Brzezińska, A.I., Pluta, J., Rycielski, P. (red.). (2010). Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp. 7

ROZDZIAŁ 1
Zarys analizy porównawczej uregulowań prawnych w dziedzinie rzadko występujących chorób i niepełnosprawności (Piotr Matejczuk). 9
1.1. Wprowadzenie. 9
1.2. Prawne definicje choroby rzadko występującej. 10
1.3. Przegląd kierunków uregulowań prawnych dotyczących rzadko występujących chorób i niepełnosprawności 11
1.4. Podsumowanie 15
Bibliografia. 15

ROZDZIAŁ 2
Dostęp do zasobów kapitału społecznego wśród osób z ograniczeniami sprawności (Paweł Trojanowski) 18
2.1. Wstęp. 18
2.2. Koncepcje kapitału społecznego. 18
2.3. Kapitał społeczny grup defaworyzowanych. 20
2.4. Operacjonalizacja pojęcia kapitału społecznego 24
2.5. Kapitał społeczny osób z ograniczeniami sprawności: dane z badań 25
2.6. Wnioski 31
Bibliografia. 31

ROZDZIAŁ 3
Instytucje czy bliscy? Wsparcie społeczne a zagrożenie marginalizacją osób z ograniczeniem sprawności (Konrad Piotrowski) 33
3.1. Wstęp. 33
3.2. Problem. 34
3.3. Metoda. 35
3.4. Wyniki. 37
3.4.1. Wsparcie społeczne i wiek a jakość relacji społecznych. 37
3.4.2. Aktywność zawodowa i niepełnosprawność a wsparcie otrzymywane ze strony bliskich i instytucji. 40
3.5. Wnioski. 44
Bibliografia. 45

ROZDZIAŁ 4
Czynniki warunkujące jakość życia osób niepełnosprawnych (Dorota Wiszejko-Wierzbicka). 46
4.1. Wprowadzenie. 46
4.2. Wyniki. 48
4.2.1. Subiektywna miara poczucia jakości życia. 49
4.2.2. Obiektywne miary poczucia jakości życia. 56
4.3. Wnioski 62

ROZDZIAŁ 5
Układy czynników chroniących przed wykluczeniem społecznym i zwiększających ryzyko wykluczenia osób niepełnosprawnych (Konrad Piotrowski). 64
5.1. Wstęp. 64
5.2. Problem. 64
5.3. Metoda. 65
5.4. Wyniki. 67
5.4.1. Wykluczenie społeczne a wiek. 67
5.4.2. Wykluczenie społeczne a rzadko występująca i sprzężona niepełnosprawność. 68
5.4.3. Wykluczenie społeczne, rzadko występująca i sprzężona niepełnosprawność a stan zdrowia. 70
5.4.4. Wykluczenie społeczne, rzadko występująca i sprzężona niepełnosprawność a relacje społeczne. 73
5.5. Wnioski 78
Bibliografia. 77

ROZDZIAŁ 6
Układy czynników sprzyjających inkluzji i utrudniających inkluzję osób niepełnosprawnych (Anna I. Brzezińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycieiski). 79
6.1. Wprowadzenie. 79
6.2. Wyniki. 83
6.2.1. Aktywność edukacyjna. 83
6.2.2. Jakość życia 84
6.2.3. Wsparcie. 84
6.2.4. Wychowanie. 85
6.2.5. Niepełnosprawność 85
6.2.6. Zmienne demograficzne 85
6.2.7. Aktywność zawodowa 85
7. Wnioski 88
Bibliografia. 90
ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-o41/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 92
The description ot a systemic research project tunded by the European Union - W WND-POKL-01.03.06-00-041108 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland. 107

NOTY o AUTORACH. 119
STRESZCZENIE. 121
SUMMARY. 123

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content