Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Rycielska, L. (2010). Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniem sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp. 9
ROZDZIAŁ 1
Przekonania na temat własnego życia a funkcjonowanie człowieka 11
1.1. Wprowadzenie. 11
1.2. Przekonania na temat świata społecznego i siebie. 14
1.3. Wpływ przekonań na zachowanie 17
1.4. Uwarunkowania przekonań na temat świata społecznego i siebie 20
1.4.1. Doświadczenia uniwersalne, wspólne i indywidualne. 21
1.4.2. Rola wczesnych doświadczeń w kształtowaniu się przekonań 23
1.5. Powstawanie przekonań nieadaptacyjnych. 26
1.6. Zmiana przekonań nieadaptacyjnych. 28
1.7. Podsumowanie. 31

ROZDZIAŁ 2
Cele i program badań. 32
2.1. Wprowadzenie. 32
2.2. Cele badań. 32
2.2.1. Cele badania w module Historia życia osób z ograniczeniami sprawności.. 32
2.2.2. Cele badania w module Autonarracje - indywidualne historie życia. 33
2.3. Opis programu badań. 35
2.3.1. Opis badań w module Historia życia osób z ograniczeniami sprawności. 35
2.3.2. Opis badań w module Autonarracje - indywidualne historie życia 37
2.4. Charakterystyka badanych osób. 38
2.4.1. Zmienne demograficzne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i stan cywilny. 38
2.4.2. Rodzaj i stopień niepełnosprawności. 42
2.4.3. Aktywność zawodowa i sytuacja materialna 44
2.5. Podsumowanie. 47

ROZDZIAŁ 3
Przekonania na temat relacji z innymi: style przywiązania. 48
3.1. Wprowadzenie. 48
3.2. Wewnętrzne modele operacyjne a przekonania o sobie i o świecie społecznym. 48
3.3. Modele operacyjne a funkcjonowanie społeczne. 50
3.4. Przywiązanie a trudne sytuacje życiowe. 52
3.5. Przywiązanie a ograniczenie sprawności. 54
3.6. Wyniki. 56
3.6.1. Przywiązanie a przekonania o sobie i o świecie społecznym 56
3.6.2. Przywiązanie a funkcjonowanie społeczne osób z ograniczeniem sprawności 60
3.7. Podsumowanie 63

ROZDZIAŁ 4
Przekonania na temat punktualności zdarzeń życiowych 68
4.1. Wprowadzenie. 68
4.2. Zegar biologiczny i zegar społeczny a funkcjonowanie i rozwój człowieka. 69
4.2.1. Punktualność i niepunktualność zdarzeń życiowych. 69
4.2.2. Konsekwencje punktualności i niepunktualności zegara biologicznego oraz społecznego. 70
4.2.3. Obszary aktywności człowieka dorosłego a zadania rozwojowe 71
4.2.4. Czynniki sprzyjające realizacji zadań rozwojowych i utrudniające ją. 73
4.2.5. Konsekwencje punktualnej i niepunktualnej realizacji zadań rozwojowych dla osobistego i społecznego funkcjonowania człowieka. . 73
4.3. Metoda badań. 74
4.3.1. Budowa kwestionariusza. 74
4.3.2. Obliczanie i interpretacja wyników. 76
4.4. Wyniki. 77
4.4.1. Podgrupy osób wyodrębnione ze względu na poczucie punktualności 78
4.4.2. Charakterystyka pod względem ograniczeń sprawności 81
4.4.3. Charakterystyka pod względem zmiennych socjodemograficznych. 83
4.4.4. Charakterystyka pod względem oceny ograniczeń sprawności i stanu zdrowia. 87
4.4.5. Osoby punktualne i niepunktualne: charakterystyka pod względem oceny jakości życia i samooceny.. 89
4.4.6. Charakterystyka pod względem aktywności społecznej i zawodowej oraz sytuacji materialnej 90
4.5. Podsumowanie. 92

ROZDZIAŁ 5
Przekonania na temat przełomowych momentów w życiu: punkty zwrotne. . 95
5.1. Wprowadzenie. 95
5.2. Pojęcie punktów zwrotnych w życiu. 96
5.3. Punkty zwrotne w świetle wyników badań . 97
5.4. Metoda badań. 102
5.5. Wyniki. 103
5.5.1. Percepcja punktów zwrotnych w życiu a ograniczenie sprawności. 104
5.5.2. Percepcja punktów zwrotnych w życiu a stopień niepełnosprawności i percepcja ograniczeń. 107
5.5.3. Percepcja punktów zwrotnych w życiu a zmienne socjodemograficzne. 110
5.5.4. Percepcja punktów zwrotnych w życiu a aktywność zawodowa i społeczna oraz jakość życia . 117
5.6. Wnioski. 121

Zakończenie. 124
1. Podsumowanie: od doświadczeń do przekonań i zachowań 124
2. Kierunki dalszych badań. 126
3. Cele i formy interwencji. 127
3.1. Interwencje nastawione na osobę. 128
3.2. Interwencje nastawione na otoczenie 129

Bibliografia. 133
ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unij Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08:
Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 140
The description of asysternic research project funded by the European Union - N° WND-POKL-G1.03.06-00-041/08 titled:
A national study of the situation, needs and opportunities of persans with disabilities in Poland. 155
STRESZCZENIE 167
SUMMARY. 168

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content