Brzezińska, A.I., Rycielski, P., Sijko, K. (2010). Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp· 7

ROZDZIAŁ 1
Problemy definicyjne. 10
1.1. Wprowadzenie. 10
1.2. Niepełnosprawność: geneza terminu 11
1.2.1. Definicje słownikowe. 11
1.2.2. Dziwactwo nieznanego pochodzenia (kalectwo). 12
1.2.3. Definicja "wojenna" (inwalidztwo). 14
1.2.4. Definicja w prawodawstwie polskim (niepełnosprawność). 18
1.2.5. Definicja medyczna (choroba). 19
1.2.6. Definicja społeczna (ograniczenie sprawności). 20
1.3. Wyniki badań: wersja krótka KBS - Kwestionariusza Badań Społecznych. 23
1.3.1. Przyjęte kryteria i zbadana zbiorowość. 23
1.3.2. Wiek. 26
1.3.3. Autopercepcja. 28
1.3.4. Skala objawów somatycznych oraz akceptacji własnej choroby. 31
1.4. Wyniki badań: wersja długa KBS - Kwestionariusza Badań Społecznych 32
1.5. Podsumowanie i wnioski. 38

ROZDZIAŁ 2
Kryteria dobrego badania. 42
2.1. Wprowadzenie. 42
2.2. Źródła zakłóceń w badaniach. 43
2.3. Klasyczne kryteria. 48
2.3.1. Trafność. 48
2.3.2. Rzetelność. 49
2.3.3. Reprezentatywność. 49
2.3.4. Wnioskowanie statystyczne 51
2.4. Rzeczywiste (przemilczane) problemy badawcze. 53
2.4.1. Reprezentatywność. 54
2.4.2. Wnioskowanie statystyczne. 58
2.5. Alternatywne kryteria dobrego badania. 61
2.5.1. Wiarygodność (credibility). 63
2.5.2. Możliwość przenoszenia (transferability). 66
2.5.3. Niezawodność i sprawdzalność 69
2.6. Podsumowanie. 70

ROZDZIAŁ 3
Diagnoza i ewaluacja jako elementy procesu konstruowania projektów działań na rzecz osób z ograniczeniami sprawności. 73
3.1. Wprowadzenie. 73
3.2. Cel diagnozy. 74
3.3. Co to znaczy dokonywać pomiaru?. 75
3.4. Tworzenie wskaźników konstruktów teoretycznych. 77
3.5. Schematy badań. 79
3.5.1. Analizy korelacyjne - pomiar współwystępowania. 80
3.5.2. Porównywanie dwóch lub więcej grup 81
3.5.3. Eksperymentalny schemat badawczy 81
3.5.4. Schemat mieszany. 82
3.6. Metody realizacji badań. 83
3.6.1. Zbieranie danych. 83
3.6.2. Rekrutacja osób badanych. 84
3.6.3. Badacze i ich przygotowanie. 85
3.7. Co zrobić z wynikami badań diagnostycznych?. 87
3.8. Badania ewaluacyjne. 87
3.8.1. Rodzaje ewaluacji: reaktywna i proaktywna 88
3.8.2. Dokonywanie ewaluacji. 89
3.8.3. Lęk przed ewaluacją. 90
3.8.4. Refleksyjność. 90
3.9. Podsumowanie. 91

Bibliografia. 92

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.. 96
The description of a systemic research project funded by the European Union - N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study 0' the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland. 111

STRESZCZENIE. 123
SUMMARY. 124

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content