Brzeziński, , J., M. (red.). (2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów Warszawa: Zysk i S-ka.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Jerzy Marian Brzeziński
Wprowadzenie
Literatura

Część I
Planowanie badań empirycznych i komunikowanie ich rezultatów

Bogdan Wojciszke
Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii
1.Rzetelność podstawowego efektu
2.Maksymalizacja trafności wewnętrznej
3.Eliminacja alternatywnych wyjaśnień
4.Maksymalizacja trafności zewnętrznej i teoretycznej
5.Sprawdzanie skuteczności manipulacji
6.Poszukiwanie moderatorów zależności
7.Poszukiwanie mediatorów zależności
8.Metaanaliza: ilościowa integracja wyników różnych badań
9.Konkluzje
Literatura

Zbigniew Spendel
Kilka uwag na temat pojęcia zmiennej. Niespecyficzne zmienne zagregowane
w badaniach psychologicznych
1.Założenia
2.Zmienne
3.Zmienne w procesie badawczym
4."Etykiety zastępcze" i niespecyficzne zmienne zagregowane
5.(Quasi-) socjologizacja psychologii?
6.Wnioski - negatywne konsekwencje posługiwania się NZZ
Literatura

Paweł Kleka
Statystyczne kryteria przydatności raportu z badań do metaanalizy
1.Kluczowe zagadnienia
2.Ocena doniesień naukowych
3.Przykładowe metaanalizy
4.Podsumowanie
Literatura

Andrzej Falkowski
Psychologia poznawcza, marketing i prawo: metodologiczna analiza działalności firm konkurencyjnych na rynku gospodarczym
1.Konstruktywizm w psychologii poznawczej
2.Konstruktywizm w strategiach marketingowych
3.Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego
4.Podobieństwo percepcyjne opakowań produktów "Hortex" i "Hortino"
5.Podobieństwo znaczeniowe znaków towarowych "Intel" i "WinTel"
6.Uwagi końcowe
Literatura

Część II
Metody badań

Elżbieta Hornowska, Władysław J. Paluchowski
Kulturowa adaptacja testów psychologicznych
1.Kulturowy kontekst procedur diagnostycznych
2.Normalizacja a adaptacja kulturowa
3.Procedura adaptacji kulturowej
4.Zakończenie
Literatura

Anna Izabela Brzezińska
Socjometria
1.Ogólna charakterystyka socjometrii
2.Warunki, jakie powinna spełniać metoda socjometryczna
3.Zastosowanie socjometrii
4.Przygotowanie i przebieg badania socjometrycznego
5.Tabela socjometryczna
6.Graficzna prezentacja materiału socjometrycznego
7.Ilościowa analiza materiału socjometrycznego
8.Korzyści z zastosowania metody socjometrii
Literatura

Anna Izabela Brzezińska, Jerzy Marian Brzeziński
Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych
1.Rodzaje skal szacunkowych
2.Zasady konstruowania skal szacunkowych
3.Poziom pomiaru oszacowań
4.Rzetelność skal szacunkowych
5.Błędy popełniane przy szacowaniu
6.Typy postaw wobec badania
7.Podsumowanie
Literatura

Część III
Statystyczna analiza danych

Dariusz Przybysz, Henryk Domańskl
Analiza zmiennych porządkowych. Modele logarytmiczno-liniowe
1.Modele dla zmiennych nominalnych
2.Modele dla zmiennych porządkowych
3.Modele dla większej liczby zmiennych
4.Zakończenie
Literatura

Marek Gaul, Andrzej Machowski
Wprowadzenie do analizy ścieżek
1.Model regresji wielokrotnej MCR a model analizy ścieżek PA.
2.Przyczynowość w modelu analizy ścieżek
3.Podstawowa charakterystyka i założenia analizy ścieżek
4.Procedura analizy ścieżek
5.Analiza przykładu
6.Zmienne porządkowe w modelu PA
7.Podsumowanie
Literatura

Marzen na Zakrzewska
Analiza regresji i analiza ścieżek w ujęciu pakietu statystycznego LISREL 8.51
(2001) Karla G. Jóreskoga i Daga Sórboma
1.Ogólny model równań strukturalnych
2.Modele cząstkowe pełnego modelu równań strukturalnych w systemie LISREL
3.Przykład zastosowania analizy regresji i analizy ścieżek
4.Zakończenie
Literatura

Marzenna Zakrzewska
Konfirmacyjna analiza czynnikowa w ujęciu pakietu statystycznego LISREL
8.51 (2001) Karla G. Jóreskoga i Daga Sórboma
1.Wprowadzenie
2.Przykład zastosowania konfirmacyjnej analizy czynnikowej
3.Analiza wydruku komputerowego z konfirmacyjnej analizy czynnikowej podwymiarów charakteru skali TCI
4.Zmiana modelu i próba oszacowania go raz jeszcze
5.Zakończenie
Literatura

Kategoria:
Skip to content