Organizacja roku akademickiego

Zarządzenie Nr 75/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2021/2022:

1 października 2021 r.  Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
2 października 2021 r. – 2 lutego 2022 r. okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r. wakacje zimowe
3 – 23 lutego 2022 r.  zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
24 lutego – 20 czerwca 2022 r. okres zajęć dydaktycznych
14 – 19 kwietnia 2022 r.  wakacje wiosenne
21 czerwca – 4 lipca 2022 r . letnia sesja egzaminacyjna
5 lipca – 31 sierpnia 2022 r.

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia
terenowe, praktyki zawodowe)

1 – 21 września 2022 r.

 sesja egzaminacyjna

§ 2
1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 30 września
2021 r.
2. W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r.,
7 stycznia 2022 r., 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu).
3. W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content