Beisert, M. (2011). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

Rozdział 1
Dyskusja wokół definicji pedofilii
1.1. Rodzaje definicji pedofilii
1.1.1. Definicje kliniczne
1.1.2. Definicje prawnicze
1.1.3. Definicje społeczne
1.2. Pedofilia a zjawiska pokrewne
1.3. Tendencje i kierunki w procesie definiowania pedofilii

Rozdział 2
Przegląd teorii wyjaśniających genezę pedofilii
2.1. Teorie zintegrowane a teorie szczegółowe
2.2. Przydatność teorii szczegółowych w procesie wyjaśniania etiologii pedofilii
2.2.1. Teorie biologiczne
2.2.2. Teorie środowiskowe
2.3. Przydatność teorii zintegrowanych w procesie etiologii pedofilii
2.3.1. Czteroczynnikowy model Finkelhora i Araji
2.3.2. Zintegrowana teoria etiologii przestępczości seksualnej Marshalla i Barbaree’eg
2.3.3. Czterostronna teoria molestowania dziecka Halla i Hirschmana
2.3.4. Model ścieiek Warda i Siegerta

Rozdział 3
Społeczno-rozwojowy model wyjaśniający powstanie i rozwój pedofilii - teoretyczna podstawa badań
3.1. Założenia teoretyczne badań własnych
3.1.1. Model wyjaśniający mechanizm powstawania pedofilii
3.1.2. Hipotezy badawcze
3.2. Charakterystyka grupy i procedury badawczej
3.2.1. Opis badanej grupy
3.2.2. Opis procedury badawczej
3.2.3. Opis narzędzi badawczych

Rozdział 4
Znaczenie uwarunkowań biologicznych w procesie rozwoju pedofilii
4.1. Wpływ neurotransmiterów na zaburzenie funkcjonowania seksualnego
4.2. Znaczenie cech temperamentu sprawców w rozwoju pedofilii - wyniki badań
4.3. Znaczenie cech charakteru sprawców w rozwoju pedofilii - wyniki badań

Rozdział 5
Znaczenie środowiska rodzinnego w procesie rozwoju pedofilii - wpływy i opiekuńcze
5.1. Znaczenie stylu przywiązania w rozwoju pedofilii
5.1.1. Istota i natura przywiązania dziecka
5.1.2. Znaczenie stylów przywiązania w dorosłości
5.1.3. Związki stylów przywiązania z przestępczością seksualną
5.1.4. Style przywiązania sprawców pedofilii - wyniki badań
5.2. Znaczenie postaw rodzicielskich w rozwoju pedofilii
5.2.1. Istota i natura postawy rodzicielskiej
5.2.2. Związki postaw rodzicielskich z przestępczością seksualną
5.2.3. Związki postaw rodzicielskich z rozwojem pedofilii - wyniki badań
5.3. Związki między stylami przywiązania pedofilów a postawami rodzicielskimi - wyniki badań

Rozdział 6
Znaczenie kompetencji społecznych w procesie rozwoju pedofilii
6.1. Kompetencje społeczne jako warunek budowania satysfakcjonujących relacji społecznych
6.1.1. Znaczenie kompetencji społecznych w rozwoju patologii seksualnej
6.1.2. Znaczenie kompetencji społecznych w rozwoju pedofilii - wyniki badań
6.2. Specyficzna rola empatii w tworzeniu i utrzymywaniu relacji społecznych
6.2.1. Specyficzna rola empatii w rozwoju patologii seksualnej
6.2.2. Złożona rola empatii w rozwoju pedofilii
6.3. Style radzenia sobie ze stresem jako warunek adaptacji społecznej
6.3.1. Style radzenia sobie ze stresem a rozwój patologii seksualnej
6.3.2. Style radzenia sobie ze stresem a rozwój pedofilii - wyniki badań

Rozdział 7
Znaczenie przebiegu rozwoju seksualnego w etiologii pedofilii
7.1. Udział negatywnych doświadczeń seksualnych w rozwoju przemocy seksualnej
7.2. Wpływ wykorzystania seksualnego w dzieciństwie na wykorzystywanie dziecka w dorosîoéci
7.2.1. Podstawy teoretyczne hipotezy abused abuser
7.2.2. Nurty badawcze wykorzystujące hipotezę abused abuser
7.2.3. Przemiana ofiary w sprawcę - wyniki badań
7.3. Przebieg linii rozwoju seksualnego sprawców pedofilii
7.3.1. Znaczenie wczesnych doświadczeń seksualnych w rozwoju pedofilii
7.3.2. Doświadczenia seksualne sprawców pedofilii w okresie dzieciństwa i dorastania - wyniki badań
7.3.3. Związki wykorzystania seksualnego w dzieciństwie z linią rozwoju seksualnego sprawcy - wyniki badań
7.4. Udział zaburzonej linii rozwoju seksualnego mężczyzny w etiologii pedofilii - podsumowanie wyników badań

Rozdziai 8
Mechanizm powstania pedofilii
8.1. Wnioski ogólne
8.2. Mechanizm rozwoju pedofilii w rodzinie
8.2.1. Model ogólny rozwoju pedofilii w rodzinie
8.2.2. Ścieżki realizacji modelu pedofilii rodzinnej
8.3. Mechanizm rozwoju pedofilii pozarodzinnej
8.3.1. Model ogólny rozwoju pedofilii pozarodzinnej
8.3.2. Ścieżka realizacji modelu pedofilii pozarodzinnej
8.4. Uniwersalny czy zróżnicowany model rozwoju pedofiiii
8.5. Wnioski dla terapii

Aneks 1
Skale szacunkowe opisujące aktywność seksualna badanych wobec dziecka i zasady ich konstrukcji
A1.1. Założenia ogólne
A1.2. Skale surowe
A1.3. Ska|e znormalizowane
A1.4. Skale surowe stosowane do szacowania danych pochodzqcych z akt osadzonego autorstwa Marii Beisert

Aneks 2
Zasady szacowania danych opisujących aktywność seksualną skazanego z dzieckiem

Aneks 3
Kwestionariusz Wykorzystania Seksualnego w Dzieciństwie autorstwa Marii Beisert

Aneks 4
Średnie wyników TCI w poszczególnych grupach sprawców

Aneks 5
Porównanie częstości posługiwania się różnymi typami informacji o seksualności (dzieciństwo i dorastanie) w grupach sprawców wykorzystanych i niewykorzystanych seksualnie

Bibliografia
Indeksy rzeczowy
Indeks osobowy

Kategoria:
Skip to content