Nostryfikacje dyplomów

Informacje istotne w procesie nostryfikacji dyplomu na kierunku Psychologia prowadzonym przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM Poznań
Obowiązujące akty prawne przy nostryfikacji dyplomu
Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 28 września 2018 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001881/O/D20181881.pdf
Na  stronie NAWY jest też szczegółowo wyjaśniona procedura https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow.
Wyciąg z rozporządzenia: wymagane dokumenty
Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej, do którego dołącza:
1) dyplom ukończenia studiów;
2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się (sylabusy przedmiotów z zakresu psychologii lub kognitywistyki) i czasu trwania studiów;
3) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego została przyjęta na studia;
Dokumenty wymienione w punktach 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Procedura postępowania Komisji ds. nostryfikacji dyplomów WPiK
Wniosek o nostryfikację dyplomu kierowany jest do Rektora UAM, ten przekazuje wniosek do rozpatrzenia na Wydział prowadzący dany kierunek.
Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki organem powołanym do przeprowadzenia postępowania nostryfikacji dyplomu z kierunków Psychologia jest Komisja ds. nostryfikacji dyplomów. Jej przewodniczącym na WPiK jest Prodziekan ds. studenckich.
Wydział Psychologii i Kognitywistyki korzysta z prawa żądania od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wydział wymaga przedłożenia kompletu sylabusów objętych programem studiów oraz pracy dyplomowej. Dodatkowo Wydział wymaga w toku postępowania profesjonalnych tłumaczeń zwykłych sylabusów wybranych przedmiotów oraz streszczenia pracy dyplomowej.
Postępowanie Komisji ds. nostryfikacji dyplomów WPiK przebiega w etapach:
Etap 1: Po wpłynięciu na Wydział wniosku o nostryfikację sprawdzana jest jego kompletność. W przypadku niekompletności wniosku wnioskodawca proszony jest o jego uzupełnienie. Wyznaczany jest 2 tygodniowy termin na jego uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony jest on odrzucany bez uruchomienia procedury nostryfikacji dyplomu z powodów formalnych. Decyzję o odrzuceniu wniosku podejmuje przewodniczący Komisji ds. nostryfikacji dyplomów.
Etap 2: W przypadku stwierdzenia kompletu dokumentów Przewodniczący Komisji zwołuje jej pierwsze posiedzenie. W jego trakcie członkowie zostają zapoznani z treścią wniosku i z dołączoną do niego dokumentacją. Poddawany jest analizie porównawczej program studiów kierunku zrealizowanego przez wnioskującego z programem studiów odpowiedniego kierunku prowadzonego przez WPiK. W przypadku stwierdzenia przez członków komisji wysokiej zbieżności obu programów postępowanie przechodzi do następnego etapu. W przypadku stwierdzenia niskiej zbieżności, szczególnie braku kluczowych przedmiotów programu (załącznik 1), postępowanie kończy się odmową uznania dyplomu za równoważny z wydawanym przez WPiK.
Etap 3: W przypadku stwierdzenia wysokiej zbieżności programów poszczególni członkowie komisji, jako eksperci w zakresie wybranych przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku prowadzonym przez Wydział, dokonują porównania z nimi wybranych sylabusów dostarczonych przez wnioskującego, oraz analizowana jest jakość pracy dyplomowej. Jeżeli wnioskujący nie dostarczył tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów zostaje zobowiązany do dokonania ich profesjonalnego tłumaczenia zwykłego na język polski. Na dostarczenie tłumaczeń zostaje wyznaczony czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. Na czas tłumaczenia postępowanie zostaje zawieszone. Nie dostarczenie w terminie tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów powoduje przerwanie postępowania i wydanie decyzji o odmowie uznania dyplomu za równoważny na skutek braku możliwości oceny jego równoważności z wydawanym przez WPiK.
Etap 4: Po wykonanej przez członków Komisji analizie wybranych sylabusów zwoływane jest drugie jej posiedzenie. Na nim przedstawiane są przez jej członków, równocześnie ekspertów z danego przedmiotu, konkluzje dotyczące zbieżności sylabusów, przede wszystkim efektów uczenia, treści nauczania, form nauczania, literatury, nakładu pracy, form sprawdzania efektów uczenia się. W przypadku stwierdzenia braku zbieżności podejmowana jest decyzja o odmowie uznania dyplomu za równoważny. W przypadku uznania przez członków komisji wysokiej zbieżności sylabusów i decyzji o nie powoływaniu dodatkowych ekspertów wniosek o uznanie równoważności dyplomu zostaje poddany głosowaniu.
W przypadku wątpliwości kolejne sylabusy zostają poddane analizie porównawczej a do wykonania tej pracy powoływani są dodatkowi eksperci z grona pracowników WPiK (merytorycznie odpowiedzialni za przedmioty wytypowane do porównania). Również wtedy, jeżeli brak jest tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów, wnioskujący zostaje zobowiązany do dostarczenia ich profesjonalnych tłumaczeń zwykłych na język polski. Na dostarczenie tłumaczeń zostaje wyznaczony czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. Na czas tłumaczenia postępowanie zostaje zawieszone. Nie dostarczenie w terminie tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów powoduje podjęcie decyzji o odmowie uznania dyplomu za równoważny na skutek braku możliwości oceny jego równoważności z wydawanym przez WPiK. Powołani przez Komisję eksperci przygotowują notatkę z konkluzją końcową o stopniu zbieżności analizowanego sylabusa z sylabusem przedmiotu za który sprawują na kierunku Psychologia merytoryczną odpowiedzialność.
Etap 5: W przypadku konieczności powołania dodatkowych ekspertów, po wykonaniu przez nich analizy porównawczej i dostarczeniu konkluzji przewodniczącemu komisji zwoływane jest ostatnie posiedzenie Komisji. W jego trakcie jej członkowie zapoznają się z konkluzjami z analiz porównawczych, po czym wniosek poddawany jest głosowaniu. Wynik tego głosowania kończy postępowanie, a wnioskujący niezwłocznie informowany jest o jego wyniku.

Załącznik 1: Kluczowe przedmioty kierunku Psychologia prowadzonego przez WPiK

Nazwa przedmiotu Minimalna liczba godzin przedmiotu
Psychologia emocji i motywacji 60
Metodologia badań psychologicznych i statystyka 120
Osobowość 60
Psychologia społeczna 120
Różnice indywidualne 60
Procesy poznawcze 60
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia 90
Psychopatologia 50
Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje 110
Psychometria: konstruowanie narzędzi badawczych 30
Podstawy pomocy psychologicznej 80
Psychologia stosowana I 150
Psychologia stosowana II 150
Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa 120
Etyka zawodu psychologa 30

 

Skip to content