Konkurs 062 BESTStudentCAMP 

utworzone przez | kw. 26, 2022 | Aktualności

Ogłoszenie o konkursie 062 BESTStudentCAMP

na realizację zadania 39: „Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”

BESTStudentCAMP jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich.  Jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.1. Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB). Przedmiotem konkursu jest udział w zajęciach rozwijających umiejętności badawcze i kompetencje miękkie, odbywających się w formie Szkoły Letniej BESTStudentCAMP.2. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu  oraz w Intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Konkursy”.3. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę). W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 010; konkurs 019, konkurs 032) oraz I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs 033).
Skip to content