Brzezińska, A.I., Ober-Łopatka, K., Stec, R., Popek, K. (red.). (2007). Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Spis treści

Wstęp.
Rozdział I Późna dorosłość jako szansa rozwoju z perspektywy teorii przywiązania (Radosław Stec).

1. Wprowadzenie.
2. Charakterystyka ostatniej fazy rozwoju.
3. Model teoretyczny rozwoju w późnej dorosłości.
4. Rozwój przywiązania i jego reprezentacja.
4.1. Rodzące się pytania. Potrzeba i możliwości badań.
4.2. Cykl zmian przywiązania w życiu.
5. Poczucie straty w późnej dorosłości.
6. Oparcie w reprezentacji przywiązania w późnej dorosłości.
7. Podsumowanie.

Rozdział II Mądrość w okresie późnej dorosłości jako efekt indywiduacji rozwoju (Mirosława Nerło).

1. Wprowadzenie.
2. Indywidualny wzór życia i rozwoju w okresie późnej dorosłości.
3. Mądrość w drugiej połowie życia.
3.1. Właściwości poznawcze i ich znaczenie dla rozwoju.
3.2. Właściwości emocjonalne i ich znaczenie dla rozwoju.
3. Zdolności refleksyjne i ich znaczenie dla rozwoju.
4. Mądrość jako wynik indywidualnego rozwoju.
5. Czynniki sprzyjające rozwojowi mądrości.
6. Podsumowanie.

Rozdzial III Regulacja emocji w okresie późnej dorosłości (Aleksandra Jasielska).

1. Wprowadzenie.
2. Związane z wiekiem różnice w doświadczaniu pozytywnych i negatywnych emocji.
3. Starzejący się dorośli jako "obiecujący hedoniści".
4. Charakterystyka funkcjonowania emocjonalnego osób w okresie późnej dorosłości - badania własne.
4.1. Problemy i hipotezy badawcze.
4.2. Narzędzia badawcze i przebieg badania.
4.3. Osoby badane.
4.4. Analiza wyników.
4.5. Wnioski.
4.6. Dyskusja.
5. Podsumowanie.

Rozdział IV Miłość i bliskie związki w okresie pó;;nej dorosłości (Krzysztof P. Kaleta, Agnieszka Jaśkiewicz).

1. Wprowadzenie.
2. Zmiany w relacjach między partnerami a satysfakcja ze związku w okresie późnej dorosłości.
3. Opieka nad partnerem i psychologiczne konsekwencje śmierci partnera.
4. Przeżywanie miłości w okresie późnej dorosłości.
5. Wdowieństwo i zaangażowanie w nowe związki.
6. Podsumowanie.

Rozdział V Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków (Karolina Appelt).

1. Wprowadzenie.
2. Charakterystyczne cechy roli babci/dziadka.
3. Różnice w relacji wnuka z babcią i dziadkiem.
4. Rodzaje związków dziadkowie - wnuki.
5. Znaczenie dziadków dla rozwoju wnuków.
5.1. Dziadkowie to rodzice naszych rodziców.
5.2. Wsparcie dla rodziców w procesie opieki i wychowania dzieci.
5.3. Źródło bezwarunkowej akceptacji i afirmacja dzieci.
5.4. Źródło sensu życia.
5.5. Poczucie zakorzenienia i ciągłości pokoleniowej.
6. Dziadkowie też potrzebują wnuków.
7. Podsumowanie.

Rozdział VI Wspólna opowieść dziadków i wnuków - o roli wzajemnych powiązań w systemie rodzinnym (Małgorzata Ohme, Radosław Kaczan).

1. Wprowadzenie.
2. Podejście systemowe - podłoże teoretyczne.
2.1. Struktura rodziny i jej znaczenie dla rozwoju.
2.2. Mity rodzinne.
2.3. Lojalność rodzinna.
2.4. Modele międzypokoleniowe.
3. Podsumowanie.

