiczny
13.2.2. Żarłoczność psychiczna
13.2.3. Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się
13.3. Biologiczne i psychospołeczne modele przyczyn i leczenia
13.3.1. Uwarunkowania biologiczne
13.3.2. Współczesna psychoanaliza

13a. Rodzina psychosomatyczna - podejście strukturalne i strategiczne
13.3.3. Psychologia poznawczo-behawioralna
13.3.4. Modele integracyjne i psychopatologii rozwojowej
13.4. Nieorganiczne zaburzenia snu i ich leczenie
13.4.1. Rodzaje snu i jego zaburzenia
13.4.2. Bezsenność i hipersomnia

13b. Narkolepsja
13.4.3. Koszmary i lęki nocne
13.5. Czynniki psychologiczne w etiologii chorób somatycznych
13.6. Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Literatura zalecana

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK

Kategoria:
Skip to content