Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Aktywność osób z ograniczoną sprwanością na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie - Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj.

1. O potrzebie badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Konrad Maj.
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Funkcja i rola pracy w życiu osób z ograniczoną sprawnością.
1.3. Aktywność zawodowa osób z ograniczoną sprawnością w Polsce.
1.4. Perspektywa badań i działań na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością.
1.5. Zakończenie.

2. Założenia badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska.
2.1. Wprowadzenie.
2.2. Uzasadnienie podjęcia problemu.
2.3. Oczekiwane rezultaty projektu.
2.4. Upowszechnianie wyników projektu.
2.5. Przyjęte założenia.
2.5.1. Założenie 1: projekt badawczy.
2.5.2. Założenie 2: badania podstawowe.
2.5.3. Założenie 3: pogłębiona diagnoza.
2.5.4. Założenie 4: wieloetapowość.
2.5.5. Założenie 5: cyrkularność.

3. Teoretyczne podstawy badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Zbigniew Woźniak.
3.1. Przyjęty sposób rozumienia niepełnosprawności.
3.2. Zdolność do pracy i możliwość zatrudnienia jako podstawowe opcje badań aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością.
3.3. Wnioski końcowe.

4. Podstawy metodologiczne badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak.
4.1. Wprowadzenie.
4.2. Podstawowe pojęcie i narzędzie analityczne: status funkcjonalny
4.3. Cele badań.
4.4. Problemy badawcze.
4.5. Badane zmienne.
4.6. Osoby badane.
4.7. Etapy i zadania badawcze.

5. Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością - Zbigniew Woźniak.
5.1. Wprowadzenie.
5.2. Bariery architektoniczne.
5.3. Dostępność systemu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych
5.4. Postawy społeczne wobec osób z ograniczeniem sprawności.
5.5. Postawy pracodawców wobec zatrudniania osób z ograniczeniem sprawności.
5.6. Wnioski końcowe.

6. Aspekty prawnoorganizacyjne rynku pracy dla osób z ograniczoną sprawnością - Stanisław Steckiewicz, Zbigniew Woźniak.
6.1. Prawnomedyczne definicje niepełnej sprawności.
6.2. Status prawny osób z ograniczoną sprawnością w świetle rozwiązań międzynarodowych.
6.3. Niepełnosprawność i praca - aspekty prawne.
6.4. Status prawny osób z ograniczoną sprawnością na polskim rynku pracy.
6.5. Prawnofinansowe formy wsparcia polskich pracodawców zatrudniających osoby z ograniczoną sprawnością.
6.6. Podsumowanie.

7. Sytuacja społeczna osób z ograniczoną sprawnością w Polsce - dane statystyczne - Piotr Łaszewicz, Iwona Ruść, Zbigniew Woźniak.
7.1. Rozmiary i charakterystyka socjodemograficzna zjawiska.
7.2. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy w świetle danych statystycznych.
7.3. Gospodarstwo domowe osób niepełnosprawnych w Polsce.
7.4. Instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością.
7.5. Podsumowanie i wnioski.

8. Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach - Iwona Ruść
8.1. Wprowadzenie.
8.2. Zarys kształtowania się obrazu osób z ograniczoną sprawnością w mediach.
8.3. Dziennikarski szkic niepełnosprawności.
8.4. Język mediów.
8.5. Osoby z ograniczoną sprawnością a reklama.
8.6. Filmowy obraz osób z ograniczoną sprawnością.
8.7. Wnioski.

9. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu - Roman Ossowski, Magda/ena Musza/ska.
9.1. Wprowadzenie.
9.2. Ograniczenia i zasoby osób z dysfunkcją narządu wzroku.
9.2.1. Osoby niewidome i słabowidzące - definicje i klasyfikacje.
9.2.2. Główne konsekwencje i bariery związane z uszkodzonym narządem wzroku.
9.3. Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i słabowidzących.
9.3.1. Postawy społeczne i wiedza o możliwościach zawodowych osób z dysfunkcją narządu wzroku.
9.3.2. Postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej.
9.4. Charakterystyka systemu edukacji osób niewidomych i słabowidzących
9.5. Specyfika doradztwa i rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących.
9.6. Osoba z niepełnosprawnością percepcji wzrokowej jako pracownik.
9.7. Charakterystyka systemu prawnego i orzecznictwa o niepełnosprawności
9.8. Proponowane kierunki działania w celu poprawy sytuacji osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy.

10. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niesłyszących i niedosłyszących - Roman Ossowski, Aleksandra Pa uszek
10.1. Wprowadzenie.
10.2. Natura i konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu.
10.3. Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niesłyszących i słabosłyszących
10.3.1. Trudności komunikacyjne wynikające z niepełnosprawności.
10.3.2. Postawy społeczne wobec osób z dysfunkcją narządu słuchu.
10.4. Specyfika systemu edukacji osób z uszkodzonym narządem słuchu.
10.5. Swoistość systemu doradztwa zawodowego oraz orzecznictwa z uszkodzonym narządem słuchu.
10.6. Charakterystyka regulacji prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
10.7. Podsumowanie.

11. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością ruchową - Zbigniew Woźniak.
11.1. Profile socjodemograficzne osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
11.2. Bariery architektoniczne i społeczne ograniczające dostęp do rynku pracy
11.3. Zdolność do pracy i możliwość zatrudnienia osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
11.4. Wymogi stanowiska pracy dla osób z ograniczeniem sprawności ruchowej.
11.5. Podsumowanie i wnioski.

