Brzeziński, J., Toeplitz-Winiewska, M. (red.). (2004). Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści

Wprowadzenie

Część I
Psycholog na uniwersytecie - badacz i nauczyciel

Psycholog wobec osób uczestniczących w badaniach psychologicznych - między poprawnością metodologiczną i
poprawnością etyczną.
Jerzy Brzeziński

Wstęp
Etyczne obciążenie badań psychologicznych
Dwa poziomy ingerencji badacza w psychikę osoby uczestniczącej w badaniu psychologicznym
Etyczne ograniczenia swobody badacza
Naruszanie autonomii jednostki w trakcie badania naukowego i narażanie jej na przeżywanie dyskomfortu, wstydu, lęku, bólu
i tym podobne
Stronnicze wyniki służące psudouprawomocnianiu hipotez badawczych
Podsumowanie

Teoretyczne, praktyczne i etyczne problemy związane ze stosowaniem Testu Apercepcji Tematycznej (TAT).
Andrzej Gołąb

Wstęp
Podstawowy składnik stosowanej przez autora "technologii" analizy opowiadań TAT
Zmiany sensu dostrzeganego przez autora jako interpretatora opowiadań w tych samych opowiadaniach osoby badanej
Refleksje na temat teorii interpretacji wypowiedzi projekcyjnych
Aplikacja teorii do konkretnej sprawy: czy teoria wielu podmiotów narracji pozwala rozwikłać problemy z interpretacją
niespójnych opowiadań TAT?
Ogólne refleksje na temat praktycznej strony posługiwania się TAT
Refleksje na temat etycznych aspektów posługiwania się TAT

Etyka studenta psychologii. Czego uczymy naszych studentów?
Zuzanna Toeplitz

Wstęp
Źródła informacji
Podstawowy problem - uczestnicy badań naukowych
Badania diagnostyczne
Inne uchybienia etyczne
Etyka nauczyciela akademickiego
Zakończenie

Dylematy etyczne w ocenie studentów V roku psychologii. Wpływ udziału w kursie z etyki zawodowej.
Małgorzata Toeplitz-Wiśniewska

Wstęp
Opis metody badania
Uczestnicy badania
Wyniki
Wnioski

Naczelne wartości zawodu psychologa w oczach studentów psychologii i studentów polonistyki - badania sondażowe.
Zuzanna Toeplitz

Wstęp
Wartości deklarowane przez studentów Psychologii
Wartości wymieniane przez studentów polonistyki
Podsumowanie

Część II
Psycholog w sferze praktyki terapeutycznej i ekspertalnej

O ingerencji w ludzką psychikę i kontrowersyjnych korzyściach naruszenia autonomii.
Barbara Chyrowicz

Wstęp
Kłopoty z normalnością
Moralny wymiar diagnozy
Lekarstwo gorsze od choroby?
Lepiej czy inaczej.

Etyka praktyki psychologicznej - przekonania i zachowania psychologów terapeutów.
Kenneth S. Pope, Barbara G. Tabachnick, Patricia Keith-Spiegel,
tłumaczenie Aleksandra Jaworska

Metoda
Wyniki
Dyskusja
Wnioski

Podstawowe zasady etyczne w psychoterapii.
Barbara Tryjarska

Wstęp
Zasady bezpieczeństwa relacji terapeutycznej
Naczelne dobro pacjenta
Szacunek wobec autonomii i godności pacjenta
Kompetencje osobiste i zawodowe psychoterapeuty

Etyczne dylematy związane z przeszczepianiem narządów z perspektywy psychologa praktyka
AnnaJakubowska-Winecka

Transplantacja narządów - zagadnienie medyczne i etyczne
Poglądy różnych środowisk społecznych w Polsce dotyczące przeszczepiania narządów
Wyniki badań społecznych: postawy wobec transplantacji narządów w Polsce
Oddawanie narządów za życia: komercja czy altruizm?
Psychologiczne problemy chorych czekających na przeszczep narządu
Po przeszczepie: nowe życie, nowe problemy
Szansa czy ryzyko: macierzyństwo po transplantacji
Więzi rodzinne - przeszczepienie narządu od bliskiej osoby
Problemy pracy psychologa w zespole transplantacyjnym

Nakazy i zakazy oraz dylematy etyczne psychologa sądowego związane z obowiązującymi go przepisami prawa.
Wojciech Poznaniak

Prawa i obowiązki biegłego psychologa w świetle (nowego) kodeksu postępowania karnego - k.p.k.
Powinności etyczne psychologa sądowego w świetle kodeksu karnego - k.k.
Konsekwencje etyczne opiniowania małoletnich w sprawach związanych z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - k.r.o.
Obowiązki etyczne psychologa sądowego w świetle wybranych postanowień Konwencji praw dziecka z 20 listopada 1989 roku
Problemy etyczne dotyczące opiniowania psychologicznego w sprawach związanych z kodeksem cywilnym - k.c.
Etyczne uwikłania psychologa sądowego związane z kodeksem karnym wykonawczym - k.k.w.
Wyzwania etyczne stojące przed psychologiem - mediatorem sądowym
Podsumowanie: zasady etyczno-zawodowe psychologa sądowego.

Psycholog w trudnym świecie biznesu.
Piotr Olaf Żylicz, Joanna Wolniewicz

Wstęp
Etyka biznesu
Czy działalność gospodarcza może być moralna?
Biznes a etyka w Polsce
Dwa poziomy wyzwań moralnych psychologa w biznesie
Zamiast zakończenia

Kategoria:
Skip to content