Appelt, K., Jabłoński, S., Smykowski, B., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Konstruowanie i ewaluacja projektów. Poprawa funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności i ich i środowisk Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp 9

ROZDZIAŁ 1
Projektowanie warunków życia i rozwoju sobie i innym. 13
1. Wprowadzenie. 13
2. Nauka projektowania w obszarze praktyki społecznej 14
2.1. Projektowanie jako kompetencja życiowa. 15
2.2. Projektowanie jako kompetencja godzenia. 19
3. Rozwojowe podstawy sprawności projektowania. 25
3.1. Nastawienie społeczne jako warunek niezbędny w projektowaniu społecznym. 26
3.2. Światopogląd a kontrola. 31
4. Profesjonalizacja projektowania 33
4.1. Społeczne warunki rozwoju zdolności projektowania 34
4.2. Projektowanie jako kreacja rzeczywistości. 36
4.3. Kontrola zmienności warunków życia i rozwoju 36
5. Projektowanie a zarządzanie. 38
5.1. Składowe procesu zarządzania. 39
5.2. Refleksja w zarządzaniu zmianą. 39
5.3. Zarządzanie projektem zmiany społecznej 40
6. Podsumowanie. 41

ROZDZIAŁ 2
Działania orientacyjne. Gotowość do zmian u osób z ograniczoną sprawnością. 43
1. Wprowadzenie. 43
2. Istota działań orientacyjnych. 44
2.1. Czynniki chroniące, czynniki ryzyka i zasoby jednostki 45
3. Specyfika działań profilaktycznych wobec osób z ograniczeniem sprawności 47
3.1. Istota profilaktyki. 47
3.2. Strategie działania. 49
4. Diagnoza grupy docelowej 50
4.1. Ograniczenie sprawności a przewlekły problem zdrowotny. 50
4.2. Utrata sprawności jako sytuacja kryzysowa. 52
4.3. Podmiotowe uwarunkowania adaptacji do choroby. 54
4.4. Problemy towarzyszące niektórym formom ograniczenia sprawności. 56
5. Podsumowanie. 62

ROZDZIAŁ 3
Działania orientacyjne. Gotowość do zmian w środowisku osób z ograniczoną sprawnością. 63
1. Wprowadzenie. 63
2. Otoczenie jako adresat projektu 63
2.1. Wydolność a gotowość środowiska do zmian 65
2.2. Koncepcja społecznego środowiska rozwoju Urie Sronfenbrennera. 68
2.3. Koncepcja kontekstów rozwojowych Frances D. Horowitz 71
2.4. Analiza otoczenia instytucjonalnego. 72
2.5. Analiza SWOT jako narzędzie porządkowania danych. 76
3. Analiza kompetencji niezbędnych na etapie prowadzenia działań orientacyjnych w projekcie 78
3.1. Świadomość złożoności relacji społecznych 78
3.2. Zdolność analizy źródeł obserwowanych zjawisk społecznych 80
3.3. Etyczna wrażliwość na potrzeby całego środowiska. 80
3.4. Analiza i przewidywanie zmian krótko- i długoterminowych w środowisku 81
3.5. Osobiste poglądy i przekonania jako podstawa oceny zjawisk w środowisku 82
4. Podsumowanie. 82

ROZDZIAŁ 4
Budowanie koncepcji działalności na rzecz zmiany społecznej. 83
1. Wprowadzenie. 83
2. Czynności ideacyjne 84
2.1. Wizja. 84
2.2. Misje. 89
2.3. Struktura celów 95
2.4. Kryteria sukcesu. 104
3. Czynności planistyczne 108
3.1. Harmonogram realizacji celów 108
3.2. Plan działania 110
4. Podsumowanie. 112

ROZDZIAŁ 5
Projektowanie i prowadzenie procesu ewaluacji projektu. 113
1. Wprowadzenie. 113
2. Kompetencje psychologiczne potrzebne do zaprojektowania procesu ewaluacji 114
3. Istota ewaluacji.'. 116
4. Ewaluacja trzech wątków splatających się w projekcie. 118
5. Rodzaje ewaluacji. 119
5.1. Ewaluacja fazy projektowania. 120
5.2. Ewaluacja fazy realizacji projektu. 124
5.3. Samoewaluacja i ewaluacja zewnętrzna 127
6. Trudności związane z ewaluacją z perspektywy autora i uczestnika projektu. 129
6.1. Trudności w fazie przygotowywania procedury ewaluacyjnej 129
6.2. Trudności w fazie prowadzenia ewaluacji 131
7. Zasady prowadzenia ewaluacji 132
8. Podsumowanie 134

Bibliografia.. 135

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-o0-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.. 139
The description of a systemic research project funded by the European Union - N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study o, the situation, needs and opportunities o, persons with disabilities in Poland 154

STRESZCZENIE 166

SUMMARY 167

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content