12. Aktywność zawodowa osób z przewlekłą chorobą somatyczną - Kamila Bargiel-Matusiewicz.
12.1. Wprowadzenie.
12.2. Znaczenie choroby somatycznej.
12.3. Dylematy związane z informowaniem o chorobie i niepełnosprawności.
12.4. Dyskryminacja osób przewlekle chorych somatycznie.
12.5. Powrót do aktywności zawodowej po chorobie.
12.6. Znaczenie pracy zawodowej dla osób przewlekle chorych.
12.7. Podsumowanie.

13. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób chorych psychicznie - Ewa Trzebillska, Martylla Dziewulska
13.1. Aktywność zawodowa osób chorych psychicznie.
13.2. Niepełnosprawność na tle chorób psychicznych a zatrudnienie.
13.2.1. Deficyty kompetencji do wykonywania pracy.
13.2.2. Ograniczona motywacja do zatrudnienia.
13.2.3. Niekorzystne nastawienie otoczenia społecznego.
13.3. Czynniki sprzyjające aktywności zawodowej chorych psychicznie
13.3.1. Zatrudnienie jako leczenie.
13.3.2. Naprawianie deficytów.
13.3.3. Respektowanie prawa do niepełnosprawności.
13.4. Perspektywy aktywizacji zawodowej chorych psychicznie - podsumowanie.

14. Założenia wywiadów z ekspertami na temat aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska.
14.1. Wprowadzenie.
14.2. Badane zjawisko i jego uwarunkowania.
14.3. Czynności przygotowawcze.
14.4. Dyspozycje do wywiadu.
14.5. Przygotowanie osób prowadzących wywiady
14.6. Dobór respondentów. Załącznik 2

15. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska, Maciej Sieradzki.
15.1. Problem.
15.2. Program badań.
15.2.1. Narzędzia badawcze.
15.2.2. Osoby badane.
15.2.2.1. Podział badanych ekspertów na podgrupy.
15.2.2.2. Medyczna charakterystyka przyczyn stanów ograniczonej sprawności u badanych ekspertów.
15.2.2.3. Zidentyfikowane przypadki ograniczonej sprawności w perspektywie wielopłaszczyznowego ujmowania pojęcia sprawności psychofizycznej człowieka.
15.2.3. Osoby badające.
15.2.4. Organizacja badań.
15.3. Wyniki - analiza wstępna.
15.4. Wnioski. Załącznik.

16. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących osób z ograniczeniami sprawności - Maciej Sieradzki.
16.1. Wprowadzenie.
16.2. Poziom wykształcenia i status zawodowy.
16.3. Uwarunkowania obecności osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy.
16.4. Szanse i obszary aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
16.5. Bezrobocie i trudności w znalezieniu pracy.
16.6. Ekonomicznoprawna sytuacja osób niepełnosprawnych w kontekście niskiego stopnia ich aktywności zawodowej.
16.7. Pracodawca a niepełnosprawny pracownik.
16.8. Podsumowanie.

17. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących praktyków, czyli osób zajmujących się osobami z ograniczoną sprawnością - Kinga Łakomiec.
17.1. Problem.
17.2. Program badań.
17.2.1. Narzędzia badawcze.
17.2.2. Osoby badane.
17.2.3. Osoby badające.
17.2.4. Organizacja badań.
17.3. Wyniki.
17.4. Wnioski. Załącznik.

18. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących pracodawców osób z ograniczną sprawnością - Konrad Maj, Anna Resler-Maj.
18.1. Problem.
18.2. Program badań.
18.2.1. Narzędzia badawcze.
18.2.2. Osoby badane.
18.2.3. Osoby badające.
18.2.4. Organizacja badań.
18.3. Wyniki.
18.4. Wnioski z analizy. Załącznik.

19. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących pracowników nauki badających sytuację osób z ograniczoną sprawnością w społeczeństwie - Konrad Maj, Anna Resler-Maj
19.1. Problem.
19.2. Program badań.
19.2.1. Narzędzia badawcze.
19.2.2. Osoby badane.
19.2.3. Osoby badające.
19.2.4. Organizacja badań.
19.3. Wyniki.
19.4. Wnioski z analizy. Załącznik.

20. Założenia badań jakościowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Wojciech Łukowski.
20.1. Wprowadzenie.
20.2. Specyfika prowadzonych badań.
20.3. Dobór osób do badań.
20.4. Sposoby kodowania.
20.5. Generowanie teorii. Przykłady wykorzystywania wiedzy kontekstowej w procesie analitycznym.
20.5.1. Teoria Pierre' a Bourdieu.
20.5.2. Społeczne tworzenie rzeczywistości przez osoby niepełnosprawne
20.6. Podsumowanie.

21. Wyniki badań pilotażowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Karolina Smoczyńska, Kamil Sijko
21.1. Ogólne informacje na temat wywiadów.
21.2. Wnioski dotyczące dyspozycji do wywiadów.
21.3. Wnioski dotyczące sytuacji sytuacji osób z ograniczoną sprawnością.
21.4. Proces tworzenia klucza kodowego.
21.5. Podsumowanie.

22. Wyniki badań jakościowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Karolina Smoczyńska, Kamil Sijko
22.1. Wstęp.
22.2. Analiza I - trajektorie życiowe.
22.3. Analiza II - poprzeczna: motywacja pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnycn.
22.4. Analiza II - poprzeczna: osoby niepełnosprawne wobec swojej niepełnosprawności.
22.5. Podsumowanie.

Literatura

Kategoria:
Skip to content