Oferta pracy w projekcie: NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne

utworzone przez | sie 16, 2017 | Aktualności, Bieżące, Granty, NCN, Rekrutacja

Oferta pracy w projekcie:

NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne

***

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miasto: Poznań

Link do strony www jednostki: www.kognitywistyka.amu.edu.pl

Wymagania:

Kandydat na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie powinien spełniać następujące wymagania:

– tytuł magistra: kognitywistyki lub matematyki lub filozofii;

– status doktoranta: kognitywistyki lub matematyki lub filozofii;

– zainteresowanie problematyką nabywania i przekazywania umiejętności matematycznych oraz informatycznych;

– posiadanie wysokiej motywacji do prowadzenia badań naukowych;

– umiejętność zarówno samodzielnej pracy naukowej, jak i współpracy w ramach zespołu;

– umiejętność publicznego przedstawiania wyników swoich badań (konferencje i seminaria);

– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Zadaniem stypendysty będzie przygotowanie opracowania dotyczącego poznania matematycznego i kształtowania się intuicji matematycznych. W ramach tego opracowania uwzględnione mogą być następujące zadania szczegółowe:

– Analiza trudności poznawczych występujących w procesie nabywania i przekazywania umiejętności matematycznych oraz informatycznych.

– Analiza istniejących interaktywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu matematyki i informatyki oraz projektowanie i testowanie nowych tego typu pomocy (filmy edukacyjne, gry komputerowe, gry planszowe, itp.).

– Projektowanie eksperymentów dydaktycznych mających na celu: testowanie rozumienia pojęć matematycznych i informatycznych oraz ujawnienie intuicji matematycznych badanych.

– Analiza wybranych podręczników matematycznych oraz tekstów źródłowych w celu scharakteryzowania sposobów argumentacji wykorzystywanych dla osiągnięcia rozumienia wprowadzanych pojęć, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji odwołujących się do intuicji oraz przykładów fizycznych.

– Krytyczna analiza wybranych współczesnych koncepcji dotyczących poznania matematycznego (np.: roli metafor pojęciowych w genezie i funkcjonowaniu matematyki, kształtowania się zdolności numerycznych, przyswajania pojęć geometrycznych, itp.).

– Współpraca z kierownikiem projektu w przygotowaniu zestawu zadań, testujących kształtowanie się poprawnych intuicji matematycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 10 września 2017 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Zwycięski kandydat będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie w okresie od 25 września 2017 do 24 stycznia 2019. Kryteria i tryb przyznawania stypendium precyzuje Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z 3 czerwca 2013: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf

Zwycięski kandydat podlegać będzie corocznej ocenie wykonywania swoich obowiązków oraz osiągnięć w realizacji projektu. Formę corocznej oceny określi kierownik projektu.

Dodatkowe informacje:

Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty.
Przystępując do konkursu należy dostarczyć drogą mailową w formacie PDF:
– wniosek o przyznanie stypendium,
– CV naukowe kandydata uwzględniające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań,
– dane kontaktowe samodzielnego pracownika nauki, mogącego przedstawić opinię o kandydacie
– dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej.
W tytule proszę podać informacje: Nazwisko_stypendium_Opus

Na wniosku i CV należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącego komisji konkursowej, prof. dra hab. Jerzego Pogonowskiego: pogon@amu.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2017-08-14 23:15

Ogłoszenie dostępne na stronach NCN:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176153

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content