Organizacja roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

utworzone przez | paź 4, 2019 | Aktualności, Bieżące

plik do pobrania w formacie .pdf

Podstawowym dokumentem potwierdzającym tok studiów na UAM jest indeks elektroniczny, dlatego do obowiązków każdego studenta UAM należy:

 1. Sprawdzanie poczty przydzielonej na serwerze UAM, tylko z tego adresu student komunikuje się z Uczelnią i jej pracownikami i tylko na ten adres jest wysyłana oficjalna korespondencja Uczelni ze studentem. http://studenci.amu.edu.pl/szybkie-linki/poczta-studencka
 2. Samodzielne rejestrowanie się w systemie USOS na wszystkie zajęcia (także fakultatywne) objęte programem studiów dla danego semestru – student powinien dokonać rejestracji do systemu USOS w ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia danego semestru (sem. zimowy: do 16.10.2019, semestr letni: do 09.03.2020. W sytuacjach, gdy rejestracja nie jest możliwa prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Studentów (BOS) mieszczącego się na Kampusie Ogrody w budynku C p.6. (dawny dziekanat) lub z Biurem Obsługi Wydziału (BOW) budynek A p.73
 3. Zapisywanie się na terminy egzaminów w systemie USOS trwa do 01.02.2020 (semestr zimowy), oraz do 15.06.2020 (semestr letni). 
 4. W ciągu dwóch pierwszych tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć w danym semestrze student powinien zostać poinformowany przez prowadzącego zajęcia o warunkach zaliczenia przedmiotu oraz o terminach zaliczeń i egzaminów. 
 5. W ciągu dwóch pierwszych tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć w danym semestrze (semestr zimowy: 02.10.2019; semestr letni: 24.02.2020) student zgłasza prowadzącym zajęcia informacje o indywidualnym toku studiów (ITS) i indywidualnej organizacji studiów (IOS) w celu otrzymania informacji o warunkach zaliczenia. 
 6. Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki IOS udzielany jest jedynie w zakresie doboru do grup i indywidualizacji przebiegu sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej. 
 7. Wnioski w poszczególnych kwestiach dotyczących toku studiów (szczególnie: wznowienia studiów, przedłużania sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczania przedmiotu, łączenia lat, ITS, IOS, uznawania wcześniejszych osiągnięć, wyboru zajęć fakultatywnych) składane mogą być w terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Wniosek złożony po terminie, z przyczyn formalnych, zostanie odrzucony.  
 8. Wyjątek od powyższego stanowi wniosek o przesunięcie realizacji przedmiotu na inny semestr. Ten może zgodnie z Regulaminem Studiów UAM być złożony w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru (do 23.10. 2019 (semestr zimowy) i do 16.03.2020 (semestr letni)). 
 9. Miejscem składania wniosków przez studentów jest Biuro Obsługi Studentów (BOS). 
 10. Na egzamin i zaliczenie student zgłasza się z legitymacją studencką. 
 11. Do egzaminu i zaliczenia można przystąpić jedynie po wypełnieniu warunków podanych w punktach 2, 3, też ust. 5 (jeżeli dotyczy). Niewypełnienie chociażby jednego z tych punktów skutkuje wystawieniem oceny ndst.  
 12. Jeżeli student jest zapisany na zajęcia w systemie USOS to zajęcia te traktowane są jako obowiązkowe (w terminach ujętych w kalendarium student musi otrzymać ocenę z danych zajęć). 
 13. Kiedy zaliczenie czy egzamin mają charakter ustny prowadzący zajęcia powiadamia studenta o ocenie natychmiast po zakończeniu egzaminu lub zaliczenia. Ocena ta jest wprowadzana do systemu USOS nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu lub zaliczenia. 
 14. Oceny z egzaminu lub zaliczenia pisemnego są wprowadzane do systemu USOS niezwłocznie po ocenieniu prac pisemnych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia. 
 15. Jeżeli warunkiem przystąpienia do egzaminu z zajęć jest zaliczenie innych obowiązkowych zajęć, to oceny z zaliczenia tych zajęć wprowadzane są do systemu USOS nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 
 16. O ewentualnym braku wpisów w systemie USOS należy poinformować prodziekana ds. studenckich lub pracowników BOS.  
 17. Student, który nie zgłosił się na zaliczenie/egzamin i nie poinformował o powodach swojej nieobecności wykładowcy przed zaliczeniem/egzaminem najpóźniej w dniu zaliczenia/egzaminu, otrzymuje ocenę ndst, którą do systemu USOS wprowadza prowadzący zajęcia. 
 18. Zaliczenia w terminach sesyjnych (nie poprawkowe) powinny się zakończyć do: 02.02.2020 (sesja zimowa), oraz do 16.06.2020 (sesja letnia). 
 19. Terminy sesji egzaminacyjnych: sesja zimowa 03. – 16.02.2020. Ostateczny termin wpisania ocen z sesji poprawkowej do: 16.03.2020. Sesja letnia – 17.06.2020 -30.06.2020. Termin sesji poprawkowej: 01.09.2020 – 27.09.2020. 
 20. Wszystkie oceny z egzaminów lub zaliczeń są wprowadzane do systemu USOS nie później niż do dnia: 31 marca (w semestrze zimowym), 30   września (w   semestrze   letnim) danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 21. Obowiązkowe szkolenia: BHP i biblioteczne oraz rozliczenie praktyk studenckich następuje według harmonogramu wydziałowego.  
 22. Student składa pracę dyplomową w BOS nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie ulega przedłużeniu. W przypadku, gdy termin złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypada na dzień wolny od pracy, ulega on przesunięciu na następny dzień roboczy. 
 23. Za sprawy studencie i kwestie związane z kształceniem na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki odpowiedzialni są:  

Prodziekan ds. studenckich – prof. UAM Błażej Smykowski
Pełnomocnik ds. kierunku kognitywistyka – prof. UAM Paweł Łupkowski
Pełnomocnik ds. kierunku psychologia (tryb stacjonarny) – dr Julita Wojciechowska
Pełnomocnik ds. kierunku psychologia (tryb niestacjonarny) – dr Sławomir Jabłoński

Opracowano na podstawie: 

– Regulaminu Studiów UAM: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/74531/Regulamin-studiow-2019.pdf
– Organizacja roku akademickiego 2019/2020: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow 

Skip to content