Brzezińska, A.I., Ober-Łopatka, K., Stec, R., Popek, K. (red.). (2007). Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp.

Rozdział I Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości - perspektywa psychologii pozytywnej
(Łukasz Kaczmarek).
1. Wprowadzenie: szczęście a rozwój.
2. Szczęście, czyli życie pełne.
3. Zagrożenia życia przyjemnego.
3.1. Przyjemność zmysłowa.
3.2. Emocje pozytywne.
4. Zagrożenia życia zaangażowanego.
5. Zagrożenia życia sensownego.
5.1. Mądrość jako wyznacznik orientacji na sens.
5.2. Postrzeganie kresu życia a wybór celów życiowych.

6. Podsumowanie.

Rozdział II

Proces starzenia się organizmu - czy można spowolnić zegar biologiczny?
(Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska).

l. Wprowadzenie.
2. Dlaczego się starzejemy? Perspektywa ewolucyjna.
3. Czas życia zapisany w genach: geny starzenia a geny długowieczności.
3.1. Geny długowieczności.
3.2. Teoria mutacji somatycznych DNA.
4. Komórkowa teoria senescencji. Telomery a proces starzenia.
5. Teorie akumulacji błędów. Senescencja indukowana stresem.
5.1. Teoria akumulacji uszkodzonych białek.
6. Podsumowanie.

Rozdział. III Soma a psyche, czyli interakcje starzejącego się ciała z psychiką
(Tomasz Hanć, Marta Komorowska, Katarzyna Ziółkowska).

l. Wprowadzenie.
2. Modele zmian biologicznych w okresie późnej dorosłości.
3. Zmiany hormonalne i ich konsekwencje.
4. Starzenie się mózgu a zdolności poznawcze.
5. Uzależnienia wśród osób starszych - dlaczego są tak często niedoszacowane?.
6. Depresja wieku późnego.
7. Podsumowanie.

Rozdział IV Kryzys suicydalny w okresie późnej dorosłości
(Mirosława Nerło).

l. Wprowadzenie.
2. Kryzys psychologiczny w okresie późnej dorosłości: okazja do zmiany a zagrożenie.
3. Śmierć samobójcza sposobem na rozwiązanie istniejących trudności.
4. Przyczyny zachowań suicydalnych w okresie późnej dorosłości.
5. Pośrednie zachowania autodestrukcyjne.
6. Skala zagrożenia samobójstwem wśród osób starszych w Polsce i na świecie.
7. Eutanazja i samobójstwo wspomagane.
8. Podsumowanie.

Rozdział V Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych
(Katarzyna Szymańska, Andrzej Śliwerski, Michał Świeboda).

l. Wprowadzenie.
2. Dane statystyczne dotyczące poczucia zagrożenia oraz przestępstw popełnianych na osobach starszych.
2.1. Lęk przed przestępczością w danych statystycznych.
2.2. Realne zagrożenie związane z przestępczością.
3. Podstawowe pojęcia związane z lękiem przed przestępczością.
4. Czynniki wpływające na wzrost poczucia zagrożenia.
4.1. Uwarunkowania podmiotowe.
4.2. Uwarunkowania środowiskowe.
4.3. Oddziaływania mediów. '".
5. Konsekwencje poczucia zagrożenia.
5.1. Wymiar jednostkowy.
5.2. Skutki lęku przed przestępczością dla funkcjonowania rodzin osób starszych.
5.3. Wymiar społeczny.
6. Metody przeciwdziałania.
6.1. Wzmacnianie kompetencji jednostki.
6.2. Oddziaływanie na społeczność lokalną.
6.3. Edukacja o mechanizmach powstawania lęku przed przestępczością.
7. Podsumowanie.

Rozdział VI Psychologiczne koszty zmiany miejsca zamieszkania w okresie późnej dorosłości
(Aleksander Hauziński).

1. Wprowadzenie.
2. Badanie zagrożeń jakości życia w środowiskach miejskich.
3. Środowiskowe zagrożenia jakości życia.
4. Znaczenie przywiązania do miejsca w okresie późnej dorosłości.
5. Psychologiczne konsekwencje przeprowadzki w okresie późnej dorosłości.
6. Podsumowanie.

Rozdział VII Proces wycofywania się z życia zawodowego: stereotypy a badania empiryczne
(Katarzyna Palus, Joanna Wolny).

l. Wprowadzenie: aktywność zawodowa człowieka w cyklu życia.
2. Zmiany aktywności zawodowej w okresie późnej dorosłości.
3. Proces wycofywania się z życia zawodowego w okresie późnej dorosłości.
3.1. Mity i stereotypy dotyczące wycofywania się z życia zawodowego.
3.2. Wpływ przejścia na emeryturę na zdrowie fizyczne i psychiczne.
3.3. Sieć wsparcia społecznego a przejście na emeryturę.
4. Podsumowanie.

Rozdział VIII Bierność społeczna osób w okresie późnej dorosłości
(Joanna Słapińska).

l. Wprowadzenie: brak aktywności społecznej jako zagrożenie dla rozwój u człowieka.
2. Sposoby rozumienia aktywności społecznej.
3. Przejawy i przyczyny bierności społecznej w okresie późnej dorosłości.
3.1. Bierność inercyjna.
3.2. Bierność awersyj na.
3.3. Bierność patologiczna.
4. Podsumowanie.

Rozdział IX Obciążenie psychospołeczne opiekunów osób chorych na Alzheimera
(Kinga Ober-Łopatka).

l. Wprowadzenie.
2. Choroba Alzheimera.
3. Przebieg choroby Alzheimera i jej implikacje dla sprawowania funkcji opiekuńczych.
4. Stopień obciążenia opiekunów osób chorych na Alzheimera.
5. Podsumowanie.

Rozdział X Stereotypowe przekonania na temat kobiet i mężczyzn w okresie późnej dorosłości
(Aleksandra Hulewska).

l. Wprowadzenie.
2. Metoda badań.
3. Prezentacja wyników.
4. Podsumowanie.

Rozdział XI Badania nad stereotypami ludzi starszych i przekonaniami na temat własnej starości. Projekt działań psychoedukacyjnych dla gimnazjalistów
(Radosław Kaczan, Małgorzata Ohme).

l. Wprowadzenie.
2. Stereotypy i uprzedzenia wobec osób starszych.
3. Projekt badań.
3.1. Konstrukcja narzędzia.
3.2. Przebieg badania i charakterystyka osób badanych.
3.3. Wyniki badania.
3.4. Wnioski z przeprowadzonego badania.
3.5. Zalecenia dla działań psychoedukacyjnych.
4. Projekt oddziaływań skierowanych do gimnazjalistów.
5. Podsumowanie.

Literatura.

Noty o Autorach.

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content