Brzeziński, J. (red.). (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Aktualność klasycznych tekstów z psychometrii dla metodologicznej i etycznej poprawności praktyki diagnostycznej odwołującej się do wyników testów psychologicznych 9

Jerzy Brzeziński
1. TEORIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH 26
Guilford, J. P. (1954). Theory of psychological tests. w: J. P. Guilford, Psychometric methods (wyd. 2. r. 13. s. 341-372). New York: McGraw-Hill. Copyright 1954 by McGraw-Hill. Przedruk za zgodą.

Problematyka pomiaru testowego 27
Rodzaje skal stosowanych w testach 29
Teoria wyników testowych 37
Testy szybkości i testy mocy (wydolności) 55
Literatura 61

2. RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ POMIARÓW 62
Guilford. J. P. (1954). Reliability and Validity ot Measures. W: J. P. Guilford. Psychometric methods (wyd. 2, r. 14. s. 373-413). New York: McGraw-Hill. Copyright 1954 by McGraw-Hill. Przedruk za zgodą.

Metody szacowania rzetelności 62
Specjalne problemy rzetelności 81
Ogólna problematyka trafności 91
Procedury ustalania trafności 95
Specjalne problemy trafności 101
Literatura 104

3. TWORZENIE TESTU 107
Guilford, J. P. (1954). Test Development. W: J. P. Guillord, Psychometric methods (wyd. 2, r. 15. s. 414-469). New York: McGraw-Hill. Copyright 1954 by McGraw-Hill. Przedruk za zgodą.

Procedura tworzenia testu-uwagi wstępne 107
Analiza pozycji testowych 110
Problemy oceniania odpowiedzi 141
Konstrukcja skal postaw 156
Podsumowanie 162
Literatura 163

4. TEORIA ESTYMACJI RZETELNOŚCI TESTU 167
Kuder, G. F., Richardson, M. w. (1937). The theory of the estimation of test reliabilily. Psychometrika, 2, 151-160. Copyright 1937 by Psychometrika. Przedruk za zgodą.

Przypadek I 169
Przypadek II 171
Przypadek III 171
Przypadek IV 173

5. WSPÓŁCZYNNIK ALFA A STRUKTURA WEWNĘTRZNA TESTÓW 177
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334. Copyright 1951 by Psychometrika. Przedruk za zgodą.

Rys historyczny 177
Porównanie wzorów połówkowych 180
Alfa jako średnia współczynników połówkowych 183
Implikacje dla modelu testu 208
Podsumowanie 209
Literatura 211

6. WPROWADZENIE DO TEORII ODPOWIEDZI NA POZYCJE TESTU 213
Hulin, Ch. L., Drasgow, F., Parsons, C. K. (1983). Introduction to item response theory. w: Ch. L. Hulin, F. Drasgow, C. K. Parsons, Item response theory (r. 2, s. 13-74). Homewood, IL: Dow Jones-Irwin. Przedruk za zgodą.

Wprowadzenie 213
1. Podstawowe pojęcia teorii odpowiedzi na pozycje testu 214
2. Wczesne modele IRT 216
3. Empiryczne krzywe charakterystyczne pozycji testowej 219
4. S-kształtne modele krzywych charakterystycznych pozycji testowych 225
5. Dodatkowe pojęcia i założenia IRT 238
6. Szacowanie 244
l. Informacja o pozycji testowej i teście 252
8. Polichotomiczne modele testów 262
9. Związki pomiędzy IRT i klasyczną teorią testów 265
10. Przegląd podstawowych pojęć matematycznych 268
Literatura 270

7. O TRYNITARNEJ DOKTRYNIE TRAFNOŚCI 272
Guion, R. M. (1980). On trinitarian doctrines of validity. Professional Psychology, 11,385-398. Copyright 1980 by the Amerlcan J Psychological Association. Przedruk za zgodą.

Trafność pomiaru 274
Unitarna doktryna trafności 281
Trafność hipotez 283
Czy wszystkie testy muszą mieć ustaloną trafność? 285
Literatura 287

8. USTALANIE TRAFNOŚCI TESTU 288
Cronbach, L. J. (1971). Test validation. W: R. L. Thomdike (red.), Educational measurement (wyd. 2, s. 443-507). Washington, OC: American Council of Education. Copyright 1971 by American Council of Education. Przedruk za zgodą Greenwood Publishing Group
, Inc., Westport, CT.

Cele ustalania trafności 295
Wykorzystanie sądów przy określaniu trafności interpretacji opisowych 300
Ważność dydaktyczna przedmiotu pomiaru 313
Adekwatność semantyczna nazwy testu 315
Interpretacje wykorzystujące konstrukty 317
Predykcje i decyzje 349
Literatura 379

9. TRAFNOŚĆ OCENY PSYCHOLOGICZNEJ 384
Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment. Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. American Psychologis 50, 741-749. Copyright 1995 by the American Psychological Associatl
on. Przedruk za zgodą.

Wartość trafności 384
Wszechstronność trafności teoretycznej 386
Aspekty trafności teoretycznej 391
Znaczenie i wartości w ustalaniu trafności testu 398
Literatura 401

10. TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH 403
Cronbach, L. J., Meehl, P. E. (1955). Construct validily in psychological test. Psychological Bulletin, 52, 281-302. Copyright 1955 by the American Psychological Associatlon. Przedruk za zgodą.

Cztery sposoby ustalania trafności 404
Rodzaje konstruktów 407
Relacja konstruktów do kryteriów 407
Nieadekwatność ustalania trafności na podstawie specyficznych kryteriów 408
Eksperymentowanie w celu zbadania trafności teoretycznej 411
Logika ustalania trafności teoretycznej 415
Wnioski na temat sieci po przeprowadzeniu eksperymentów 420
Ustalanie trafności złożonego testu traktowanego "jako całość" 424
Podsumowanie 427
Literatura 428

11. ANALIZA TRAFNOŚCI ZBIEŻNEJ I RÓŻNICOWEJ ZA POMOCĄ MACIERZY WIELU CECH - WIELU METOD 431
Campbell, D. T., Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multltrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-105. Copyright 1959 by the American Psychological Associatlon. Przedruk za zgodą.

Macierze wielu cech - wielu metod w literaturze przedmiotu 436
Oszacowania w badaniach nad ocenianiem przez psychologów klinicznych 447
Dyskusja 453
Podsumowanie 458
Literatura 458

12. TRAFNOŚĆ TESTU A ETYKA OCENY (DIAGNOZY) 460
Messick. S. (1980). Test validity and the ethics of assessment. American Psychologis 35, 1012-1027. Copyright 1980 by The American Psychological Association. Przedruk za zgodą.

Trafność jako wnioskowanie na podstawie dowodów 463
Trafność jako ocena wniosków 475
Trafność jako ocena dowodów i konsekwencji 480
Literatura 482

Indeks nazwisk 486
Indeks rzeczowy 491
Informacje uzupełniające do źródeł 495

Kategoria:
Skip to content