Rozdział VII Zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej jako szansa rozwoju dla seniorów (Joanna Matejczuk).

l. Wprowadzenie.
2. Społeczne postrzeganie starości a aktywność ludzi starszych.
3. O jakim rodzaju działalności mówimy?
4. Dlaczego późna dorosłość sprzyja podejmowaniu działalności społecznej?
5. Jaką rolę w życiu seniorów odgrywa aktywny udział w życiu społecznym?
5.1. Potrzeby życia codziennego.
5.2. Potrzeby społeczne.
5.3. Potrzeba wsparcia i pomocy.
5.4. Potrzeba samorealizacji, poczucia kompetencji i bycia potrzebnym.
6. W jakim kierunku powinna zmierzać aktywność społeczna seniorow
7. Podsumowanie.

Rozdział VIII Potrzeby edukacyjne kobiet w okresie późnej dorosłości (Aleksandra Rzymkowska, Barbara Suchańska, Marta Suchańska).

l. Wprowadzenie.
2. Znaczenie potrzeb edukacyjnych w funkcjonowaniu człowieka w okresie późnej dorosłości.
3. Deficyty poznawcze i społeczne jako potencjalne bariery rozwoju.
4. Zasoby jako szansa przezwyciężania barier i źródło osobistego rozwoju.
5. Procedura badania i analiza otrzymanych wyników.
5.1. Potrzeby edukacyjne.
5.2. Zasoby.
5.3. Bariery w uczeniu się.
6. Podsumowanie.

Rozdział IX Uczenie się od nauczyciela i od rówieśników w procesie edukacji artystycznej podejmowanej w okresie późnej dorosłości (Julia Wilowska).

1. Wprowadzenie.
2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i potrzeb osób w okresie późnej dorosłości.
3. Wpływ relacji między nauczycielem a dorosłym uczniem na efektywność procesu edukacyjnego.
4. Tutoring wśród osób w późnej dorosłości.
4.1. Tutoring rówieśniczy.
4.2. Tutoring międzypokoleniowy.
4.3. Dynamiczna relacja twórca - odbiorca.
5. Zadania, jakie spełnia edukacja artystyczna w późnej dorosłości.
6. Podsumowanie.

Rozdział X Psychologiczne wyznaczniki programowania jakości środowiska życia osób w podeszłym wieku (Aleksander Hauziński).

1. Wprowadzenie: obraz jakości życia w wieku podeszłym a programowanie środowiska.
2. Konflikt pokoleń i starzenie się populacji.
3. Indywidualne strategie planowania starości.
4. Instytucjonalne strategie programowania starości jako etapu w rozwoju człowieka.
5. Podsumowanie

Rozdział XI Wspomaganie rozwoju czy opieka w okresie pó=nej dorosłości?
(Kinga Ober-Łopatka).

l. Wprowadzenie.
2. Wspomaganie, pomoc czy opieka - jak skutecznie wspierać rozwój w okresie późnej dorosłości?.
3. Refleksyjność opiekunajako podstawa działań wspierających rozwój.
4. Projektowanie działań wspierających rozwój w okresie późnej dorosłości.
5. Podsumowanie. o. o o.

Rozdział XII Wspomaganie rozwoju osób starszych na miarę nowoczesnego społeczeństwa (Maria Magdalena Stec).

l. Wprowadzenie.
2. Staruszkowie czy mądrzy dorośli? Różne ujęcia okresu późnej dorosłości.
3. Starszy starszemu nierówny. Specyfika i przyczyny odmiennej sytuacj i osób starszych w Polsce i Holandii.
4. Holenderski sposób na satysfakcję. Strategia GALM jako propozycja wspomagania rozwoju osób starszych.
5. Dlaczego to działa? Wyjaśnienie skuteczności programów typu GALM.
6. Podsumowanie.

Literatura.
Noty o Autorach.

Kategoria:
Skip to content