Bakiera, L., Harwas-Napierała, B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp |7

Rozdział 1: Pojęcie i specyfika wzoru osobowego na tle pojęć pokrewnych |11
Wprowadzenie |11
1.1. Osoba znacząca |12
1.2. Wzór i wzorzec osobowy |21
1.3. Model |26
1.4. Autorytet |27
1.5. Inne zbliżone pojęcia |33
1.5.1. Lider |33
1.5.2. Mentor (mistrz) |36
1.5.3. Tutor |38
1.5.4. Coach |40

Rozdział 2: Mechanizmy oddziaływania wzoru osobowego |44
Wprowadzenie |44
2.1. Oddziaływanie wzoru osobowego w kontekście procesów społecznego uczenia się |47
2.1.1. Naśladownictwo |49
2.1.2. Modelowanie |53
2.1.3. Identyfikacja |58
2.2. Procesy leżące u podstaw przyswajania wzorów osobowych |68
2.3. Czynniki sprzyjające oddziaływaniu i przyswajaniu wzorów
osobowych |72
2.4. Znaczenie wzorów osobowych w kształtowaniu zachowań społecznych
związanych z płcią |78

Rozdział 3: Rodzaje wzorów osobowych |83
Wprowadzenie |83
3.1. Wzory o szerokim i wąskim zasięgu oddziaływania |87
3.2. Wzory rodzinne, edukacyjne, partnerskie i zawodowe |88
3.3. Wzory pozytywne i negatywne |93
3.4. Wzory realne i fikcyjne |96
3.5. Wzory asymilowane dobrowolnie i narzucane |97

Rozdział 4: Rola wzorów osobowych na różnych etapach rozwoju jednostki |100
Wprowadzenie |100
4.1. Oddziaływanie wzorów osobowych na wczesnych etapach cyklu życia |107
4.1.1. Rodzicielskie wzory osobowe i ich znaczenie |107
4.1.2. Rodzice jako wzory osobowe we wczesnym, średnim i późnym
dzieciństwie |111
4.1.3. Wpływ wzorów pozarodzicielskich |118
4.2. Oddziaływanie wzorów osobowych w adolescencji |124
4.2.1. Wzory osobowe w obszarze relacji z rodzicami |124
4.2.2. Nauczycielskie wzory osobowe |132
4.2.3. Wzory osobowe w obszarze relacji rówieśniczych |136
4.3. Oddziaływanie wzorów osobowych w dorosłości |141
4.3.1. Dorosły wobec wzorów osobowych |142
4.3.2. Dorosły jako wzór osobowy |149

Rozdział 5: Wzory osobowe a współczesność |154
Wprowadzenie |154
5.1. Czynniki utrudniające formowanie się (wartościowych) wzorów
osobowych |156
5.2. Konsekwencje braku (niedostatku) wartościowych wzorów
osobowych |160
5.3. Dewaluacja autorytetów i jej społeczne skutki |164
5.4. Specyfika współczesnych wzorów osobowych |169

Zakończenie |174
Bibliografia |181
Indeks nazwisk |201
Personal models in human development (Summary) |207

Kategoria:
Skip to content